Nawigacja

Pedagog szkolny

OSOBY I INSTYTUCJE SŁUŻĄCE POMOCĄ

OSOBY I INSTYTUCJE SŁUŻĄCE POMOCĄ

 1. Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olsztynie,
  Plac  Bema 5, 10-516 Olsztyn, tel. sekretariat: 89 527 0346
 1. Punkt Konsultacyjny w Biskupcu – ul. Armii Krajowej 1B, 11-300 Biskupiec, tel. 89 715-21-67 (pomoc bezpłatna):

Badania psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne (indywidualne i zbiorowe)

 • diagnoza poziomu rozwoju umysłowego
 • diagnoza dojrzałości szkolnej, możliwości wcześniejszego podjęcia nauki szkolnej, odroczenia obowiązku szkolnego
 • diagnoza przyczyn odchyleń i zaburzeń rozwojowych oraz zaburzeń zachowania
 • diagnoza przyczyn uogólnionych trudności szkolnych
 • diagnoza przyczyn trudności w czytaniu i pisaniu (w tym dysleksji, dysortografii, dysgrafii)
 • badanie predyspozycji zawodowych, zainteresowań i preferencji zawodowych
 • badanie uczniów wybitnie zdolnych
 • diagnoza wad wymowy oraz opóźnień w rozwoju mowy
 • przesiewowe badania słuchu programami “Słyszę…” “Widzę…” „Mówię...”

Terapie

 • indywidualna terapia logopedyczna, w tym terapia osób jąkających się
 • grupowa terapia logopedyczna
 • indywidualna terapia pedagogiczna uczniów
 • spotkania terapeutyczne dla dzieci i młodzieży

Konsultacje i porady specjalistów

 • porady dotyczące rozwijania potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów
 • konsultacje w zakresie problemów wychowawczych, rodzinnych
 • porady i pomoc specjalistyczna rodzinie dziecka zagrożonego ryzykiem nieprawidłowego rozwoju (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka)
 • porady indywidualne związane z wyborem kierunku kształcenia, wyborem zawodu, planowaniem kariery zawodowej 

 Orzekanie (na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych) i kwalifikowanie dzieci i młodzieży do odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, logopedycznej, profilaktyczno-wychowawczej i opieki.

 1. Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży Anima, ul. Armii Krajowej 8, 11-300 Biskupiec, tel. +48 89 715 63 06.

W ramach NFZ oferowane są:

 • porady psychologiczne;
 • psychoterapia indywidualna i grupowa,
 • warsztaty dla opiekunów,
 • wizyty środowiskowe
 1. Ośrodek Wsparcia Rodziny przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Biskupcu, ul. Niepodległości 4, 11-300 Biskupiec tel. 89 715 2662, kierownik Ośrodka Wsparcia Rodziny: Weronika Krzyżanek (uwaga,            z pomocy każdego specjalisty podanego poniżej można skorzystać po uprzednim umówieniu telefonicznym lub osobistym),

oferuje:

 1. Pomoc koordynatora ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie – sp.pr.z rodziną – Ewa Iwaniec;
 2. Pomoc psychoterapeutyczna dla osób doświadczających przemocy – psychoterapeutka Ewa Duchnowska (I i III poniedziałek miesiąca w godz. 9.00 – 16.00);
 3. Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie – prowadzący Teresa Więckiewicz i Andrzej Tankielun;
 4. Pomoc specjalistyczna dla osób i współuzależnionych – psychoterapeuta, specjalista uzależnień Paweł Ciunowicz (czwartki w godz. 14.00 – 18.00;
 5. Pomoc psychologiczna – psycholog  Marlena Kuliś (wtorki w godz. 9.00 – 15.00);
 6. Pomoc prawna (tylko sprawy rodzinne oraz związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie) – prawnik  Marta Bułajewska (poniedziałki w godz. 16.00 – 19.00).
 7. W Ośrodku Wsparcia Rodziny mieści się:

 - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

 - Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,

 - Punkt Interwencji Kryzysowej… (jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich boryka się z problemem uzależnienia, przemocy w rodzinie lub innego kryzysu – zgłoś się)

 

 1. Poradnia Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień przy Szpitalu Powiatowym w Biskupcu (bez skierowania) tel. 89 715 62 23;
 2. Grupa AA (grupa samopomocowa dla osób uzależnionych) – wtorki godz. 18, Budynek „Lazarus” ul. Armii Krajowej 4;
 3. Grupa Al.-Anon (dla członków rodzin osób uzależnionych), poniedziałki godz. 17.00, Budynek  „Lazarus”, ul. Armii Krajowej 4.

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 2 im.mjr.H.Dobrzańskiego pseud."Hubal" w Biskupcu ul.Mickiewicza 8
  UL.MICKIEWICZA 8
  11-300 BISKUPIEC
 • 89 715 25 49

Galeria zdjęć