Nawigacja

Dokumenty szkolne

Regulamin dyżurów nauczycielskich

REGULAMIN DYŻURÓW NAUCZYCIELSKICH
W CZASIE PRZERW MIĘDZYLEKCYJNYCH
 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W BISKUPCU

 

Podstawa prawna: Rozp. MENiS z dn. 31 grudnia 2002r. (dz. U. 2003.6.69)
z późn. zm. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

 

W celu zapewnienia uczniom właściwej opieki i bezpieczeństwa podczas pobytu w szkole wprowadza się dyżury nauczycieli podczas przerw międzylekcyjnych.

1.     MIEJSCA DYŻURU

a)     Boisko szkolne

b)    Korytarz na parterze w budynku głównym

c)     Korytarz – I piętro

d)    Korytarz – II piętro

e)     Korytarz przy Sali gimnastycznej

f)      Budynek B – dyżur stały

g)     Stołówka szkolna – przerwy obiadowe

 

2.     OBOWIĄZKI NAUCZYCIELA DYŻURNEGO

a)     Sprawowanie bezpośredniej opieki nad uczniami w czasie przerwy międzylekcyjnej i przed rozpoczęciem zajęć.

b)    Pełnienie dyżuru zgodnie z podanym harmonogramem.

c)     Punktualne rozpoczynanie i kończenie dyżuru.

d)    Chronienie uczniów przed wszystkimi formami przemocy oraz zapobieganie im.

e)     Reagowanie na przejawy przemocy oraz postępowanie zgodnie z procedurami obowiązującymi w szkole.

f)      Kontrola wyjść z posesji szkoły i zgłaszanie samowolnych wyjść do wychowawcy.

g)     Niedopuszczanie do przebywania na posesji szkoły i w budynkach osób postronnych. Zgłaszanie do dyrektora takich osób.

h)    Zawiadamianie Dyrektora o zauważonych zniszczeniach lub innych zdarzeniach zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów i pracowników szkoły.

i)       Udzielanie pierwszej pomocy w razie wypadku, powiadomienie pielęgniarki szkolnej i Dyrektora.

j)       Wywieranie wpływu na właściwe, kulturalne zachowania uczniów.

k)     Podejmowanie środków zaradczych wobec uczniów niezdyscyplinowanych.

 

3.     Nauczyciel w czasie dyżuru ponosi pełna odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów w miejscu dyżuru, wobec czego:

a)     Jest w ciągłym ruchu.

b)    Nie prowadzi rozmów z osobami niezwiązanymi z jego obowiązkami.

 

4.     Nauczyciel sprawujący zastępstwo za nauczyciela nieobecnego, pełni również jego dyżur.

 

5.     Postanowienia końcowe:

a)     Nauczyciel ma prawo zgłaszać do Dyrektora Szkoły lub Rady Pedagogicznej wszelkie propozycje związane z usprawnieniem dyżurów lub innych działań mających na celu zapewnienie uczniom bezpieczeństwa.

b)    Łamanie „Regulaminu dyżurów” pociąga za sobą konsekwencje służbowe.

c)     Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę Pedagogiczną i zastępuje dotychczas obowiązujący.

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 2 im.mjr.H.Dobrzańskiego pseud."Hubal" w Biskupcu ul.Mickiewicza 8
    UL.MICKIEWICZA 8
    11-300 BISKUPIEC
  • 89 715 25 49

Galeria zdjęć