Nawigacja

SYLWIA ŁUKASIK

 

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

 

Nauczyciel:

Klasy: I - III

Obowiązkowe wyposażenie ucznia: podręczniki,  ćwiczenia, zeszyty, piórnik z wyposażeniem, materiały plastyczne, strój gimnastyczny( biała koszulka, ciemne spodenki, obuwie sportowe)

 

SPRAWDZANIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI

Poziom

Forma sprawdzania

Częstotliwość – I semestr

Częstotliwość – II semestr

Główny

Sprawdziany

nie mniej niż 3

nie mniej niż 3

kartkówki

w miarę potrzeb, z trzech ostatnich lekcji

w miarę potrzeb, z trzech ostatnich lekcji

wypowiedzi ustne

na bieżąco

na bieżąco

prace pisemne

w zależności od tematu zajęć- co najmniej dwa razy w miesiącu

w zależności od tematu zajęć- co najmniej dwa razy w miesiącu

czytanie

codziennie

codziennie

liczenie

systematycznie-w zależności od tematyki

systematycznie-w zależności od tematyki

sprawność motoryczna i aktywność ruchowa

Systematycznie, przynajmniej raz w miesiącu

systematycznie, przynajmniej raz w miesiącu

wytwory działalności na przedmiotach artystycznych, technicznych i komputerowych

systematycznie, przynajmniej dwa razy w miesiącu

systematycznie, na bieżąco,przynajmniej dwa razy w miesiącu

prace domowe

w miarę potrzeb, przynajmniej dwa razy w tygodniu

w miarę potrzeb,przynajmniej dwa razy w tygodniu

Uzupełniający

udział w konkursach

w miarę potrzeb i możliwości

w miarę potrzeb i mozliwości

praca dla chętnych

w miarę potrzeb

w miarę potrzeb

 

Sprawdzanie wiadomości i umiejętności na poziomie uzupełniającym może ulec zmianie w zależności od potrzeb indywidualnych ucznia.

OCENIANIE

Główne zasady:

W klasach I –III oceny ustala się według punktowej skali 1 – 6.

 

Procentowe przeliczenie punktów na ocenę sprawdzianu:

Celujący – 100% – 96%

Bardzo dobry – 95% - 90%

Dobry – 89% - 71%

Dostateczny – 70% - 50%

Dopuszczający – 49% - 30%

Niedostateczny – 29% - 0%

Pisanie z pamięci i ze słuchu oceniane są następująco:

6 punktów -0 błędów

5 punktów -1 błąd

4 punkty -   2  błędy

3 punkty  -  3-4  błędy

2 punkty  -  5-6 błędów

1 punkt     -  7 i więcej

 

Kryteria oceniania na poszczególne oceny.

W klasach I –III oceny ustala się według punktowej skali 1 – 6.

 

6 punktów

Uczeń otrzymuje wówczas, jeżeli opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych w programie nauczania. Samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia. Korzysta z różnych źródeł informacji. Biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych. Proponuje rozwiązania niekonwencjonalne. Potrafi samodzielnie wnioskować, uogólniać i dostrzegać związki przyczynowo -skutkowe. Osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych.

 

5 punktów

Uczeń otrzymuje wówczas, jeżeli opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych w programie nauczania. Sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.

 

4 punkty

Uczeń otrzymuje wówczas, jeżeli opanował wiadomości określone programem nauczania w danej klasie na poziomie wymagań zawartych w podstawie programowej. Stosuje wiadomości, rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne,ale popełnia nieliczne błędy.

 

3 punkty

Uczeń otrzymuje wówczas, jeżeli słabo opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie wymagań zawartych w podstawie programowe.Wymaga dodatkowego wyjaśnienia sposobu wykonania pracy, nie przestrzega limitów czasowych, często nie kończy rozpoczętych działań.

 

2 punkty

Uczeń w znikomym zakresie opanował  wiadomości i umiejętności z podstawy programowej. Ma duże trudności w wykonywaniu prostych zadań i poleceń. Z pomoca nauczyciela potrafi wykonać zadania teoretyczne lub praktyczne o niewielkim stopniu trudności.

 

1 punkt

Uczeń otrzymuje wówczas, jeżeli nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy. Uczeń nie jest w stanie rozwiązać zadania o niewielkim stopniu trudności, nie radzi sobie z zadaniami.

 

3. Zasady przeprowadzania i oceniania kartkówek/sprawdzianów: Kartkówkę przeprowadzamy z ostatniej lekcji. Sprawdzian poprzedza powtórzenie i utrwalenie wiadomości i umiejetności. Dotyczy danej partii materiału. Ocenianie prac jest  punktowe, według skali procentowej z uwzględnieniem indywidualnych możliwości dziecka. Nauczyciel ocenia kartkówkę/sprawdzian w ciągu 2 tygodni.

 

4. Ocenianie prac domowych: ustne lub pisemna informacja nauczyciela. W przypadku braku trzech kolejnych prac domowych – wpis bz do dziennika.

 

5. Ocenianie odpowiedzi ustnych: ustne lub punktowe.

 

6. Ocenianie aktywności: ustne lub punktowe.

 

 IV. ZASADY POPRAWIANIA OCEN. Nauczyciel może pozwolić uczniowi poprawić oceny dając takie prawo wszystkim    zainteresowanym uczniom w ciagu dwóch tygodni.

 

 

V. ZASADY WYSTAWIANIA OCEN ŚRÓDROCZNYCH/ ROCZNYCH.

- W ocenianiu śródrocznym  zawiera się informacje dotyczące postępów w poszczególnych edukacjach i rozwoju społeczno- emocjonalnym oraz zalecenia i wskazówki do dalszej pracy. Ocena śródroczna jest przekazywana rodzicom w formie pisemnej.

-  W ocenianiu rocznym, na etapie promowania ocena zawiera wartość informacyjną. Jest to podsumowanie rzeczywistych osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym  oraz oceny zachowania,  obie są ocenami opisowymi. Ocena roczna wyrażona jest pisemnie na świadectwie szkolnym na koniec każdego roku szkolnego                     i wpisana do arkusza ocen.

 

VI. DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ.

Uwzględnianiając zalecenia  opinii oraz orzeczeń nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb  rozwojowych  i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia

Rozpoznaje indywidualne możliwości i wspiera rozwój  ucznia zdolnego.

 

VII.  SPOSOBY INFORMOWANIA RODZICÓW O POSTĘPACH UCZNIÓW.

O bieżących postępach ucznia w zdobywaniu wiedzy i umiejętności oraz rozwoju społeczno- emocjonalnym rodzice (prawni opiekunowie) informowani są za pomocą:

-wpisów do dziennika elektronicznego, bieżących wpisów w zeszytach, spotkaniach z wychowawcą.

 Na podstawie bieżącej obserwacji rodzic otrzymuje ocenę opisową śródroczną i  roczną ucznia.

 

Wszelkie sprawy sporne nie ujęte w PO rozstrzygane będą zgodnie z WO.

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

 

Nauczyciel:

Klasy: I - III

Obowiązkowe wyposażenie ucznia: podręczniki,  ćwiczenia, zeszyty, piórnik z wyposażeniem, materiały plastyczne, strój gimnastyczny( biała koszulka, ciemne spodenki, obuwie sportowe)

 

SPRAWDZANIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI

Poziom

Forma sprawdzania

Częstotliwość – I semestr

Częstotliwość – II semestr

Główny

Sprawdziany

nie mniej niż 3

nie mniej niż 3

kartkówki

w miarę potrzeb, z trzech ostatnich lekcji

w miarę potrzeb, z trzech ostatnich lekcji

wypowiedzi ustne

na bieżąco

na bieżąco

prace pisemne

w zależności od tematu zajęć- co najmniej dwa razy w miesiącu

w zależności od tematu zajęć- co najmniej dwa razy w miesiącu

czytanie

codziennie

codziennie

liczenie

systematycznie-w zależności od tematyki

systematycznie-w zależności od tematyki

sprawność motoryczna i aktywność ruchowa

Systematycznie, przynajmniej raz w miesiącu

systematycznie, przynajmniej raz w miesiącu

wytwory działalności na przedmiotach artystycznych, technicznych i komputerowych

systematycznie, przynajmniej dwa razy w miesiącu

systematycznie, na bieżąco,przynajmniej dwa razy w miesiącu

prace domowe

w miarę potrzeb, przynajmniej dwa razy w tygodniu

w miarę potrzeb,przynajmniej dwa razy w tygodniu

Uzupełniający

udział w konkursach

w miarę potrzeb i możliwości

w miarę potrzeb i mozliwości

praca dla chętnych

w miarę potrzeb

w miarę potrzeb

 

Sprawdzanie wiadomości i umiejętności na poziomie uzupełniającym może ulec zmianie w zależności od potrzeb indywidualnych ucznia.

OCENIANIE

Główne zasady:

W klasach I –III oceny ustala się według punktowej skali 1 – 6.

 

Procentowe przeliczenie punktów na ocenę sprawdzianu:

Celujący – 100% – 96%

Bardzo dobry – 95% - 90%

Dobry – 89% - 71%

Dostateczny – 70% - 50%

Dopuszczający – 49% - 30%

Niedostateczny – 29% - 0%

Pisanie z pamięci i ze słuchu oceniane są następująco:

6 punktów -0 błędów

5 punktów -1 błąd

4 punkty -   2  błędy

3 punkty  -  3-4  błędy

2 punkty  -  5-6 błędów

1 punkt     -  7 i więcej

 

Kryteria oceniania na poszczególne oceny.

W klasach I –III oceny ustala się według punktowej skali 1 – 6.

 

6 punktów

Uczeń otrzymuje wówczas, jeżeli opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych w programie nauczania. Samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia. Korzysta z różnych źródeł informacji. Biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych. Proponuje rozwiązania niekonwencjonalne. Potrafi samodzielnie wnioskować, uogólniać i dostrzegać związki przyczynowo -skutkowe. Osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych.

 

5 punktów

Uczeń otrzymuje wówczas, jeżeli opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych w programie nauczania. Sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.

 

4 punkty

Uczeń otrzymuje wówczas, jeżeli opanował wiadomości określone programem nauczania w danej klasie na poziomie wymagań zawartych w podstawie programowej. Stosuje wiadomości, rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne,ale popełnia nieliczne błędy.

 

3 punkty

Uczeń otrzymuje wówczas, jeżeli słabo opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie wymagań zawartych w podstawie programowe.Wymaga dodatkowego wyjaśnienia sposobu wykonania pracy, nie przestrzega limitów czasowych, często nie kończy rozpoczętych działań.

 

2 punkty

Uczeń w znikomym zakresie opanował  wiadomości i umiejętności z podstawy programowej. Ma duże trudności w wykonywaniu prostych zadań i poleceń. Z pomoca nauczyciela potrafi wykonać zadania teoretyczne lub praktyczne o niewielkim stopniu trudności.

 

1 punkt

Uczeń otrzymuje wówczas, jeżeli nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy. Uczeń nie jest w stanie rozwiązać zadania o niewielkim stopniu trudności, nie radzi sobie z zadaniami.

 

3. Zasady przeprowadzania i oceniania kartkówek/sprawdzianów: Kartkówkę przeprowadzamy z ostatniej lekcji. Sprawdzian poprzedza powtórzenie i utrwalenie wiadomości i umiejetności. Dotyczy danej partii materiału. Ocenianie prac jest  punktowe, według skali procentowej z uwzględnieniem indywidualnych możliwości dziecka. Nauczyciel ocenia kartkówkę/sprawdzian w ciągu 2 tygodni.

 

4. Ocenianie prac domowych: ustne lub pisemna informacja nauczyciela. W przypadku braku trzech kolejnych prac domowych – wpis bz do dziennika.

 

5. Ocenianie odpowiedzi ustnych: ustne lub punktowe.

 

6. Ocenianie aktywności: ustne lub punktowe.

 

 IV. ZASADY POPRAWIANIA OCEN. Nauczyciel może pozwolić uczniowi poprawić oceny dając takie prawo wszystkim    zainteresowanym uczniom w ciagu dwóch tygodni.

 

 

V. ZASADY WYSTAWIANIA OCEN ŚRÓDROCZNYCH/ ROCZNYCH.

- W ocenianiu śródrocznym  zawiera się informacje dotyczące postępów w poszczególnych edukacjach i rozwoju społeczno- emocjonalnym oraz zalecenia i wskazówki do dalszej pracy. Ocena śródroczna jest przekazywana rodzicom w formie pisemnej.

-  W ocenianiu rocznym, na etapie promowania ocena zawiera wartość informacyjną. Jest to podsumowanie rzeczywistych osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym  oraz oceny zachowania,  obie są ocenami opisowymi. Ocena roczna wyrażona jest pisemnie na świadectwie szkolnym na koniec każdego roku szkolnego                     i wpisana do arkusza ocen.

 

VI. DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ.

Uwzględnianiając zalecenia  opinii oraz orzeczeń nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb  rozwojowych  i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia

Rozpoznaje indywidualne możliwości i wspiera rozwój  ucznia zdolnego.

 

VII.  SPOSOBY INFORMOWANIA RODZICÓW O POSTĘPACH UCZNIÓW.

O bieżących postępach ucznia w zdobywaniu wiedzy i umiejętności oraz rozwoju społeczno- emocjonalnym rodzice (prawni opiekunowie) informowani są za pomocą:

-wpisów do dziennika elektronicznego, bieżących wpisów w zeszytach, spotkaniach z wychowawcą.

 Na podstawie bieżącej obserwacji rodzic otrzymuje ocenę opisową śródroczną i  roczną ucznia.

 

Wszelkie sprawy sporne nie ujęte w PO rozstrzygane będą zgodnie z WO.

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

 

Nauczyciel:

Klasy: I - III

Obowiązkowe wyposażenie ucznia: podręczniki,  ćwiczenia, zeszyty, piórnik z wyposażeniem, materiały plastyczne, strój gimnastyczny( biała koszulka, ciemne spodenki, obuwie sportowe)

 

SPRAWDZANIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI

Poziom

Forma sprawdzania

Częstotliwość – I semestr

Częstotliwość – II semestr

Główny

Sprawdziany

nie mniej niż 3

nie mniej niż 3

kartkówki

w miarę potrzeb, z trzech ostatnich lekcji

w miarę potrzeb, z trzech ostatnich lekcji

wypowiedzi ustne

na bieżąco

na bieżąco

prace pisemne

w zależności od tematu zajęć- co najmniej dwa razy w miesiącu

w zależności od tematu zajęć- co najmniej dwa razy w miesiącu

czytanie

codziennie

codziennie

liczenie

systematycznie-w zależności od tematyki

systematycznie-w zależności od tematyki

sprawność motoryczna i aktywność ruchowa

Systematycznie, przynajmniej raz w miesiącu

systematycznie, przynajmniej raz w miesiącu

wytwory działalności na przedmiotach artystycznych, technicznych i komputerowych

systematycznie, przynajmniej dwa razy w miesiącu

systematycznie, na bieżąco,przynajmniej dwa razy w miesiącu

prace domowe

w miarę potrzeb, przynajmniej dwa razy w tygodniu

w miarę potrzeb,przynajmniej dwa razy w tygodniu

Uzupełniający

udział w konkursach

w miarę potrzeb i możliwości

w miarę potrzeb i mozliwości

praca dla chętnych

w miarę potrzeb

w miarę potrzeb

 

Sprawdzanie wiadomości i umiejętności na poziomie uzupełniającym może ulec zmianie w zależności od potrzeb indywidualnych ucznia.

OCENIANIE

Główne zasady:

W klasach I –III oceny ustala się według punktowej skali 1 – 6.

 

Procentowe przeliczenie punktów na ocenę sprawdzianu:

Celujący – 100% – 96%

Bardzo dobry – 95% - 90%

Dobry – 89% - 71%

Dostateczny – 70% - 50%

Dopuszczający – 49% - 30%

Niedostateczny – 29% - 0%

Pisanie z pamięci i ze słuchu oceniane są następująco:

6 punktów -0 błędów

5 punktów -1 błąd

4 punkty -   2  błędy

3 punkty  -  3-4  błędy

2 punkty  -  5-6 błędów

1 punkt     -  7 i więcej

 

Kryteria oceniania na poszczególne oceny.

W klasach I –III oceny ustala się według punktowej skali 1 – 6.

 

6 punktów

Uczeń otrzymuje wówczas, jeżeli opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych w programie nauczania. Samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia. Korzysta z różnych źródeł informacji. Biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych. Proponuje rozwiązania niekonwencjonalne. Potrafi samodzielnie wnioskować, uogólniać i dostrzegać związki przyczynowo -skutkowe. Osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych.

 

5 punktów

Uczeń otrzymuje wówczas, jeżeli opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych w programie nauczania. Sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.

 

4 punkty

Uczeń otrzymuje wówczas, jeżeli opanował wiadomości określone programem nauczania w danej klasie na poziomie wymagań zawartych w podstawie programowej. Stosuje wiadomości, rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne,ale popełnia nieliczne błędy.

 

3 punkty

Uczeń otrzymuje wówczas, jeżeli słabo opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie wymagań zawartych w podstawie programowe.Wymaga dodatkowego wyjaśnienia sposobu wykonania pracy, nie przestrzega limitów czasowych, często nie kończy rozpoczętych działań.

 

2 punkty

Uczeń w znikomym zakresie opanował  wiadomości i umiejętności z podstawy programowej. Ma duże trudności w wykonywaniu prostych zadań i poleceń. Z pomoca nauczyciela potrafi wykonać zadania teoretyczne lub praktyczne o niewielkim stopniu trudności.

 

1 punkt

Uczeń otrzymuje wówczas, jeżeli nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy. Uczeń nie jest w stanie rozwiązać zadania o niewielkim stopniu trudności, nie radzi sobie z zadaniami.

 

3. Zasady przeprowadzania i oceniania kartkówek/sprawdzianów: Kartkówkę przeprowadzamy z ostatniej lekcji. Sprawdzian poprzedza powtórzenie i utrwalenie wiadomości i umiejetności. Dotyczy danej partii materiału. Ocenianie prac jest  punktowe, według skali procentowej z uwzględnieniem indywidualnych możliwości dziecka. Nauczyciel ocenia kartkówkę/sprawdzian w ciągu 2 tygodni.

 

4. Ocenianie prac domowych: ustne lub pisemna informacja nauczyciela. W przypadku braku trzech kolejnych prac domowych – wpis bz do dziennika.

 

5. Ocenianie odpowiedzi ustnych: ustne lub punktowe.

 

6. Ocenianie aktywności: ustne lub punktowe.

 

 IV. ZASADY POPRAWIANIA OCEN. Nauczyciel może pozwolić uczniowi poprawić oceny dając takie prawo wszystkim    zainteresowanym uczniom w ciagu dwóch tygodni.

 

 

V. ZASADY WYSTAWIANIA OCEN ŚRÓDROCZNYCH/ ROCZNYCH.

- W ocenianiu śródrocznym  zawiera się informacje dotyczące postępów w poszczególnych edukacjach i rozwoju społeczno- emocjonalnym oraz zalecenia i wskazówki do dalszej pracy. Ocena śródroczna jest przekazywana rodzicom w formie pisemnej.

-  W ocenianiu rocznym, na etapie promowania ocena zawiera wartość informacyjną. Jest to podsumowanie rzeczywistych osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym  oraz oceny zachowania,  obie są ocenami opisowymi. Ocena roczna wyrażona jest pisemnie na świadectwie szkolnym na koniec każdego roku szkolnego                     i wpisana do arkusza ocen.

 

VI. DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ.

Uwzględnianiając zalecenia  opinii oraz orzeczeń nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb  rozwojowych  i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia

Rozpoznaje indywidualne możliwości i wspiera rozwój  ucznia zdolnego.

 

VII.  SPOSOBY INFORMOWANIA RODZICÓW O POSTĘPACH UCZNIÓW.

O bieżących postępach ucznia w zdobywaniu wiedzy i umiejętności oraz rozwoju społeczno- emocjonalnym rodzice (prawni opiekunowie) informowani są za pomocą:

-wpisów do dziennika elektronicznego, bieżących wpisów w zeszytach, spotkaniach z wychowawcą.

 Na podstawie bieżącej obserwacji rodzic otrzymuje ocenę opisową śródroczną i  roczną ucznia.

 

Wszelkie sprawy sporne nie ujęte w PO rozstrzygane będą zgodnie z WO.

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 2 im.mjr.H.Dobrzańskiego pseud."Hubal" w Biskupcu ul.Mickiewicza 8
    UL.MICKIEWICZA 8
    11-300 BISKUPIEC
  • 89 7152549

Galeria zdjęć