Nawigacja

DIDJURGEIT DOROTA

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE I KLASY

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE  W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

 1.Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na:

        Diagnozowaniu i obserwacji postępów,

        Obserwacji zachowania,

        Formułowaniu oceny opisowej z zajęć edukacyjnych,

         Formułowaniu oceny opisowej z zachowania,

2. Ocenianiu polegają:

A) Umiejętności, których kształtowanie odbywa się przez cały okres nauczania:

1. Wypowiadanie się (sposób wypowiedzi swobodnych i tematycznych, poziom słownictwa, poprawność językowa pod względem logicznym, spójności i gramatycznym)

2. Czytanie:

- poziom techniczny (sposób czytania: głoskowanie, sylabizowanie, wyrazami, zdaniami: jakość czytania: poprawność, płynność, wyrazistość)

- czytanie ze zrozumieniem (poziom rozumienia tekstu)

3. Pisanie:

 - poziom graficzny (kształt i wielkość liter, prawidłowość łączenia, estetyka pracy)

 - pisanie samodzielnych prac (zdania, opis, opowiadanie, sprawozdanie, itp.)

 - pisanie z pamięci i ze słuchu (znajomość zasad ortograficznych i gramatycznych)

4. Technika rachunkowa (zakres liczbowy, sposób obliczenia: na konkretach, w pamięci, poprawność, tempo)

5 . Rozwiązywanie, układanie i przekształcanie zadań tekstowych (rodzaj rozwiązywanych zadań: proste, złożone, sposób rozwiązywania: w postaci jednego działania, kilku działań, kilku działań w jednym zapisie)

6. Sprawdziany (częściowe posumowanie stopnia opanowania wiedzy i umiejętności)

7. Wiedza o otaczającym świecie (umiejętność dokonywania obserwacji i wyciągania z niej wniosków, znajomość treści społecznych, przyrodniczych, komunikacyjnych)

8. Aktywność artystyczno - techniczna (znajomość melodii i tekstu piosenki, znajomość poznanych nut i ich wartości, podejście twórcze i właściwa kompozycja prac plastyczno -technicznych, estetyka pracy i różnorodność stosowanych technik)

9. Aktywność fizyczno- ruchowa (poziom sprawności ruchowej, współdziałanie w grach i

zabawach zespołowych, dyscyplina podczas zajęć)

10. Prace domowe (sumienność, rytmiczność i staranność wykonywania prac)

B)  poziom rozwoju społeczno- emocjonalnego wyrażonego w aspektach oceny zachowania:

kultura osobista

obowiązkowość, dokładność

relacje z rówieśnikami

zaangażowanie, inicjatywa

słuchanie, wypełnianie poleceń

C) umiejętności z języka obcego:

1. rozumienie czytanego tekstu

2. mówienie, zakres słownictwa

3. czytanie

4. pisanie

D) wiedza z zakresu religii

3. Osiągnięcia ucznia nauczyciel odnotowuje:

        w zeszytach i kartach pracy

        w dzienniku lekcyjnym

        w arkuszach ocen

        na świadectwie szkolnym

4.  Wyróżnia się ocenianie:

1. bieżące

2. śródroczne

3. roczne

5. Przy ocenianiu nauczyciel uwzględnia możliwości intelektualne ucznia. Dostosowuje

wymagania edukacyjne w stosunku do uczniów, u których stwierdzono trudności w uczeniu

się lub deficyty rozwojowe uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym

wynikającym z programu nauczania.

6.

Bieżące osiągnięcia ucznia w nauce ocenia się:

- w formie ustnej

- w formie pisemnej

za pomocą punktów od 1-6  wyrażonych w skali:

 6pkt. - uczeń otrzymuje gdy:

biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych na określonym poziomie nauczania

potrafi zastosować posiadana wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w

nowych sytuacjach

proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje zadania wykraczające poza program

nauczania

 5pkt. - samodzielnie i prawidłowo stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie

typowe zadania teoretyczne i praktyczne, sam zauważa i koryguje własne błędy

wykonuje zadania dodatkowe

4 pkt.- uczeń prawidłowo stosuje wiadomości, rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne, popełnia błędy, które po wskazaniu potrafi samodzielnie poprawić, czyni postępy

3pkt.- przy pomocy nauczyciela rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne o średnim

stopniu trudności, ma braki, które nie przekreślają możliwości uzyskania lepszych wyników

czyni niewielkie postępy

2 pkt.- uczeń, w znikomym zakresie opanował podstawowe wiadomości i umiejętności, ma duże, trudności w rozwiązywaniu (wykonywaniu)prostych zadań i poleceń, z pomocą nauczyciela potrafi rozwiązać (wykonać) zadania teoretyczne lub, praktyczne o niewielkim stopniu trudności, braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności nie przekreślają możliwości uzyskaniu, przez ucznia podstawowej wiedzy w ciągu dalszej nauki

1 pkt uczeń otrzymuje gdy: nawet przy pomocy nauczyciela nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o elementarnym stopniu trudności, nie podejmuje pracy nawet z pomocą i przy zachęcie nauczyciela, braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy

Oceny ( tu: punkty)są poprawiane podczas wspólnej, przeprowadzonej przez nauczyciela, poprawy prac klasowych.

Jeżeli uczeń ponownie nie poprawi  danej oceny  to: ocenę ( tu: punkty)1 i 2 ze sprawdzianów i kartkówek uczeń może poprawić w ciągu dwóch tygodni umawiając się z nauczycielem przedmiotu.

V. Bieżące zachowanie ucznia ocenia się:

w formie ustnej

w formie pisemnej

7.  Do oceniania bieżącego służą:

prace pisemne- ważniejsze samodzielne prace pisemne uczniów, sprawdziany,

testy- gromadzone są w koszulkach i umieszczane w klasowych teczkach ucznia

 dziennik lekcyjny, w którym nauczyciele uczący zespół klasowy na bieżąco

odnotowują postępy edukacyjne i rozwojowe uczniów

teczki uczniowskie- uczniowie gromadzą w nich swoje prace: karty

pracy, swobodne teksty, zadania z różnych dziedzin edukacji, wytwory pracy

własnej itp.: są one udostępniane rodzicom (prawnym opiekunom) na

zebraniach i spotkaniach z wychowawcą

8. Bieżąca ocena opisowa może być wyrażona w formie słownej i pisemnej:

A) Podczas zajęć uczeń otrzymuje potwierdzenie tego, co poprawnie wykonał, co

osiągnął, w czym jest dobry, oraz co poprawić, co udoskonalić, nad czym

popracować. Potwierdzenie to, otrzymuje w formie ustnej: w trakcie

wykonywania zadania, bądź tuż po jego wykonaniu w formie pisemnej notatki

wpisanej do zeszytu lub przyjętej skali oceniania (punkty)

B) W sprawdzianach, w których zadania są punktowane stosuje się następujące

progi procentowe przyjętej skali oceniania:

100 % + zadanie dodatkowe - 6 pkt.

100- 90 % - 5 pkt.

89-75 % -  4 pkt.

74- 51 % - 3 pkt.

50- 31 % - 2 pkt.

30- 0 % -  1 pkt.

C) Pisanie z pamięci i ze słuchu, poprawność ortograficzne oceniana jest wg

następujących zasad:

- 0 błędów - 6 pkt.

- 1 błąd - 5 pkt.

- 2- 3 błędy -  4 pkt.

- 4- 5 błędów - 3 pkt.

- 6- 7 błędów - 2 pkt.

- powyżej 7 błędów stosuje się zapis – 1 i komentarz słowny

* Uczeń posiadający informacje o obniżeniu poziomu wymagań edukacyjnych otrzymuje

ocenę wg punktacji indywidualnej, ustalonej przez nauczyciela.

 

D) Brak pracy domowej odnotowuje się w dzienniku - „. Częsty brak prac domowych, nieprzygotowań do zajęć (np. brak zeszytu, książki, przyborów szkolnych, materiałów do pracy) zaznacza się w dzienniku lekcyjnym.

3. O bieżących postępach ucznia w zdobywaniu wiedzy i umiejętności oraz rozwoju społeczno- emocjonalnym rodzice (prawni opiekunowie) informowani są za pomocą:

-wpisów do dziennika elektronicznego

- bieżących wpisów do zeszytach

- spotkaniach z wychowawcą

9.  Na podstawie bieżącej obserwacji uczeń otrzymuje ocenę opisowa:

a) śródroczną

b) roczną

 

10.  W ocenianiu śródrocznym  zawiera się  informacje dotyczące postępów w edukacji i rozwoju społeczno- emocjonalnym,  zalecenia i wskazówki do dalszej pracy.

11. W ocenianiu rocznym, na etapie promowania ocena zawiera wartość informacyjną.

Jest to podsumowanie rzeczywistych osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku

szkolnym  oraz oceny zachowania,  obie są ocenami opisowymi.

12. Ocena roczna wyrażona jest pisemnie na świadectwie szkolnym na koniec każdego roku szkolnego i wpisana do arkusza ocen

 

 

 

Wymagania wobec uczniów klas 1 – 3 z uwzględnieniem treści nowej podstawy programowej

 

KLASA I

 

EDUKACJA POLONISTYCZNA

 

MÓWIENIE

Uczeń po klasie 1:

 • wypowiada się poprawnie pod względem artykulacji;

 • stara się swobodnie wypowiadać na różne tematy poprawnie skonstruowanymi zadaniami pojedynczymi;

 • uczestniczy w rozmowach na tematy związane z życiem rodzinnym i szkolnym;

 • potrafi wypowiadać się na temat omawianego tekstu literackiego;

 • stara się w zrozumiały sposób wyrażać swoje potrzeby, odczucia lub spostrzeżenia;

 • potrafi omówić ilustrację do omawianego tekstu;

 • poprawnie zadaje pytania;

 • potrafi odpowiadać na zadane pytania;

 • opowiada historyjki obrazkowe, ustala kolejność wydarzeń;

 • dzieli się wrażeniami z przeczytanych lektur;

 • formułuje proste życzenia i zaproszenia;

 • bierze udział w scenkach dramowych i autoprezentacjach;

 • poszerza zasób słownictwa oraz struktur językowych, wykorzystując omawiane treści;

 • stara się dbać o kulturę wypowiedzi: bezpośrednio zwraca się do rozmówcy, mówi na temat, zadaje pytania;

 • stosuje grzecznościowe formy wypowiedzi;

 • mówi teksty z pamięci.

 

SŁUCHANIE

Uczeń po klasie 1:

 • słucha ze zrozumieniem prostych poleceń;

 • wykonuje proste polecenia wypowiedziane przez nauczyciela lub kolegów;

 • słucha ze zrozumieniem prostych zagadek, krótkich tekstów piosenek;

 • uczestniczy w rozmowach, nie przerywa wwypowiedzi innych, stara się wysłuchać kolegów.

 

PISANIE

Uczeń po klasie 1:

 • kreśli i odwzorowuje wzory literopodobne;

 • zna i odróżnia wszystkie wprowadzone litery alfabetu, potrafi kształtnie zapisać je w izolacji;

 • w poprawny sposób łączy poznane litery;

 • przepisuje bezbłędnie litery;

 • pisze w czytelny sposób proste wyrazy;

 • stara się zapisywać w czytelny sposób kilkusylabowe wyrazy;

 • przepisuje bezbłędnie proste zdania;

 • uzupełnia zdania z lukami;

 • zapisuje proste wyrazy ze słuchu;

 • stara się zapisywać proste zdania ze słuchu;

 • stara się pisać estetycznie.

 

CZYTANIE I OPRACOWYWANIE TEKSTÓW

Uczeń po klasie 1:

 • omawiany tekst odczytuje poprawnie i wyrazami;

 • nowy tekst odczytuje poprawnie, sylabami i w miarę możliwości wyrazami;

 • czyta i rozumie teksty odpowiednie dla jego wieku;

 • odpowiada na proste pytania dotyczące przeczytanego tekstu;

 • analizuje pod kierunkiem nauczyciela utwory dla dzieci: wyróżnia bohaterów i ocenia ich postępowanie;

 • w sposób ekspresywny wyraża treści przeczytanego lub wysłuchanego utworu (mimiką, gestem, plastycznym działaniem lub ruchem);

 • przejawia wrażliwość estetyczną i rozszerza zasób słownictwa poprzez kontakt z dziełami literackimi;

 • zna różne teksty literackie: wiersze, opowiadania, legendy;

 • przejawia potrzebę kontaktu z literaturą i sztuką dla dzieci;

 • pod kierunkiem nauczyciela korzysta z podręczników;

 

GRAMATYKA

Uczeń po klasie 1:

 • poprawnie dzieli wyrazy na głoski, stara się poprawnie wyróżnić i nazywać głoski w nagłosie, śródgłosie i wygłosie;

 • rozróżnia samogłoski i spółgłoski;

 • określa liczbę sylab w wyrazie: wyróżnia sylaby w nagłosie, śródgłosie i wygłosie, zapisuje sylaby w prostych wyrazach, układa wyrazy z rozsypanki sylabowej;

 • wskazuje różnicę między głoską a literą;

 • zna pojęcie „dwuznak”;

 • liczy głoski i litery w prostych wyrazach;

 • podaje liczbę wyrazów w zdaniu;

 • układa zdania: o wskazanej liczbie wyrazów, z rozsypanki wyrazowej, do ilustracji;

 • rozróżnia zdania oznajmujące, pytające i rozkazujące.

 

ORTOGRAFIA I INTERPUNKCJA

Uczeń po klasie 1:

 • rozumie, odróżnia i wskazuje podobieństwa w zapisywaniu: „rz”–„ż”, „ó”–„u”, „ch”–„h”;

 • rozpoznaje rodzaje zdań;

 • rozróżnia znaki interpunkcyjne: kropkę, znak zapytania, wykrzyknik;

 • potrafi zakończyć zdania odpowiednio do celu wypowiedzi: stawia kropkę na końcu zdania oznajmującego, stawia znak zapytania na końcu zdania pytającego, stawia wykrzyknik na końcu zdania rozkazującego;

 • zapisuje wielką literą: początek zdania, imiona i nazwiska, nazwy miast;

 • wie, co to jest alfabet;

 • dba o poprawność ortograficzną w zapisie podstawowych wyrazów.

 

EDUKACJA SPOŁECZNO – PRZYRODNICZA

Uczeń po klasie 1:

 • rozpoznaje rośliny charakterystyczne dla parku, lasu, pola, sadu i ogrodu;

 • prowadzi proste uprawy;

 • zna warunki konieczne do rozwoju roślin;

 • dokonuje obserwacji i przeprowadza proste doświadczenia przyrodnicze;

 • jest świadomy, że nie każde rośliny są przyjazne dla człowieka;

 • rozpoznaje zwierzęta charakterystyczne dla parku, lasu, pola, sadu i ogrodu;

 • prowadzi proste hodowle;

 • zna warunki konieczne do rozwoju zwierząt w szkolnych hodowlach;

 • wie, jakie korzyści przynoszą zwierzęta w przyrodzie (owady jako sprzymierzeńcy, owady jako szkodniki, rola dżdżownicy);

 • wie, w jaki sposób zwierzęta przystosowują się do zimy (odlatują do ciepłych krajów, przylatują do Polski, zapadają w sen zimowy);

 • stara się pomagać zwierzętom przetrwać zimę, wie jak należy pomagać zwierzętom przetrwać upalne lato;

 • jest świadomy, że chore, dzikie zwierzęta są zagrożeniem dla człowieka;

 • wie, że trzeba segregować śmieci;

 • potrafi właściwie zachować się w lesie, parku (zachowuje ciszę, szanuje rośliny, nie śmieci);

 • podejmuje działania na rzecz ochrony przyrody;

 • wymienia zjawiska atmosferyczne w danych porach roku;

 • ubiera się zgodnie z panującą pogodą;

 • dokonuje prostych obserwacji pogodowych;

 • umie prowadzić obrazkowy kalendarz pogody;

 • rozróżnia i nazywa podstawowe znaki drogowe;

 • zachowuje bezpieczeństwo, przechodząc przez ulicę;

 • zna zasady zdrowego żywienia i stara się je stosować;

 • wie, że należy kontrolować u lekarza stan swojego zdrowia;

 • stara się dbać o zęby, wie, że należy systematycznie kontrolować jamę ustną u stomatologa.

 • uczestniczy w życiu klasy (współpracuje z innymi w czasie nauki szkolnej, współpracuje z innymi w czasie zabawy), wie, że nie wolno krzywdzić słabszych, stara się być sprawiedliwym i prawdomównym, szanuje cudzą własność, przestrzega reguł w społeczności rówieśniczej, wie, co to znaczy być dobrym kolegą;

 • potrafi zachować się w miejscu publicznym: w pomieszczeniach szkolnych (biblioteka, sekretariat), w kinie, teatrze;

 • wie, jaki zawód wykonują jego rodzice;

 • zna sytuację materialną swojej rodziny;

 • nazywa relacje między najbliższymi;

 • zna zawody i wie, na czym polega praca: policjanta, lekarza, aptekarza, weterynarza, strażaka;

 • pamięta numery telefonów alarmowych;

 • zna i szanuje symbole narodowe: flagę, godło, hymn Polski;

 • wie, że Warszawa jest stolicą Polski;

 • wie, co to jest Unia Europejska, poznaje jej flagę.

 

EDUKACJA PLASTYCZNO- TECHNICZNA

Uczeń po klasie 1:

 • rysuje, maluje, wykleja, lepi, wykorzystując różne kształty, barwy, faktury;

 • wykonuje ilustracje do opowiadań, baśni, muzyki, sytuacji realnych i zmyślonych;

 • dostrzega w układach przedmiotów rytm i stosuje go w swoich pracach;

 • rozróżnia i nazywa dziedziny sztuki: malarstwo, rzeźbę, grafikę, architekturę (w oparciu o materiały z podręcznika, albumy, obserwacje najbliższej okolicy, prezentacje w Internecie, telewizję);

 • rozpoznaje i nazywa podstawowe narzędzia i materiały związane z omawianymi dziedzinami sztuki (pędzel, farba, dłuto);

 • poznaje i tworzy przedmioty związane z tradycją, charakterystyczne dla regionu, (ozdoby choinkowe, pisanki);

 • potrafi składać i zaginać papier;

 • instruowany przez nauczyciela, wykonuje proste formy przestrzenne (np. wiatraczeki zna zasadę jego działania);

 • potrafi obrysować szablon, ciąć nożyczkami po linii prostej, łączyć papier za pomocą kleju;

 • buduje z klocków konstrukcje rzeczywiste i wymyślone;

 • stara się utrzymywać porządek w miejscu pracy, potrafi po sobie posprzątać;

 • uczy się bezpiecznie włączać i wyłączać urządzenia elektryczne (np. suszarka do włosów).

 

EDUKACJA MUZYCZNA

Uczeń po klasie 1:

 • zna kilkanaście piosenek, nauczonych ze słuchu;

 • zna wartości rytmiczne (ćwierćnuty, pauzy ćwierćnutowej), realizuje proste rytmy, puls rytmiczny;

 • reaguje na zmiany tempa, dynamikę, akcent;

 • realizuje ruchem tańce, zabawy, improwizuje;

 • zna trzy wysokości dźwięków: sol, mi, la;

 • realizuje rytmy na instrumentach perkusyjnych;

 • wykonuje prosty akompaniament do piosenki;

 • rozpoznaje melodie i rytm;

 • określa charakter i nastrój utworów, nazywa przynajmniej jeden poznany instrument;

 • potrafi w słuchanej muzyce określić różnice i podobieństwa.

 

EDUKACJA MATEMATYCZNA

Uczeń po klasie 1:

 • orientuje się w przestrzeni, poprawnie używając określeń: „bliżej”, „dalej”, „wewnątrz”, „na zewnątrz”, „strona prawa”, „strona lewa”, „na prawo”, „na lewo”, „na skos”, „na”, „nad”, „pod”, „obok”;

 • rysuje regularne wzory i szlaczki po śladzie;

 • zauważa i rysuje figury w pomniejszeniu i powiększeniu, dostrzega symetrię (zna pojęcie symetrii);

 • klasyfikuje przedmioty ze względu na jedną i dwie cechy;

 • ustala równoliczność porównywanych zbiorów bez przeliczania elementów;

 • określa warunki dla grup przedmiotów, wyodrębnia podgrupy;

 • odczytuje i zapisuje liczby od 0 do 20;

 • liczy w przód i w tył po jeden w zakresie 20;

 • porównuje liczby w zakresie 20, używając określeń: „większa”, „mniejsza”, „równa”, stosuje znaki: =, <, >;

 • numeruje piętra, ludzi w kolejce, rzędy, wagony w pociągu, przedmioty ustawione w szeregu (rozumie porządkowy aspekt liczby);

 • dodaje i odejmuje liczby w zakresie 10;

 • wie, że dodawanie i odejmowanie to działania odwrotne (sprawdza wynik dodawania za pomocą odejmowania i odwrotnie);

 • stosuje przemienność dodawania (wie, że kolejność dodawania składników nie ma wpływu na wynik);

 • rozwiązuje jednodziałaniowe zadania z treścią, wspomagane konkretami lub rysunkami;

 • rysuje ilustracje do zadań z treścią;

 • układa pytania do treści zadań;

 • rozpoznaje podstawowe figury geometryczne: koło, trójkąt, kwadrat, prostokąt;

 • mierzy długość przedmiotów za pomocą linijki, określa miarę w centymetrach;

 • porównuje długości, używając określeń: „dłuższy”, „krótszy”, „wyższy”, „niższy”;

 • waży przedmioty, ciężar wyraża w kilogramach;

 • porównuje wagę przedmiotu, używając określeń: „cięższy”, „lżejszy”, „waży tyle samo”;

 • odmierza płyny szklankami, objętość wyraża w litrach;

 • rozpoznaje monety o wartości: 1 złoty, 2 złote, 5 złotych oraz banknoty: 10 złotych, 20 złotych;

 • zna wartość pieniędzy, potrafi dobierać monety o niższym nominale, aby stanowiły wartość monety lub banknotu, potrafi wybrać monety, którymi może zapłacić za dany produkt, porównuje wartości monet i banknotów;

 • zna nazwy pór roku, miesięcy, dni tygodnia i potrafi je zapisywać;

 • odczytuje i zaznacza pełne godziny na zegarze w systemie dwunastogodzinnym;

 

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

 Uczeń po klasie 1:

 • wie, jak wygląda komputer, monitor, klawiatura, mysz;

 • z pomocą nauczyciela potrafi uruchomić program;

 • wie, jak należy siedzieć przy komputerze (odpowiednia postawa, zachowanie odpowiedniej odległości od monitora);

 • wie, że nie można zbyt długo korzystać z komputera.

 KLASA II

 EDUKACJA POLONISTYCZNA

 MÓWIENIE

 

W klasie drugiej kontynuuje się doskonalenie umiejętności mówienia oraz uczeń po klasie 2:

 

 • Swobodnie i poprawnie wypowiada się na różne tematy, używając zdań złożonych;

 • Uczestniczy w rozmowach na tematy związane z życiem rodzinnym i szkolnym;

 •  Wypowiada się na temat omawianego tekstu literackiego;

 •  Opisuje zaistniałe wydarzenia i potrafi je zrelacjonować;

 •  Nadaje tytuły ilustracjom do omawianych tekstów;

 •  Formułuje odpowiedzi na zadane pytania;

 • Omawia i opowiada historyjki obrazkowe, potrafi samodzielnie wymyślić ich zakończenie;

 •  Poprawnie opisuje osoby i przedmioty z otoczenia lub przedstawione na ilustracjach;

 •  Formułuje życzenia i zaproszenia;

 •  Konstruuje własne wypowiedzi, biorąc udział w scenkach dramowych i autoprezentacjach;

 •  Stara się dbać o kulturę wypowiedzi: dostosowuje ton głosu do sytuacji, odpowiada na zadawane pytania i zadaje pytania, używając odpowiednich zwrotów grzecznościowych;

 •  Recytuje z pamięci wiersze i piosenki.

 SŁUCHANIE

 W klasie 2 kontynuuje się doskonalenie umiejętności słuchania oraz uczeń po klasie 2:

 • Słucha ze zrozumieniem złożonych poleceń;

 • Wykonuje polecenia wypowiedziane przez nauczyciela i kolegów;

 • Słucha ze zrozumieniem i w skupieniu odpowiednich do wieku wierszy, opowiadań i innych utworów literackich (czytanych przez nauczyciela, słuchanych z płyty CD);

 • Aktywnie uczestniczy w rozmowach, zabiera głos w kulturalny sposób.

 

PISANIE

 

W klasie 2 kontynuuje się doskonalenie umiejętności pisania oraz uczeń po klasie 2:


 

 • Pisze czytelnie, kształtnie i płynnie;

 • Potrafi utrzymać prawidłowo tempo pisania;

 • Przepisuje proste zdania i proste teksty;

 • Potrafi rozwijać zdania oraz układa i zapisuje spójne, poprawne zdania;

 • Uzupełnia proste zdania z lukami;

 • Dokonuje przekształceń tekstów;

 • Zapisuje wyrazy i zdania ze słuchu uwzględnieniem poznanego słownictwa;

 • Poprawnie przepisuje zdania i krótkie teksty ze słuchu i z pamięci;

 • Stara się samodzielnie układać i poprawnie zapisywać życzenia, zaproszenia, listy prywatne, krótkie opisy, kilkuzdaniowe wypowiedzi na określony temat;

 • Bierze udział w zbiorowym układaniu różnych form pisemnych;

 • Dba o estetykę i poprawność graficzną pisma;

 • Prawidłowo dobiera wyrazy zdrobniałe i o znaczeniu przeciwstawnym;

 • W miarę samodzielnie wykonuje proste zadania domowe.

CZYTANIE I OPRACOWYWANIE TEKSTÓW

 

W klasie 2 kontynuuje doskonalenie umiejętności czytania i opracowywania tekstów oraz uczeń po klasie 2:

 • Samodzielnie czyta omawiany tekst: wyrazami i zdaniami, poprawnie, płynnie, w miarę wyraziście;

 • Odczytuje samodzielnie nowy tekst: wyrazami i zdaniami, poprawnie, w miarę płynnie;

 • Czyta i rozumie teksty odpowiednie dla jego wieku;

 • Odnajduje proste informacje w tekście i wyciąga wnioski;

 • Rozpoznaje w tekście formy literackie takie jak życzenia, zaproszenia, zawiadomienia;

 • Czyta tekst z podziałem na role, wyodrębnia dialog w tekście;

 • Pod kierunkiem nauczyciela analizuje utwory dla dzieci: ustala kolejność wydarzeń, rozpoznaje bohaterów, ocenia ich postępowanie i uzasadnia swoje opinie, określa czas i miejsce akcji utworu;

 • Potrafi ciekawie interpretować teksty, uczestniczy w ich inscenizowaniu;

 • Przejawia wrażliwość estetyczną i rozszerza zasób słownictwa poprzez kontakt z dziełami literackimi;

 • Zapoznaje się z różnymi tekstami literackimi: opowiadaniem, baśnią, legendą, wierszem;

 • Uczy się korzystać ze zbiorów bibliotecznych ( w tym słowników)


 

GRAMATYKA


 

W klasie 2 kontynuuje się doskonalenie umiejętności gramatycznych oraz uczeń po klasie 2:

 • Ze zrozumieniem posługuje się określeniami: „wyraz”, „głoska”, „litera”, „sylaba”, „zdanie”;

 • Doskonali poziom analizy i syntezy głoskowej;

 • Wyróżnia głoski w nagłosie, śródgłosie, wygłosie;

 • Zna i rozróżnia samogłoski i spółgłoski;

 • Potrafi dokonać analizy i syntezy sylabowej;

 • Dzieli wyrazy na sylaby;

 • Wyróżnia sylaby w nagłosie, śródgłosie, wygłosie;

 • Zna różnicę między głoską i literą;

 • Liczy głoski i litery w prostych wyrazach;

 • Oddziela wyrazy w zdaniu i zdania w tekście;

 • Rozumie pojęcie „zdanie”, rozróżnia zdania pytające, rozkazujące, oznajmujące.

ORTOGRAFIA I INTERPUNKCJA

 

W klasie 2 kontynuuje się doskonalenie umiejętności ortograficznych i interpunkcyjnych oraz uczeń po klasie 2:

 • Zna alfabet, ustala kolejność wyrazów ze względu na pierwszą literę;

 • Potrafi powiedzieć, jakie jest zastosowanie przecinka przy wyliczaniu;

 • Wie, że w zależności od rodzaju zdania, na końcu stawia się następujące znaki przestankowe: kropkę, znak zapytania, wykrzyknik;

 • Zapisuje wielką literą: imiona i nazwiska, nazwy miast i państw, nazwy gór i rzek;

 • Wskazuje podobieństwa w zapisywaniu spółgłosek miękkich;

 • Poprawnie zapisuje spółgłoski miękkie: zapisywanie wyrazów z dwuznakami oraz ze znakiem diakrytycznym;

 • Dba o poprawność ortograficzną i interpunkcyjną podczas pisania z pamięci i ze słuchu;

 • Korzysta z ilustrowanych słowników;

 • Stosuje popularne skróty przy adresowaniu.

EDUKACJA PRZYRODNICZA I SPOŁECZNA


 

W klasie 2 kontynuuje się doskonalenie umiejętności przyrodniczych oraz uczeń po klasie 2:

 • Zna budowę roślin i warunki ich życia;

 • Opisuje życie w ekosystemie: lasu, ogrodu, parku, łąki;

 • Wymienia i rozpoznaje rośliny typowe dla wybranych regionów Polski;

 • Prowadzi proste uprawy (rozmnaża, sadzi, hoduje rośliny);

 • Zna i nazywa narzędzia ogrodnicze;

 • Dokonuje obserwacji i doświadczeń przyrodniczych (poddaje je analizie, wiąże przyczynę ze skutkiem);

 • Zna popularne rośliny doniczkowe (rozpoznaje je, podaje ich nazwy, zna warunki konieczne do ich rozwoju);

 • Wie, czym grozi spożycie lub dotknięcie roślin trujących;

 • Zna budowę zwierząt i warunki ich życia;

 • Potrafi nazwać i wyliczyć zwierzęta typowe dla wybranych regionów Polski;

 • Rozpoznaje i wymienia nazwy zwierząt egzotycznych;

 • Pomaga zwierzętom przetrwać zimę;

 • Wie, czym grozi kontakt z chorymi i niebezpiecznymi zwierzętami;

 • Rozumie potrzebę segregacji śmieci, zna pojęcie „surowce wtórne”, wie, jakie jest znaczenie dla ochrony przyrody używanie opakowań ekologicznych;

 • Zna i rozumie zagrożenia przyrody, wynikające z działalności człowieka (zatruwanie wody i powietrza, wyrzucanie odpadów, pożar);

 • Zna zagrożenia ze strony zjawisk przyrodniczych (powódź, pożar);

 • Wie, jak należy zachować się w sytuacjach zagrożenia (powódź, pożar);

 • Zna wpływ przyrody nieożywionej na życie ludzi, zwierząt, roślin (światło słoneczne a cykl życia na Ziemi);

 • Wie, w jaki sposób należy oszczędzać wodę;

 • Zna znaczenie wody dla życia ludzi, zwierząt i roślin;

 • Podejmuje działania na rzecz ochrony przyrody;

 • Wymienia zjawiska atmosferyczne w danych porach roku, umie obserwować i analizować zjawiska przyrody, dostrzega zmiany w zależności od pór roku;

 • Umie wskazać główne kierunki na mapie; \

 • Nazywa części ciała;

 • Potrafi wymienić organy wewnętrzne organizmu człowieka;

 • Wie, że ruch to zdrowie;

 • Rozumie pojęcie „aktywny wypoczynek”;

 • Zna budowę roweru i zasady bezpiecznego korzystania z tego środka lokomocji;

 • Rozróżnia i nazywa wybrane znaki drogowe;

 • Umie bezpiecznie zachować się na ulicy.


 

W klasie 2 kontynuuje się doskonalenie umiejętności społecznych oraz uczeń po klasie 2:


 

 • Potrafi wyjaśnić prawa i obowiązki ucznia, stara się je respektować;

 • Aktywnie uczestniczy w życiu szkoły;

 • Wie, gdzie i w jaki sposób organizować bezpieczne zabawy;

 • Zna zasady zachowania się wobec dorosłych i rówieśników, stosuje zwroty grzecznościowe, pomaga kolegom w różnych sytuacjach;

 • Rozumie i docenia relacje przyjacielskie;

 • Zna miejscowość, w której mieszka, umie wskazać i wyliczyć ważne miejsca w swojej miejscowości, potrafi opisać tradycje;

 • Kultywuje tradycje rodzinne;

 • Podejmuje obowiązki domowe, stara się dobrze je wypełniać, rozumie potrzebę ich wykonywania;

 • Wie, że rodzice za swoją pracę dostają pieniądze, stara się dostosować swoje potrzeby do warunków materialnych rodziny;

 • Stara się być dobrym sąsiadem (chętnie służy pomocą, szanuje prawo do odpoczynku);

 • Zna i stosuje zasady dobrego zachowania się wobec dorosłych i rówieśników;

 • Umie powiadomić o wypadku lub innym zagrożeniu;

 • Wie, jakie zagrożenia mogą być ze strony ludzi i potrafi o nich powiadomić dorosłych;

 • Rozpoznaje kłamstwo i stara się mu przeciwstawiać;

 • Zna zasady zachowania się w różnych miejscach publicznych: w środkach komunikacji publicznej, na poczcie, w sklepie;

 • Wie, że wszyscy ludzie są równi wobec prawa, niezależnie od koloru skóry, wyglądu, wyznawanej religii i statusu społecznego, jest tolerancyjny wobec osób innej narodowości i tradycji kulturowej;

 • Zna i szanuje symbole narodowe: flagę, godło, hymn Polski;

 • Rozpoznaje hymn Unii Europejskiej.

EDUKACJA PLASTYCZNO-TECHNICZNA

W klasie 2 kontynuuje się doskonalenie umiejętności plastycznych i technicznych oraz uczeń po klasie 2:

 • Potrafi rozpoznać i nazwać wybrane dziedziny sztuki: malarstwo, rzeźbę, grafikę;

 • Nazywa podstawowe zabytki architektury Polski: Wawel, Rynek Główny w Krakowie, Starówkę w Warszawie, Zamek Królewski w Warszawie, Gdańskie Kamienice Starego Miasta;

 • Rozumie pojęcia: „pejzaż”, „portret”, „martwa natura”, „pomnik”;

 • Rozpoznaje charakterystyczne motywy ludowe regionów Polski (haft kaszubski, wycinanki łowickie, strój krakowski, strój góralski);

 • Umie wskazać czynności i narzędzia związane z poszczególnymi dziedzinami sztuki;

 • Podejmuje działania twórcze, dzięki którym doskonali umiejętności: malowania farbami, rysowania ołówkiem i kredkami, wycinania nożyczkami, zaginania, składania papieru, łączenia różnych materiałów z użyciem kleju, zszywacza biurowego, za pomocą wiązania, odmierzania potrzebnej ilości materiału;

 • Wykonuje kompozycje płaskie i przestrzenne według instrukcji lub według własnego pomysłu (makieta domu, meble dla lalki);

 • Planuje kolejne czynności i dobiera potrzebne materiały oraz narzędzia;

 • Rozpoznaje różne środki transportu (samolot, samochód, statek);

 • Zna zasady działania miksera;

 • Zna budowę i działanie latarki, porównuje różne modele latarek z punktu widzenia przydatności, łatwości obsługi, ceny;

EDUKACJA MUZYCZNA

 

W klasie 2 kontynuuje się doskonalenie umiejętności muzycznych oraz uczeń po klasie 2:

 • Zna piosenki;

 • Zna melodię i słowa dwóch pierwszych zwrotek hymnu Polski;

 • Realizuje rytmy za pomocą sylabicznego recytowania, gestów, ruchu i gry na instrumentach;

 • Reaguje na zmiany pulsu rytmicznego, tempa, dynamiki;

 • Zna podstawowe kroki polki oraz innego tańca ludowego;

 • Aktywnie słucha muzyki;

 • Rozpoznaje melodie, rytm, akompaniament;

 • Słucha muzyki i określa charakter utworów, odróżnia wykonanie solowe od wykonania zespołowego;

 • Rozpoznaje instrumenty: fortepian, gitarę;

 • Zna podstawy zapisu nutowego (ćwierćnuta, ósemka, pauza ósemkowa) oraz wysokości nut: re, fa, do;

 • Gra na instrumentach proste schematy rytmu i melodie, akompaniuje oraz improwizuje;

 • Potrafi grać na dzwonkach.

EDUKACJA MATEMATYCZNA

W klasie 2 kontynuuje się doskonalenie umiejętności matematycznych oraz uczeń po klasie 2:

 • Odczytuje i zapisuje liczby od 0 do 100;

 • Liczy w przód i w tył po jeden i po dziesięć w zakresie 100;

 • Potrafi przyporządkować liczbę do konkretnych elementów w zbiorze;

 • Porównuje liczby w zakresie 100, używając określeń: „większa”, „mniejsza”, „równa”, stosuje

znaki: =,<,>;

 • Wskazuje liczby parzyste i nieparzyste w zakresie 100;

 • Numeruje piętra, ludzi w kolejce, rzędy, wagony w pociągu, przedmioty ustawione w szeregu (rozumie porządkowy aspekt liczby);

 • Dodaje i odejmuje liczby w zakresie 20 z przekroczeniem progu;

 • Dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100 bez przekroczenia progu;

 • Wie, że dodawanie i odejmowanie to działania odwrotne (sprawdza wynik dodawania za pomocą odejmowania i odwrotnie);

 • Stosuje przemienność dodawania (wie, że kolejność dodawania składników nie ma wpływu na wynik);

 • Mnoży i dzieli liczby w zakresie 30;

 • Wie, że mnożenie i dzielenie to działania wzajemnie odwrotne (sprawdza wynik dzielenia za pomocą mnożenia i odwrotnie);

 • Stosuje przemienność mnożenia (wie, że kolejność mnożenia czynników nie ma wpływu na wynik);

 • Rozwiązuje łatwe równania z niewiadomą w postaci okienka (wspomagane rysunkami lub konkretami);

 • Rozwiązuje jednodziałaniowe zadania z treścią (wspomagane konkretami lub rysunkami);

 • Rysuje ilustracje do zadań z treścią;

 • Układa pytania do treści zadań;

 • Wskazuje i poprawia proste błędy w treści zadań;

 • Rozwiązuje zadania na porównywanie różnicowe;

 • Rozpoznaje figury geometryczne: koło, trójkąt, kwadrat, prostokąt, rysuje je po śladzie i samodzielnie;

 • Wie, że kwadrat to szczególny przypadek prostokąta;

 • Mierzy długość przedmiotów za pomocą linijki, miarę wyraża w centymetrach i milimetrach;

 • Rozpoznaje, mierzy i rysuje odcinki, długość wyraża w centymetrach i milimetrach;

 • Porównuje długości, używając odpowiednich określeń i znaków;

 • Waży przedmioty, wagę wyraża w gramach, dekagramach i kilogramach (nie zamieniając jednostek);

 • Porównuje wagę przedmiotu, używając określeń: „cięższy”, „lżejszy”, „waży tyle samo”, stosuje znaki (=,<,>) pomiędzy wartościami wagi wyrażonymi w tych samych jednostkach;

 • Próbuje szacować różne wartości wagi: samochód, człowiek, piórko itp.;

 • Odmierza płyny (litr, pół litra, ćwierć litra);

 • Wykonuje proste obliczenia, dotyczące wagi i pojemności;

 • Rozpoznaje monety o wartości: 10 groszy, 20 groszy, 50 groszy, 1 złoty, 2 złote, 5 złotych

oraz banknoty: 10 złotych, 20 złotych, 50 złotych, 100 złotych;

 • Zna wartość pieniędzy (potrafi dobierać monety o niższym nominale tak, aby stanowiły wartość monety, czy banknotu o wyższym nominale, potrafi wybrać monety, którymi może zapłacić za dany produkt, potrafi obliczyć resztę, którą powinien otrzymać, płacąc zadany produkt, porównuje wartości monet i banknotów, używając odpowiednich słów i znaków);

 • Odczytuje i zapisuje liczby w systemie rzymskim od I do XII, wie w jakich przypadkach używa się takich liczb (miesiące, piętra);

 • Zna nazwy pór roku, miesięcy, dni tygodnia i potrafi je zapisywać;

 • Czyta i zapisuje daty;

 • Zna liczbę dni w poszczególnych miesiącach;

 • Odczytuje i zaznacza godziny na zegarze w systemie dwudziestoczterogodzinnym;

 • Wykonuje proste obliczenia kalendarzowe i zegarowe;

 • Określa temperaturę powietrza i ciała człowieka na podstawie odczytów z termometrów.

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

W klasie 2 kontynuuje się doskonalenie umiejętności obsługi komputera oraz uczeń po klasie 2:

 • Korzysta z odpowiednich do jego wieku programów edukacyjnych;

 • Zna zagrożenia wynikające z korzystania z komputera, Internetu (nadwyrężanie wzroku, zła postawa);

 • Pisze i odczytuje proste teksty;

 • Wykonuje proste rysunki;

 • Potrafi otworzyć stronę internetową swojej szkoły;

WYCHOWANIE FIZYCZNE I HIGIENA OSOBISTA

 

W klasie 2 kontynuuje się doskonalenie umiejętności sportowych oraz uczeń po klasie 2:

 • Realizuje marszobiegi trwające około 10 minut, biega slalomem omijając przeszkody, skacze przez niewielkie przeszkody;

 • Skacze przez skakankę, skacze obunóż i jednonóż przez przeszkody (np. przez ławeczkę);

 • Potrafi przejść po ławeczce, przeciąga szarfę wzdłuż ciała;

 • Wykonuje ćwiczenia wzmacniające mięśnie brzucha i lędźwi;

 • Przyjmuje pozycje wyjściowe i ustawienia do ćwiczeń;

 • Kozłuje piłkę, podaje piłkę między partnerami, trafia małą piłką do celu;

 • Bierze udział w zawodach sportowych i stara się radzić sobie z przegraną.


 

KLASA III


 

EDUKACJA POLONISTYCZNA


 

MÓWIENIE

 

W klasie trzeciej kontynuuje się doskonalenie umiejętności mówienia oraz uczeń po klasie 3:

 • Wypowiada się w różnych formach, potrafi ułożyć kilkuzdaniową wypowiedź na dany temat;

 • Dba o umiejętny dobór właściwych form komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych;

 • Uczestniczy w rozmowach: prezentuje własne zdanie, potrafi je uzasadnić;

 • Poszerza struktury składniowe oraz zakres słownictwa, wykorzystując omawiane treści nauczania;

 • Nadaje tytuły ilustracjom do omawianych tekstów;

 • Omawia i opowiada historyjki obrazkowe, analizuje postępowanie bohaterów i potrafi je ocenić;

 • Samodzielnie opowiada przeczytane i wysłuchane teksty;

 • Tworzy dialogi w scenkach dramowych i autoprezentacjach;

 • Konstruuje własne wypowiedzi, biorąc udział w scenkach dramowych i autoprezentacjach;

 • Odtwarza teksty z pamięci: wiersze, piosenki, fragmenty prozy, odpowiednio intonując i uwzględniając zasady interpunkcji;

 • Stara się dbać o kulturę wypowiedzi: poprawnie artykułuje głoski, stosuje pauzy, właściwą intonację przy wypowiadaniu różnego rodzaju zdań.


 

SŁUCHANIE


 

W klasie 3 kontynuuje się doskonalenie umiejętności słuchania oraz uczeń po klasie 3:


 

 • Słucha ze zrozumieniem poleceń składających się ze zdań wielokrotnie złożonych;

 • Uważnie słucha wypowiedzi innych i potrafi wykorzystać przekazane informacje;

 • Wykonuje złożone polecenia wypowiedziane przez nauczyciela i kolegów;

 • Słucha ze zrozumieniem i w skupieniu odpowiednich do wieku wierszy, opowiadań, piosenek i innych utworów literackich, w tym dłuższych fragmentów lektur (czytanych przez nauczyciela, słuchanych z płyty CD);

 • Aktywnie uczestniczy w rozmowach, potrafi odnieść się do wypowiedzi innych.


 

PISANIE

W klasie 3 kontynuuje się doskonalenie umiejętności pisania oraz uczeń po klasie 3:


 

 • Pisze czytelnie, kształtnie i płynnie;

 • Przepisuje zdania złożone i dłuższe teksty;

 • Poprawnie rozmieszcza tekst na stronie;

 • Uzupełnia zdania z lukami;

 • Poprawnie przepisuje ze słuchu i z pamięci zdania proste i złożone oraz krótkie teksty;

 • Samodzielnie, poprawnie układa i zapisuje życzenia, zaproszenia, listy prywatne, krótkie opisy, krótkie opowiadania, kilkuzdaniowe wypowiedzi na dowolny temat (na podstawie opracowanych tekstów oraz twórcze);

 • Stara się dbać o estetykę i poprawność graficzną pisma;

 • Prawidłowo dobiera wyrazy o znaczeniu przeciwstawnym i bliskoznacznym;

 • Samodzielnie wykonuje pisemne zadania domowe.


 

CZYTANIE I OPRACOWYWANIE TEKSTÓW

 

W klasie 3 kontynuuje doskonalenie umiejętności czytania i opracowywania tekstów oraz uczeń po klasie 3:

 • Potrafi samodzielnie, wyraziście i z zachowaniem ekspresji czytać omawiany tekst;

 • Potrafi samodzielnie, wyraziście i z zachowaniem ekspresji odczytać nowy tekst;

 • Odnajduje w tekście informacje oraz fragmenty na określone tematy i wyciąga wnioski;

 • Rozpoznaje w tekście literackie formy użytkowe: notatka do kroniki, list;

 • Analizuje, pod kierunkiem nauczyciela, przeczytane utwory: wskazuje głównych i drugoplanowych bohaterów, dokonuje oceny ich postępowania, zaznacza wybrane fragmenty tekstu, układa dalszy ciąg wydarzeń;

 • Czyta lektury wskazane przez nauczyciela;

 • Zna różne teksty literackie: opowiadanie, baśń, legendę, wiersz, teksty popularnonaukowe, komiksy, kroniki;

 • Przejawia wrażliwość estetyczną i rozszerza zasób słownictwa poprzez kontakt z dziełami literackimi;

 • W miarę możliwości korzysta ze zbiorów bibliotecznych (encyklopedii) i innych źródeł informacji (Internetu).


 

GRAMATYKA

W klasie 3 kontynuuje się doskonalenie umiejętności gramatycznych oraz uczeń po klasie 3:

 • Rozpoznaje i tworzy samodzielnie wszystkie rodzaje zdań;

 • Dokonuje przekształceń zdań;

 • Grupuje wyrazy według cech znaczeniowych: nazw osób, zwierząt, roślin i rzeczy;

 • Odnajduje w zdaniu wyrazy określające czynności, wskazuje określenia rzeczownika;

 • Dobiera słownictwo do podanego tematu;

 • Potrafi rozwinąć zdanie.


 

ORTOGRAFIA I INTERPUNKCJA

 

W klasie 3 kontynuuje się doskonalenie umiejętności ortograficznych i interpunkcyjnych oraz uczeń po klasie 3:

 • Zapisuje wielką literą: nazwy popularnych zabytków, niektóre tytuły książek i czasopism, przydomki;

 • Rozumie funkcję przecinka i stosuje go przy wyliczaniu;

 • Zna zastosowanie dwukropka przy wyliczaniu;

 • Dba o poprawność ortograficzną i interpunkcyjną podczas pisania ze słuchu oraz tekstów pisanych samodzielnie.


 

EDUKACJA PRZYRODNICZA I SPOŁECZNA


 

W klasie 3 kontynuuje się doskonalenie umiejętności przyrodniczych oraz uczeń po klasie 3:

 • Potrafi opisać sposoby odżywiania się zwierząt;

 • Wie, na czym polega praca: sadownika, rolnika, ogrodnika, pszczelarza;

 • Rozumie komunikaty pogodowe podawane w środkach masowego przekazu;

 • Wie, jakie spotyka się zagrożenia wynikające z działalności człowieka (palenie śmieci, wypalanie łąk, kłusownictwo, hałas);

 • Rozumie, na czym polegają zagrożenia ze strony przyrody: (huragan, lawina, śnieżyca), wie, jak należy zachować się w takich sytuacjach;

 • Umie wskazać, rozróżnić i nazwać charakterystyczne cechy krajobrazów Polski (krajobraz nadmorski, górski, nizinny) ;

 • Potrafi wyjaśnić jak funkcjonuje przyroda w różnych porach roku;

 • Wie, czym grozi spożycie lub dotknięcie roślin trujących;

 • Umie opisać życie w ekosystemie pola i zbiorników wodnych ( wymienia nazwy podstawowych zwierząt i roślin wodnych, nazywa różne zbiorniki wodne, zna warunki życia organizmów w danym środowisku;

 • Potrafi omówić znaczenie lasu dla człowieka;

 • Wie, jaki jest wpływ przyrody nieożywionej ( skały i minerały: glina, węgiel, sól) na życie ludzi, zwierząt i roślin.

W klasie 3 kontynuuje się doskonalenie umiejętności społecznych oraz uczeń po klasie 3:

 • Aktywnie uczestniczy w życiu szkoły, zna jej tradycje, wie co to jest sztandar szkoły, stara się uczestniczyć w szkolnych uroczystościach;

 • Szanuje symbole narodowe, zna ważniejsze wydarzenia historyczne, potrafi wyliczyć nazwiska wybitnych Polaków oraz ich osiągnięcia;

 • Umie wskazać symbole, kojarzące się z ważnymi miastami Polski;

 • Potrafi wskazać na mapie ważne miasta i miejsca Polski (góry, rzeki) ;

 • Zna swoją miejscowość, potrafi opowiedzieć o jej przeszłości;

 • Umie wskazać zabytki i pomniki w regionie, w którym mieszka;

 • Podejmuje obowiązki domowe, stara się dobrze je wypełniać, rozumie potrzebę ich wykonywania;

 • Stara się uczestniczyć w uroczystościach lokalnych;

 • Zna ważne osobistości, pochodzące z rodzinnej miejscowości lub najbliższej okolicy.

EDUKACJA PLASTYCZNO-TECHNICZNA

W klasie 3 kontynuuje się doskonalenie umiejętności plastycznych i technicznych oraz uczeń po klasie 3:

 • Rozumie pojęcia: „scena rodzajowa”, „autoportret”, „sztuka nowoczesna”;

 • Umiejscawia i nazywa wybrane budowle Europy i świata: Koloseum, Wieżę Eiffla, Akropol, operę w Sydney, Statuę Wolności ;

 • Zna dyscypliny sztuki: fotografię, film, przekazy medialne, rzemiosło artystyczne;

 • Potrafi stworzyć przedmioty charakterystyczne dla sztuki ludowej regionu, w którym mieszka (pisanki, palmy, kompozycje z bibułki);

 • Zna zasady działania odkurzacza;

 • Zapoznaje się z przeznaczeniem: komputera, laptopa, telefonu komórkowego (porównuje różne modele, ceny, wygląd zewnętrzny);

 • Zapoznaje się z budową roweru, poznaje działanie prądnicy rowerowej, uczy się, jak dbać o rower;

 • Potrafi korzystać ze środków komunikacji dostępnych w miejscu zamieszkania oraz wie, z jakich środków transportu korzystają ludzie mieszkający w różnych częściach Polski.

EDUKACJA MUZYCZNA


 

W klasie 3 kontynuuje się doskonalenie umiejętności muzycznych oraz uczeń po klasie 3:


 

 • Zna piosenki oraz kanony;

 • Zna melodię i słowa trzech zwrotek hymnu Polski;

 • Realizuje rytmy poprzez rytmiczne recytowanie przysłów, gesty, ruchy i grę na instrumentach;

 • Reaguje na zmiany metrum, tempa, dynamiki;

 • Zna podstawowe kroki trojaka oraz innego tańca ludowego;

 • Aktywnie słucha muzyki;

 • Rozpoznaje i odróżnia głosy wokalne: sopran, bas;

 • Określa charakter utworów, odróżnia wykonanie solowe od zespołowego;

 • Zna podstawy zapisu nutowego (półnuta, cała nuta, pauza półnutowa);

 • Rozpoznaje wysokości nut: si, do górne;

 • Potrafi zagrać na instrumentach proste schematy rytmu, melodii do akompaniamentu, improwizuje utwory muzyczne z zachowaniem odpowiedniej artykulacji;

 • Zna podstawy gry na flecie i kontynuuje naukę gry na dzwonkach.


 

EDUKACJA MATEMATYCZNA


 

W klasie 3 kontynuuje się doskonalenie umiejętności matematycznych oraz uczeń po klasie 3:

 • Odczytuje i zapisuje liczby od 0 do 1000;

 • Liczy w przód i w tył po jeden, po dziesięć i po sto w zakresie 1000;

 • Potrafi przyporządkować liczbę do konkretnych elementów w zbiorze;

 • Porównuje liczby w zakresie 1000, używając określeń: „większa”, „mniejsza”, „równa”,

stosuje znaki: =,<,>;

 • Wskazuje liczby parzyste i nieparzyste w zakresie 1000;

 • Rozumie porządkowy aspekt liczby;

 • Dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100 z przekroczeniem progu;

 • Wie, że dodawanie i odejmowanie to działania odwrotne (sprawdza wynik dodawania za pomocą odejmowania i odwrotnie);

 • Stosuje przemienność dodawania (wie, że kolejność dodawania składników nie ma wpływu na wynik);

 • Mnoży i dzieli liczby w zakresie 100;

 • Wie, że mnożenie i dzielenie to działania wzajemnie odwrotne (sprawdza wynik dzielenia za pomocą mnożenia i odwrotnie);

 • Stosuje przemienność mnożenia (wie, że kolejność mnożenia czynników nie ma wpływu na wynik);

 • Rozwiązuje łatwe równania z niewiadomą w postaci okienka (wspomagane rysunkami lub schematami);

 • Rozwiązuje jednodziałaniowe zadania z treścią (wspomagane schematami lub rysunkami); Rysuje ilustracje do zadań z treścią;

 • Układa pytania do treści zadań;

 • Wskazuje i poprawia błędy w treści zadań;

 • Rozwiązuje zadania na porównywanie różnicowe;

 • Oblicza obwody figur geometrycznych: trójkąta, kwadratu, prostokąta (miarę wyraża w centymetrach);

 • Mierzy długości za pomocą metra krawieckiego, taśmy mierniczej (miarę wyraża w centymetrach);

 • Rozwiązuje zadania z treścią i wykonuje obliczenia dotyczące miar bez wyrażeń dwumianowanych;

 • Mierzy i rysuje odcinki o długości wyrażonej w centymetrach i milimetrach, porównuje ich długość;

 • Waży przedmioty, wagę wyraża w gramach, dekagramach i kilogramach (nie zamieniając jednostek);

 • Porównuje wagę przedmiotu, używając określeń: „cięższy”, „lżejszy”, „waży tyle samo”, stosuje znaki (=,<,>) pomiędzy wartościami wagi wyrażonymi w tych samych jednostkach;

 • Szacuje wagi różnych przedmiotów;

 • Wykonuje obliczenia dotyczące wagi i pojemności;

 • Rozpoznaje monety o wartości: 10 groszy, 20 groszy, 50 groszy, 1 złoty, 2 złote, 5 złotych

oraz banknoty: 10 złotych, 20 złotych, 50 złotych, 100 złotych, 200 złotych;

 • Zna wartość pieniędzy (potrafi dobierać monety o niższym nominale, aby stanowiły wartość monety, czy banknotu o wyższym nominale, potrafi wybrać monety, którymi może zapłacić za dany produkt, potrafi obliczyć resztę, którą powinien otrzymać, płacąc za dany produkt, porównuje wartości monet i banknotów, używając odpowiednich określeń i znaków);

 • Zna nazwy pór roku, miesięcy, dni tygodnia i potrafi je zapisywać;

 • Czyta i zapisuje daty;

 • Zna liczbę dni w poszczególnych miesiącach;

 • Odczytuje i zaznacza godziny na zegarze w systemie dwudziestoczterogodzinnym;

 • Wykonuje obliczenia kalendarzowe i zegarowe.

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

W klasie 3 kontynuuje się doskonalenie umiejętności obsługi komputera oraz uczeń po klasie 3:

 • Potrafi w miarę potrzeb korzystać z Internetu jako źródła informacji;

 • Zna różne adresy Internetowe;

 • Odczytuje emotikony jako zakodowane uczucia i nastroje.

WYCHOWANIE FIZYCZNE I HIGIENA OSOBISTA

 

 • W klasie 3 kontynuuje się doskonalenie umiejętności sportowych oraz uczeń po klasie 3: Realizuje marszobiegi trwające około 15 minut;

 • Wykonuje przewrót w przód;

 • Oburącz odbija lekką piłkę sposobem górnym;

 • Podbija piłkę stopą i kolanem;

 • Potrafi rzucić piłką lekarską;

 • Jeździ na rowerze, wrotkach, przestrzegając zasad bezpieczeństwa;

 • Przestrzega zasad sportowej rywalizacji;

 • Dba o bezpieczeństwo w czasie zajęć ruchowych;

 • Posługuje się przyborami sportowymi zgodnie z ich przeznaczeniem.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

dla klas I – III

W klasach I-III oceny bieżące za wiadomości i umiejętności ustala się w stopniach według następującej skali:1 - 6

 • stopień 6, gdy osiągnięcia ucznia wyraźnie wykraczają poza poziom przewidzianych osiągnięć edukacyjnych;

 • stopień 5, gdy uczeń opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności;

 • stopień 4, gdy opanowane wiadomości i umiejętności nie są pełne, ale pozwalają na dalsze opanowywanie treści;

 • stopień 3, gdy uczeń opanował podstawowy zakres wiadomości i umiejętności, sprawiający kłopoty w przyswajaniu trudniejszych treści;

 • stopień 2, gdy opanowane wiadomości i umiejętności są niewielkie i utrudniają dalsze kształcenie;

 • stopień 1, gdy wiadomości i umiejętności nie są opanowane, uczeń nie radzi z zadaniami nawet z pomocą nauczyciela.

Dopuszcza się komentarz słowny lub pisemny typu:

 • Ocena celująca - wyrażona cyfrą 6

Znakomicie! Brawo! Osiągasz doskonałe wyniki. Posiadasz uzdolnienia i rozwijasz je. Należą Ci się gratulacje!

 • Ocena bardzo dobra - wyrażona cyfrą 5

Bardzo dobrze pracujesz. Robisz w szybkim tempie duże postępy. Tak trzymaj!

 • Ocena dobra - wyrażona cyfrą 4

Dobrze pracujesz jednak stać cię, by było lepiej. Włóż więcej wysiłku w podejmowane prace, co umożliwi ci osiągać lepsze wyniki

 • Ocena dostateczna - wyrażona cyfrą 3

Pracujesz, ale osiągasz słabe wyniki. Aby to zmienić na lepsze konieczna jest pomoc nauczyciela i rodziców, oraz systematyczna praca, wymagająca dużo wysiłku z twojej strony.

 • Ocena dopuszczająca - wyrażona cyfrą 2

Zbyt mało pracujesz i osiągasz bardzo słabe wyniki. Włóż dużo wysiłku, bądź aktywniejszy, skorzystaj z pomocy nauczyciela i rodziców.

 • Ocena niedostateczna - wyrażona cyfrą 1

Osiągasz niezadowalające rezultaty. Spotkało cię niepowodzenie. Pokonasz to, ale czeka cię bardzo dużo systematycznej pracy wspólnie z nauczycielem i rodzicami.

 Edukacja polonistyczna

 Czytanie

 Cechy czytania:

Czytanie poprawne - uczeń prawidłowo odczytuje wyrazy, nie opuszcza liter, sylab, wyrazów, nie przestawia, nie zniekształca końcówek wyrazów.

 

Czytanie płynne - uczeń czyta tekst całymi wyrazami lub zdaniami, nie zatrzymuje się zbyt długo nad poszczególnymi wyrazami lub ich częściami, nie bierze "oddechu" w połowie wyrazu. Czytanie płynne, choć może być powolne, zapewnia równomierność czytania.

 

Czytanie wyraziste – uczeń poprawnie wymawia głoski. Czytanie wyraziste polega na zachowaniu pauz gramatycznych, logicznych i psychologicznych, na zachowaniu właściwej intonacji, zastosowaniu odpowiedniego tempa itp. Czytanie to ma wydobyć walory uczuciowe tekstu. tj. pauzy gramatyczne (umiejętność właściwego zachowania znaków przestankowych przy czytaniu) i pauzy psychologiczne (umiejętność oddzielenia pod względem nastroju różnych partii czytanego tekstu).

 Czytanie biegłe - polega na indywidualnym, świadomym stosowaniu właściwego tempa, na płynnym i poprawnym odczytywaniu wyrazów, na zachowaniu właściwych akcentów logicznych w zdaniu, zgodnie ze znakami przestankowymi. Warunkiem czytania biegłego jest jednoczesne rozumienie tekstu.

Technikę czytania ocenia się za pomocą oceny cyfrowej w skali od 1 do 6 według następujących kryteriów:

6 - czyta płynnie, poprawnie i biegle teksty bez przygotowania,

5 - opracowany tekst czyta płynnie, poprawnie, wyraziście, z intonacją,

4 - czyta wyuczony tekst płynnie, poprawnie, nie zawsze stosuje intonację lub nie zawsze zwraca uwagę na znaki przestankowe ,

3 - czyta wyuczony tekst wyrazami i zdaniami popełniając pomyłki, nie zwraca uwagi na znaki przestankowe,

2 - czyta wolno, wyrazami, często przekręca wyrazy, nie zwraca uwagi na znaki przestankowe,

1 - czyta sylabizując, wolno i często niepoprawnie składa wyrazy.

Czytanie ze zrozumieniem

Do każdego tekstu nauczyciel przygotowuje pytania (zadania), które stanowią wskaźnik do określenia stopnia umiejętności ucznia w tym zakresie. Umiejętność czytania cichego ze zrozumieniem podlega ocenie według sześciostopniowej skali ocen od 1 do 6.

Odpowiedzi są punktowane i w zależności od ilości punktów, wyrażonych w skali procentowej,

Uczeń może uzyskać następujące oceny:

100% - 6 - uczeń doskonale rozumie czytany tekst

100% - 90% - 5 - uczeń bardzo dobrze rozumie czytany tekst

89% - 75% - 4 - uczeń nie w pełni rozumie czytany tekst

74% - 51% - 3 - uczeń ma problemy ze zrozumieniem czytanego

50% - 31% - 2 - uczeń nie rozumie czytanego tekstu

30% i poniżej - 1 - uczeń nie rozumie czytanego tekstu

 

Pisanie

 Przepisywanie

 Przepisywane przez ucznia teksty ocenia się przy pomocy sześciostopniowej skali cyfrowej od 1 do 6 według następujących kryteriów:

 

6 – uczeń przepisuje w szybkim tempie, bezbłędnie; pismo kształtne, staranne i estetyczne.

 5 – uczeń przy przepisywaniu nie pomija żadnego wyrazu, nie popełnia żadnego błędu

 ortograficznego.

4 – uczeń przy przepisywaniu popełni 1 błąd ortograficzny lub pominie fragment tekstu.

3 – uczeń przepisuje tekst pomijając wyrazy, popełniając nie więcej niż 2 błędy ortograficzne.

2 – uczeń przepisuje tekst popełniając więcej niż 2 błędy ortograficzne.

1 – uczeń pisze nieczytelnie, nie mieści się w liniaturze.

Niekształtne, nieproporcjonalne i nieprawidłowo połączone litery, czyli niestaranne pismo powoduje obniżenie o jeden stopień ogólnej oceny za przepisywanie.

Formy pisemne typu opis, list, zaproszenie, ogłoszenie, życzenia ocenia się za pomocą sześciostopniowej skali cyfrowej od 1 do 6 według ustalonych kryteriów, które są szczegółowo omawiane z uczniami przed przystąpieniem do redagowania określonej formy wypowiedzi.

Wygłaszanie z pamięci wierszy, fragmentów prozy

Wygłaszane z pamięci teksty ocenia się przy pomocy sześciostopniowej skali cyfrowej

od 1 do 6 według następujących kryteriów:

6 - bezbłędnie odtwarza z pamięci dłuższe teksty uwzględniając znaki przestankowe, właściwe tempo i zmianę siły głosu,

5 - bezbłędnie odtwarza z pamięci tekst uwzględniając znaki przestankowe,

4 - dobrze opanowany tekst pamięciowo, nie zawsze uwzględnia znaki przestankowe,

3 - niedokładnie zapamiętany tekst, sporo pomyłek, wolne tempo, bez uwzględnienia znaków przestankowych,

2 - tekst wygłaszany przy znacznej pomocy nauczyciela,

1 - uczeń nie potrafi odtworzyć tekstu nawet przy pomocy nauczyciela.

Gramatyka

 Wiadomości i umiejętności gramatyczne (przewidziane wymaganiami programowymi dla klas I - III) sprawdza się i ocenia za pomocą kartkówek, sprawdzianów i testów.

Edukacja matematyczna

 Wiadomości i umiejętności matematyczne sprawdza się i ocenia za pomocą kartkówek, sprawdzianów i testów .

Odpowiedzi ustne np. obliczenia, układanie i rozwiązywanie zadań i problemów matematycznych, traktuje się jako formę aktywności uczniów klas I-III.

Edukacja przyrodniczo-społeczna

Wiadomości i umiejętności w zakresie edukacji przyrodniczo-społecznej (przewidziane wymaganiami programowymi dla klas I - III) sprawdza się i ocenia za pomocą kartkówek, sprawdzianów i testów

Wypowiedzi ustne np. wnioskowanie, wyrażanie własnych sądów, spostrzeżeń, opinii traktuje się jako formę aktywności na zajęciach.

 Edukacja plastyczno-techniczna

Wiadomości i umiejętności z zakresu sztuk plastycznych, podstaw techniki i kultury pracy nauczyciel sprawdza i ocenia w trakcie ćwiczeń i działań praktycznych uczniów. Oceny są odnotowywane w dzienniku.

 Prace plastyczno-techniczne ucznia ocenia się za pomocą oceny cyfrowej w skali od 1 do 6 według następujących kryteriów:

6 - praca zgodna z tematem, bogata w szczegóły i kolorystykę, staranna, estetyczna, wykonana

poprawnie, dokładnie i uznana przez większość rówieśników (wyróżniona) za szczególnie oryginalną i pomysłową,

5 - praca zgodna z tematem, bogata w szczegóły, barwna, staranna, estetyczna, wykonana poprawnie i dokładnie,

4 - praca zgodna z tematem, w miarę staranna, dokładna, poprawna i estetyczna, niezbyt bogata w szczegóły,

3 - praca wykonana niedokładnie, niestarannie, nieestetycznie, uboga w szczegóły i bez zachowania proporcji, nie w pełni oddaje temat,

2 - praca niezgodna z tematem, niestaranna, nieestetyczna, uboga w szczegóły, niedokończona

(z powodu braku chęci do jej wykończenia),

1 - praca zniszczona przez ucznia, nie oddana do oceny,

Edukacja muzyczna

Głównymi kryteriami oceniania uczniów są:


 

 • stopień indywidualnego zaangażowania,

 • aktywność,

 • osobiste predyspozycje.

Biorąc pod uwagę powyższe kryteria nauczyciel ocenia wiadomości i umiejętności muzyczne przy pomocy sześciostopniowej skali cyfrowej od 1 do 6 w sposób następujący:

6 – uczeń posiada szczególne walory głosowe i umiejętności muzyczne, uczestniczy w szkolnych i pozaszkolnych formach działalności muzycznej, potrafi zagrać na instrumencie muzycznym melodie poznanych piosenek lub utworów instrumentalnych; zawsze chętnie śpiewa indywidualnie, a jego wykonanie wzbudza zachwyt i uznanie.

5 - śpiewa indywidualnie i zbiorowo poznane piosenki, akompaniuje do piosenek i zabaw ruchowych, wyraża muzykę ruchem, zna nazwy literowe i solmizacyjne poznanych nut oraz potrafi je odczytać z zapisu nutowego, samodzielnie określa tempo i nastrój słuchanych utworów, posiada znajomość zapisu rytmicznego w zakresie poznanych wartości, umie zapis na pięciolinii poznane dźwięki, tworzy muzyczne ilustracje do opowiadań i wierszy.

4 - poprawnie śpiewa, najczęściej zbiorowo, poznane piosenki, solmizacyjnie odczytuje nuty, wyraża muzykę ruchem.

3 - próbuje śpiewać poznane piosenki, ale nie zna dobrze słów, rozpoznaje niektóre nazwy poznanych nut, próbuje wyrażać muzykę ruchem.

2 - biernie uczestniczy w zajęciach, niechętnie śpiewa piosenki, nie zna ich słów, rzadko rozpoznaje nazwy poznanych nut, myli nuty.

1 - nie próbuje śpiewać piosenek nawet wspólnie z klasą, nie zna żadnych nut.


 


 


 

Edukacja motoryczno - ruchowa

Głównymi kryteriami oceniania uczniów są:

 • stopień indywidualnego zaangażowania,

 • aktywność,

 • osobiste predyspozycje.

Biorąc pod uwagę powyższe kryteria nauczyciel stosuje sześciostopniową skalę cyfrową od 1 do 6 w sposób następujący:

6 – uczeń wyróżnia się sprawnością fizyczną na tle klasy, bierze udział w szkolnych i pozaszkolnych zawodach sportowych,

5 – uczeń chętnie podejmuje działania ruchowe objęte programem edukacji wczesnoszkolnej, precyzyjnie i celowo wykonuje ruchy, chętnie uczestniczy w zabawach i grach sportowych, współdziała w zabawach przestrzegając obowiązujących w nim reguł,

4 – podejmuje większość działań ruchowych objętych programem edukacji wczesnoszkolnej, przeważnie precyzyjnie i celowo wykonuje ruchy, poprawnie wykonuje większość ćwiczeń fizycznych,

3 – z pomocą nauczyciela wykonuje działania ruchowe objęte programem edukacji wczesnoszkolnej, mało precyzyjnie wykonuje ruchy, niezbyt chętnie uczestniczy w grach i zabawach sportowych, nie zawsze przestrzega reguł i zasad bezpieczeństwa,

2 – uczeń mało sprawny fizycznie, nie wykazuje właściwej postawy i zaangażowania na zajęciach ruchowych, ćwiczenia wykonuje niechętnie, niedokładnie, nieprecyzyjnie, niechętnie uczestniczy w zabawach i grach sportowych oraz w zabawach rytmiczno-tanecznych, nie przestrzega reguł obowiązujących w zabawach,

1 - uczeń nie uczestniczy w zabawach ruchowych, nie chce wykonywać żadnych ćwiczeń nawet przy pomocy nauczyciela.

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

Ocenie podlegają między innymi:

 1. Ćwiczenia praktyczne przy komputerze

 1. Ćwiczenia wykonywane w podręczniku lub zeszycie ćwiczeń

 1. Wypowiedzi ustne ucznia

 1. Postawy (w ocenie postaw ucznia bierze się pod uwagę: aktywność, systematyczność, pracę w grupie, samodzielność, prezentację pracy, przygotowanie do lekcji i pracę domową).

Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny:

 

6 – działania ucznia wskazują na szczególne zainteresowanie przedmiotem, zawierają własne,

oryginalne pomysły. Uczeń spełnia wymagania ponadpodstawowe określone w programie nauczania, potrafi korzystać ze źródeł poza podręcznikowych. Swobodnie operuje terminologią informatyczną, jest samodzielny i twórczo wykorzystuje zdobyte wiadomości i umiejętności. Wykazuje się dużą starannością i sumiennością, dąży do samodoskonalenia, przygotowuje dodatkowe informacje na zajęcia, przejawia inicjatywę. Przestrzega wszelkich zasad bezpieczeństwa, higieny i organizacji pracy.

5 – uczeń potrafi w pełni wykorzystać zdobyte wiadomości i umiejętności, operuje poznaną terminologią informatyczną. Praca jest samodzielna, występują przemyślane przez ucznia elementy wyczerpujące temat w zakresie wymagań programowych. Uczeń wykazuje się dużą starannością i sumiennością, efektywnie wykorzystuje czas pracy, jest zaangażowany w pracę, aktywny i przestrzega zasad bezpieczeństwa, higieny i organizacji pracy.

4 – wykonana praca jest zasadniczo samodzielna, lecz nie wyczerpuje zagadnienia i nie widać inwencji twórczej ucznia. W pracy i w odpowiedziach dopuszczalne są nieliczne błędy. Uczeń rozumie poznaną terminologię informatyczną i w znacznym stopniu posługuje się nią. Stara się być aktywny, dostosowuje się do obowiązujących zasad bezpieczeństwa, higieny i organizacji pracy. Nie zawsze efektywnie wykorzystuje czas pracy, czasem brak mu staranności i systematyczności w działaniu.

3 – uczeń zna najważniejsze fakty dotyczące pracy z komputerem, zna klawiaturę, spełnia wymagania podstawowe określone w programie. Jest mało samodzielny, czasami wymaga mobilizacji i ukierunkowania ze strony nauczyciela. Wykonuje zadania na miarę swoich możliwości, zna podstawowe funkcje i opcje programu, w którym pracuje, wykonana praca nie jest wyczerpująca czy

estetyczna, występują błędy. Uczeń jest słabo zaangażowany w pracę grupy, nie zawsze przestrzega obowiązujących zasad bezpieczeństwa, higieny i organizacji pracy.


 

2 - uczeń posiada znaczne braki w zakresie wymagań podstawowych określonych w programie. Podczas wykonywania zadań wymaga mobilizacji i pomocy ze strony nauczyciela, popełnia liczne błędy zarówno w zakresie wiedzy merytorycznej jak i działania praktycznego. Zadania wykonuje nieestetycznie, niesamodzielnie. Przy pomocy nauczyciela potrafi poruszać się w środowisku Windows. Uczeń słabo angażuje się w pracę, często nie przestrzega zasad bezpiecznej i higienicznej pracy z komputerem.

1 – uczeń nie posiadł wiedzy i umiejętności w zakresie wymagań podstawowych objętych

programem. Nie potrafi wykonać zadań teoretycznych i praktycznych nawet z pomocą nauczyciela. Nie angażuje się w pracę, nie stara się dostosować do wymagań. Nie przestrzega zasad bezpieczeństwa, higieny organizacji pracy. Nie spełnia wymagań podanych kryteriów ocen pozytywnych.

Ocena z zachowania

Ocena bieżąca z zachowania otrzymuje następujące określenia: wzorowa, bardzo dobra, dobra, poprawna, nieodpowiednia, naganna. Natomiast ocena z zachowania za pierwszy semestr nauki i na koniec roku szkolnego jest wyłącznie oceną opisową.

Przy sporządzaniu oceny opisowej z zachowania wychowawca bierze pod uwagę następujące obszary:

I. Przestrzeganie obowiązujących norm i reguł społecznych, takich jak:

Odpowiedzialne wykonywanie powierzonych zadań;

Pracowitość i obowiązkowość;

Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas przerw i zajęć lekcyjnych

Przestrzeganie zasad ruchu drogowego w drodze do i ze szkoły;

Dbałość o zdrowie i higienę osobistą;

Niesienie pomocy innym w różnych sytuacjach;

Zrozumienie drugiej osoby, poszanowanie jej godności, okazywanie życzliwości;

Dbałość o kulturę słowa, taktowność;

Troskę o zdrowie i bezpieczeństwo;

Poszanowanie własności osobistej i społecznej;

Umiejętność poprawnego reagowania w sytuacjach konfliktowych.

Punktualne przychodzeniu na zajęcia szkolne;

II. Przygotowanie do zajęć:

Systematyczne przygotowywanie się do lekcji;

Poszanowanie podręczników i przyborów szkolnych;

 1. Samodzielność

Samodzielne wykonywaniu poleceń i zadań

Samodzielny myśleniu i podejmowaniu decyzji

Samodzielny w działaniu

IV. Kontakty z rówieśnikami

Kulturalne zachowanie się wobec kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły;

Zgodna współpraca w grupie;

Pomoc koleżeńska

V. Kultura osobista

Stosowanie zwrotów grzecznościowych

Kulturalne wypowiadanie się

Okazywanie szacunku wobec innych osób

Kulturalne zachowanie się w miejscach publicznych

Poszanowanie własności osobistej i społecznej

VI. Aktywność i zaangażowanie dziecka w pracy i zabawie.

Wypełnianie poleceń nauczyciela;

Wytrwałość w pokonywaniu trudności szkolnych.

Aktywny udziale w zajęciach, przestrzeganie ładu i porządku w klasie, szkole i poza szkołą

Aktywny udział w uroczystościach szkolnych str. 46

Aktywny udział w zajęciach pozalekcyjnych

Aktywne uczestniczenie w uroczystościach szkolnych;

Godne reprezentowanie szkoły w imprezach i konkursach pozaszkolnych;

Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:

Wzorowo wypełnia szkolne obowiązki;

Zgodnie i aktywnie współpracuje z innymi w grupie;

Zna i zawsze stosuje podstawowe zwroty i formy grzecznościowe;

Sumiennie wywiązuje się z zawartych umów i własnych zobowiązań;

Zawsze prawidłowo reaguje na wszelkie polecenia i uwagi;

Bierze aktywny udział w różnych konkursach i przedsięwzięciach;

Swoją postawą daje wzorowy przykład innym uczniom.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

Bardzo dobrze wypełnia szkolne obowiązki;

Z reguły zgodnie i aktywnie współpracuje z innymi w grupie;

Zna i najczęściej stosuje podstawowe zwroty i formy grzecznościowe;

Bardzo dobrze wywiązuje się z zawartych umów i własnych zobowiązań;

Prawidłowo reaguje na wszelkie polecenia i uwagi;

Chętnie bierze udział w różnych konkursach i przedsięwzięciach;

Swoją postawą daje bardzo dobry przykład innym uczniom.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

Potrafi zgodnie i aktywnie współpracować z innymi w grupie;

Zna i stosuje podstawowe zwroty i formy grzecznościowe;

Dobrze wywiązuje się z zawartych zobowiązań;

Zazwyczaj prawidłowo reaguje na wszelkie polecenia nauczyciela i uwagi;

Właściwie angażuje się w obowiązki wynikające z roli ucznia;

Rozwiązuje konflikty bez agresji i przemocy

Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:

Zazwyczaj zgodnie i aktywnie współpracuje z innymi w grupie, ale czasami popada w konflikty z kolegami;

Zna podstawowe zasady i formy grzecznościowe, ale czasami używa słów nie mieszczących się w kanonie dobrego wychowania;

Zazwyczaj wywiązuje się z powierzonych obowiązków wynikających z roli ucznia.

Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:

Często popada w konflikty z kolegami, ma problem ze zgodną współpracą w grupie, jest dość pasywny;

Zna podstawowe zwroty i formy grzecznościowe, ale często ich nie stosuje

Często nie wywiązuje się z powierzonych obowiązków wynikających z roli ucznia.

Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:

Nie potrafi zgodnie i aktywnie współpracować w grupie;

Zna, ale nie stosuje podstawowych zwrotów i form grzecznościowych; Nie wywiązuje się z obowiązków ucznia;

Nie reaguje na polecenia nauczyciela i uwagi;

Nie słucha innych i nie wyciąga wniosków z popełnionych błędów; Swoją postawą daje zły przykład innym uczniom.


 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 2 im.mjr.H.Dobrzańskiego pseud."Hubal" w Biskupcu ul.Mickiewicza 8
  UL.MICKIEWICZA 8
  11-300 BISKUPIEC
 • 89 7152549

Galeria zdjęć