Nawigacja

Dokumenty szkolne

Regulamin świetlicy szkolnej

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

ZADANIA  I  CELE

 

Celem działań świetlicy jest zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej przed i po zakończeniu obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz stworzenie optymalnych warunków rozwoju.

Do zadań świetlicy należy:

·        dbanie o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie wychowanków

·        rozwijanie zainteresowań i zamiłowań

·        propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego

·        kształtowanie postaw prospołecznych i patriotycznych

·        wdrażanie zasad współpracy w grupie, radzenia sobie w różnych sytuacjach

·        podnoszenie kultury życia codziennego

·        pomoc w odrabianiu lekcji

 

ZADANIA NAUCZYCIELA-WYCHOWAWCY  ŚWIETLICY

Wychowawca w świetlicy:

·        realizuje plan pracy świetlicy

·        prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą

·        zapoznaje uczniów z Regulaminem Świetlicy i monitoruje jego przestrzeganie

·        odpowiada za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci

·        współpracuje z rodzicami, wychowawcą klasy i pedagogiem

·        systematycznie prowadzi dziennik zajęć świetlicy

·        dba o aktualny i atrakcyjny wygląd Sali

·        przestrzega dyscypliny pracy i sumiennie wypełnia obowiązki.

 

ZAŁOŻENIA  ORGANIZACYJNE

1.     Do świetlicy uczęszczają dzieci kl.0-VII, które muszą przebywać w szkole ze względu na czas pracy rodziców/ opiekunów oraz organizacje dojazdu i odjazdu ze szkoły.

2.     Wszyscy uczniowie dojeżdżający oczekują w świetlicy na lekcje oraz na powrót do domu.

3.     Opieką wychowawczą w świetlicy są objęci również uczniowie zwolnieni z uczęszczania na  religię.

4.     Przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się  na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców/opiekunów dziecka – karty zgłoszenia do świetlicy szkolnej(załącznik nr 1).

5.     Uczniowie mogą korzystać z opieki świetlicowej w godz.6.45-16.00.

6.     Świetlica realizuje zadania na dany rok zgodnie z planem pracy opiekuńczo-wychowawczym świetlicy.

7.     Wychowawca dostosowuje rodzaj aktywności i działania wychowawcze zależnie od liczebności grupy, dostępności pomieszczeń.

8.     Zajęcia świetlicowe odbywają się również  na boisku szkolnym, placu zabaw, szczególnie, gdy pozwalają na to warunki pogodowe.

9.     W świetlicy uczniowie mają możliwość odrabiania lekcji i pomocy w nauce.

10.                       Zakres zajęć w świetlicy szkolnej w dni, w których nie odbywają się zajęcia dydaktyczne określa dyrektor.

11.                       Za rzeczy zaginione świetlica nie ponosi odpowiedzialności.

12.                       Uczniowie przebywający w świetlicy zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Świetlicy Szkolnej.

 

PRAWA I OBOWIĄZKI  UCZNIA W ŚWIETLICY

Uczeń ma prawo do:

·        uczestniczenia we wszystkich organizowanych zajęciach, zabawach

·        właściwie zorganizowanej opieki wychowawczej (zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego)

·        rozwijania swoich zainteresowań, uzdolnień

·        życzliwego, podmiotowego traktowania

·        poszanowania godności osobistej, ochrony przed przemocą

·        uzyskania pomocy w odrabianiu lekcji

·        korzystania z pomieszczeń świetlicy, boiska szkolnego i placu zabaw

·        korzystania z materiałów plastycznych, gier, zabawek

 

Uczeń ma obowiązek:

·        po wejściu do świetlicy zgłosić się do nauczyciela

·        informować każdorazowo nauczyciela o oddaleniu się ze świetlicy, nawet krótkotrwałym

·        przestrzegać zasad bezpiecznego  zachowania się, kultury, odpowiedzialności za swoje zachowanie

·        dbać o ład i porządek, pozostawiać miejsce zabawy, zajęć w  czystości

·        zostawiać tornister i okrycie wierzchnie w wyznaczonym miejscu

·        stosować się do poleceń wychowawców świetlicy i pracowników szkoły

·        oczekiwać na lekcje i powrót do domu w świetlicy szkolnej 

·        zapoznać się z Regulaminem Świetlicy.

 

PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW DZIECI  UCZĘSZCZAJĄCYCH DO ŚWIETLICY

 

1.     Rodzice mają prawo zapisać dziecko do świetlicy szkolnej, jeżeli musi ono przebywać w szkole dłużej ze względu na czas pracy rodziców lub organizację dojazdu do szkoły.

2.     Rodzice mają prawo zrezygnować z opieki świetlicowej w dowolnym czasie roku szkolnego i poinformować pisemnie o swojej decyzji wychowawcę świetlicy.

3.     Rodzice mają prawo do uzyskania informacji o funkcjonowaniu dziecka w świetlicy w formie rozmowy ustnej, telefonicznej z wychowawcą świetlicy lub pisemnej informacji.

4.     Dziecko poniżej 7 roku życia nie może samodzielnie opuścić świetlicy. Musi być odebrane wyłącznie przez rodzica/ opiekuna.

5.     W przypadku samodzielnego  wyjścia dziecka ze świetlicy do domu potrzebna jest pisemna zgoda rodzica/opiekuna ( podanie daty, godziny opuszczenia świetlicy, podpis rodzica).W przypadku braku takiej zgody dziecko nie będzie mogło opuścić świetlicy.

6.     Rodzic/opiekun dziecka jest zobowiązany do zgłoszenia odbioru dziecka wychowawcy świetlicy.

7.     Jeżeli dziecko jest odbierane przez osobę inną niż wskazana w karcie zgłoszenia,  powinna ona posiadać upoważnienie od rodzica dziecka  zawierające następujące informacje: imię i nazwisko osoby upoważnionej, seria, numer dowodu osobistego, datę.

8.     Osobom nieupoważnionym  lub  w stanie nietrzeźwym dziecko nie będzie przekazywane.

9.     Obowiązkiem rodziców/opiekunów jest przestrzeganie godzin pracy świetlicy i punktualne odbieranie dziecka. W przypadku zdarzeń losowych (wypadek losowy, warunki atmosferyczne) należy powiadomić o spóźnieniu sekretariat szkoły lub kierownika świetlicy.

10.                       Rodzice ucznia, który niszczy mienie szkoły  ponoszą odpowiedzialność materialną i są zobowiązani do naprawienia szkody.

 

SYTUACJE WYJĄTKOWE - ZASADY POSTĘPOWANIA

 

I. Opuszczenie przez dziecko świetlicy bez zezwolenia.

1.     Wychowawca świetlicy natychmiast informuje o zdarzeniu rodzica, wychowawcę klasy.

2.     Wzywa rodzica i w jego obecności przeprowadza rozmowę  z dzieckiem.

3.     Sporządza notatkę służbową.

4.     W przypadku ponownego samowolnego opuszczania świetlicy przez dziecko zgłasza zdarzenie pedagogowi szkolnemu.

 

II. Nieodebranie dziecka w godzinach pracy świetlicy szkolnej.

1.     Wychowawca świetlicy kontaktuje się telefonicznie z rodzicem/opiekunem wskazanym w karcie zgłoszenia ucznia do świetlicy.

2.     Wychowawca ustala jak najszybszy czas odbioru dziecka.

3.     W sytuacji gdy wychowawca nie może nawiązać kontaktu z rodzicem/opiekunem – informuje dyrektora szkoły o zdarzeniu.

4.     W przypadku dalszego braku kontaktu z rodzicem , wychowawca jest zobowiązany wezwać policję.

 

III. Próba odebrania dziecka ze świetlicy przez osobę, co do której zachodzi podejrzenie bycia w stanie nietrzeźwości.

1.     Wychowawca świetlicy zapewnia opiekę dziecku.

2.     Nakazuje osobie nietrzeźwej opuszczenie terenu szkoły. W przypadku odmowy, informuje policję.

3.     Kontaktuje się telefonicznie z innym opiekunem dziecka (wskazanym w karcie zgłoszenia).

4.     Niezwłocznie powiadamia o sytuacji dyrektora szkoły i sporządza notatkę służbową.

5.     W przypadku, gdy nie ma osoby upoważnionej do odbioru dziecka, powiadamia policję.

 

IV. Występowanie agresji  słowno-fizycznej.

1.     Wychowawca izoluje uczestników zajścia i przeprowadza z nimi rozmowę.

2.     Informuje o zdarzeniu rodziców i i wychowawcę klasy.

3.     Wychowawca świetlicy sporządza notatkę służbową w Zeszycie Informacji o Uczniu.

4.     W przypadku niszczenia mienia świetlicy wychowawca  świetlicy powiadamia rodziców i wychowawcę klasy.

 

KARY I NAGRODY

NAGRODY

Każdy uczestnik zajęć świetlicowych może otrzymać nagrodę  za  aktywną pracę  w świetlicy, współpracę w grupie i postawę godną naśladowania  w postaci:

·        pochwały ustnej do wychowawcy klasy i rodziców

·        nagrody rzeczowej (słodycze, książka)

 

KARY

Za nieprzestrzeganie regulaminu świetlicy  karą jest:

·        ustne upomnienie

·        powiadomienie rodziców i wychowawcy klasy o złym zachowaniu

·        punkty minusowe z zachowania

·        wniosek o obniżenie oceny z zachowania

 

DOKUMENTACJA   ŚWIETLICY   SZKOLNEJ

1.     Karty zgłoszeniowe dzieci  do świetlicy z aktualnymi danymi (załącznik nr 1).

2.     Regulamin Świetlicy Szkolnej.

3.     Plan Pracy Opiekuńczo - Wychowawczej.

4.     Dzienniki zajęć.

5.     Zeszyt Informacji o Uczniu.

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 2 im.mjr.H.Dobrzańskiego pseud."Hubal" w Biskupcu ul.Mickiewicza 8
    UL.MICKIEWICZA 8
    11-300 BISKUPIEC
  • 89 715 25 49

Galeria zdjęć