Nawigacja

RODO

Zajęcia wspomagające - klauzula informacyjna

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L. z 2016 r. Nr 119, s. 1 ze zm.) - dalej: „RODO” informujemy, że:

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Biskupcu  (adres: 11-300 Biskupiec, ul. Mickiewicza 8, tel. kontaktowy: 89/715 25 49, adres e-mail: sp2@biskupiec.pl).
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e - mail: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie pod adres Administratora.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z uczestnictwem w zajęciach wspomagających realizowanych jako zajęcia pozalekcyjne.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Przepisy szczególne zostały zawarte w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493).

Przetwarzanie danych jest wymogiem ustawowym. Osoby, których dane dotyczą są zobowiązane do ich podania. Nieprzekazanie danych skutkować będzie niemożnością rozpatrzenia pisemnej deklaracji uczestnictwa ucznia w organizowanych zajęciach wspomagających. 

 1. Dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia Administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. Dane osobowe będą udostępnione również następującym kategoriom odbiorców: podmiotom przetwarzającym – osobom fizycznym lub prawnym, organom publicznym, jednostkom lub innym podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora – w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, podmiotom zapewniającym ochronę danych osobowych i bezpieczeństwo IT; podmiotom lub organom którym Administrator jest ustawowo obowiązany przekazywać dane lub uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania tj. przez okres organizacji zajęć wspomagających, a następnie przetwarzane w dalszych celach tj. archiwalnych. Dokumentacja jest przechowywana w celach archiwalnych przez okres 5 lat.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
  1. prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
  2. sprostowania nieprawidłowych danych;
  3. żądania usunięcia danych, o ile znajdzie zastosowanie jedna z przesłanek z art. 17 ust. 1 RODO;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 4. Mają Państwo prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa. 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 2 im.mjr.H.Dobrzańskiego pseud."Hubal" w Biskupcu ul.Mickiewicza 8
  UL.MICKIEWICZA 8
  11-300 BISKUPIEC
 • 89 715 25 49

Galeria zdjęć