Nawigacja

Dokumenty szkolne

Procedury - bezpieczeństwo

PROCEDURY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK WYSTĄPIENIA AGRESYWNYCH ZACHOWAŃ W SZKOLE

CEL: Zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego w szkole na wypadek wystąpienia na terenie szkoły zachowań agresywnych tj. agresji fizycznej i agresji słownej ucznia wobec ucznia lub nauczyciela.

 

Osoby odpowiedzialne i zarządzania

 Procedura postępowania jest uruchamiana przez osobę, która zauważyła przedmiotowe zachowanie lub której je zgłoszono. O stopniu zaawansowania procedury i podejmowanych w niej krokach decyduje: dyrektor placówki, a w przypadku jego nieobecności wicedyrektor lub pedagog szkolny. Czynnościami realizowanymi w trakcie procedury kieruje dyrektor placówki, wicedyrektor lub osoba przez niego wyznaczona.

Sposoby postępowania

1. Agresja fizyczna

 

§ Należy bezzwłocznie podjąć działania mające na celu powstrzymanie i wyeliminowanie tego zjawiska. Obowiązkiem każdego pracownika szkoły, który zaobserwował atak agresji fizycznej lub został o nim poinformowany jest przerwanie tego zachowania. Pracownik szkoły powinien w sposób stanowczy i zdecydowany przekazać uczestnikom agresji, że nie wyraża zgody na takie zachowanie. Należy mówić dobitnie, głośno, stanowczo, używać krótkich komunikatów. W razie potrzeby należy zadbać o uniemożliwienie dalszego kontaktu miedzy uczniami.

§ Należy powiadomić pielęgniarkę szkolną (jeśli taka jest w szkole), pedagoga i dyrektora szkoły oraz powiadomić wychowawcę/ów oraz rodziców (opiekunów prawnych) agresora i ofiary.

 § W przypadku zagrożenia życia (stan nieprzytomny) - pielęgniarka, pedagog lub dyrektor szkoły wzywa natychmiast karetkę pogotowia, nawet bez uzyskania zgody rodziców (opiekunów prawnych).

§Opiekę nad uczniem podczas udzielania pomocy medycznej, ale bez możliwości udzielenia zgody na operację, sprawuje osoba wyznaczona przez dyrektora szkoły.

§ Decyzję o dalszym leczeniu dziecka podejmują rodzice (opiekunowie prawni) poszkodowanego.

§ Pedagog szkolny szkolny i wychowawcy klas przeprowadzają rozmowy z rodzicami (opiekunami prawnymi) obydwu stron oraz ze sprawcą i ofiarą. Z rozmów sporządzają notatkę.

 § Pedagog szkolny powinien udzielić pomocy terapeutycznej ofierze przemocy, wskazać, jak należy rodzić sobie w kontaktach z innymi,

 § W przypadku agresji fizycznej poczucia bezpieczeństwa i wsparcia wymagają również świadkowie ataku. Należy przeprowadzić rozmowę ze świadkami przemocy, wyjaśnić im pojęcie agresji, przypomnieć normy i zasady reagowania na przemoc, ustalić działania w podobnych przypadkach. W przypadku wszczynania kolejnych ataków przez agresora, z widocznymi  skutkami pobicia - szkoła kieruje sprawę na Policję, od postępowania której zależą dalsze losy sprawcy przemocy. Wobec agresora stosuje się konsekwencje przewidziane w statucie  szkoły.

 

2. Agresja słowna

 

§ Należy bezzwłocznie podjąć działania mające na celu powstrzymanie i wyeliminowanie tego zjawiska

§ Należy powiadomić wychowawcę klasy , pedagoga.

§ Wychowawca (pedagog ) przeprowadza rozmowę z uczniem mającą na celu wyjaśnienie okoliczności zdarzenia. Rozmowę z ofiarą i agresorem należy przeprowadzić osobno.

§ Wychowawca (pedagog) przeprowadza rozmowę ze sprawcą i ofiarą w celu ustalenia okoliczności zdarzenia, ustala wraz ze sprawcą formę zadośćuczynienia.

§ O zaistniałym zdarzeniu należy poinformować rodziców/opiekunów prawnych uczestników zdarzenia.

§ Pedagog szkolny powinien udzielić pomocy terapeutycznej ofierze przemocy, wskazać, jak należy rodzić sobie w kontaktach z innymi,

 § W przypadku agresji fizycznej poczucia bezpieczeństwa i wsparcia wymagają również świadkowie ataku. Należy przeprowadzić rozmowę ze świadkami przemocy, wyjaśnić im pojęcie agresji, przypomnieć normy i zasady reagowania na przemoc, ustalić działania w podobnych przypadkach.

§ W poważnych przypadkach np. uzyskania informacji o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu lub przestępstwa ściganego na wniosek poszkodowanego powiadamiana jest Policja.

§ Wobec ucznia przejawiającego zachowania agresywne stosuje się konsekwencje przewidziane w statucie  szkoły

 

Obowiązki pracowników szkoły

Należy:

 zapoznać się z czynnościami realizowanymi w trakcie uruchamiania procedury.

· brać udział w treningach i szkoleniach z zakresu stosowania procedury.

 · mieć zapisane numery telefonów osób odpowiedzialnych za uruchomienie procedury

· znać swoje zadania na wypadek uruchomienia procedury.

 · szkolić uczniów w zakresie postępowania na wypadek uruchomienia procedury.

 · stosować się do poleceń osoby zarządzającej sytuacja kryzysową.

 

 

 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK ZNALEZIENIA W SZKOLE SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH

CEL: Zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa fizycznego, psychicznego i emocjonalnego uczniów przebywających w szkole/placówce w sytuacji zagrożeń wewnętrznych związanych z rozprowadzaniem niebezpiecznych środków odurzających oraz odurzeniem alkoholem, narkotykami lub „dopalaczami”.

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA ZARZĄDZENIE

Dyrektor szkoły, pedagog szkolny

PODSTAWY URUCHOMIENIA PROCEDURY

Wystąpienie zagrożenia: (1) rozpowszechnianiem środków odurzających (narkotyków, dopalaczy) lub alkoholu, (2) zdrowia ucznia po użyciu środka odurzającego lub spożycia alkoholu oraz (3) zdrowia ucznia w wyniku wypadku w szkole lub poza nią.

SPOSÓB DZIAŁANIA

(uczeń zgłasza najbliższemu nauczycielowi, pracownikowi szkoły)

 

1. W przypadku znalezienia podejrzanej substancji odurzającej na terenie szkoły, należy:

 

§ zachować szczególne środki ostrożności

§ zabezpieczyć substancję przed dostępem do niej uczniów oraz ew. jej zniszczeniem

§ powiadomić dyrektora szkoły, który powiadamia Policję

§ ustalić (jeżeli to możliwe), do kogo znaleziona substancja należy

§ przekazać Policji zabezpieczoną substancję oraz informację o zaistniałej sytuacji

 § opracować i prowadzić projekty edukacyjne dot. w/w problematyki.

 

2. W przypadku podejrzenia ucznia o posiadanie środków odurzających należy:

 

§ odizolować ucznia od pozostałych uczniów w klasie

§ powiadomić pedagoga szkolnego

§ powiadomić dyrektora szkoły, dyrektor powiadamia Policję

 § zażądać od ucznia w obecności innej osoby/pedagoga przekazania posiadanej substancji

§ zażądać od ucznia pokazania zawartości plecaka oraz zawartości kieszeni

§ powiadomić rodziców/prawnych opiekunów ucznia

 § poinformować rodziców o obowiązujących procedurach w szkole/placówce

 § przeprowadzić z uczniem w obecności rodziców / opiekunów prawnych dziecka rozmowę o złamaniu obowiązującego prawa szkolnego W dalszej kolejności należy objąć ucznia działaniami profilaktycznymi lub wychowawczymi. Wsparcia należy udzielić również rodzicom/opiekunom prawnym ucznia.

§ podjąć wraz z rodzicami działania profilaktyczne w zakresie posiadania i rozprowadzania środków odurzających.

 

3. W przypadku rozpoznania stanu odurzenia ucznia alkoholem:

§ powiadomić wychowawcę klasy ucznia

§ odizolować ucznia od pozostałych uczniów w klasie

§ powiadomić pedagoga szkolnego

 § przekazać ucznia pod opiekę pielęgniarki/pedagoga szkolnego

 § powiadomić dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji

§ powiadomić rodziców ucznia z prośbą o przybycie do szkoły

§ poinformować rodziców o obowiązującej w szkole procedurze postępowania na wypadek znalezienia w szkole substancji psychoaktywnych. W dalszej kolejności należy objąć ucznia działaniami profilaktycznymi lub wychowawczymi. Wsparcia należy udzielić również rodzicom/opiekunom prawnym ucznia.

§ przeprowadzić rozmowę z rodzicami wskazując argumenty dla zagrożenia zdrowia, wskazać działania, instytucje mogące służyć pomocą w zaistniałej sytuacji.

 § powiadomić właściwe instytucje zajmujące się zdrowiem ucznia.

 

4. W przypadku rozpoznania stanu odurzenia ucznia narkotykami:

§ przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy

§ poinformować pielęgniarkę/pedagoga szkolnego

§ w momencie rozpoznania odizolować ucznia od pozostałych uczniów w klasie

 § przekazać ucznia pod opiekę pielęgniarki/pedagoga szkolnego

§ poinformować dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji

 § wezwać do szkoły rodziców/prawnych opiekunów ucznia

§ przekazać rodzicom informację o obowiązującej procedurze postępowania

§ przeprowadzić rozmowę z rodzicami oraz z uczniem.

§ zobowiązać rodziców do pomocy dziecku w odstąpieniu odurzania się, wskazać działania, instytucje mogące służyć pomocą w zaistniałej sytuacji.

§ opracować działania profilaktyczne lub wychowawcze pracy z dzieckiem

 § wdrożyć program wychowawczo-profilaktyczny. Monitorować i ewaluować efekty

 

5. W przypadku rozpoznania stanu odurzenia ucznia „dopalaczami”:

§ przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy

§ w momencie rozpoznania odizolować ucznia od pozostałych uczniów w klasie

§ poinformować pedagoga szkolnego

§ przekazać ucznia pod opiekę pielęgniarki/pedagoga szkolnego

§ poinformować dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji

§ wezwać karetkę pogotowia ratunkowego

§ wezwać do szkoły rodziców/prawnych opiekunów ucznia

§ przekazać rodzicom informację o obowiązującej procedurze postępowania

§ przeprowadzić rozmowę z rodzicami oraz z uczniem w ich obecności lub indywidualnie w celu wyciszenia emocji

§ udzielić pomocy i zobowiązać rodziców do pomocy dziecku w odstąpieniu od odurzania się

§ opracować działania profilaktyczne lub wychowawcze pracy z dzieckiem

§ wdrożyć program wychowawczo-profilaktyczny. Monitorować i ewaluować efekty

 

 

6. W przypadku odmowy współpracy przez rodziców:

§ szkoła pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji Sąd Rodzinny lub Policję

§ powiadomione instytucje wdrażają obowiązujące procedury postępowania

§ szkoła współpracuje z instytucjami w zakresie pomocy i wsparcia ucznia

§ szkoła udziela informacji i przekazuje dotychczasowe sposoby postępowania z uczniem

 

 

 

OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW SZKOŁY

Należy:

· zapoznać się ze skutecznymi działaniami profilaktycznymi.

· zapoznać się z rodzajami i wyglądem środków odurzających.

· zapoznać się z symptomami wskazującymi na odurzenie narkotykiem.

 · zapoznać się z symptomami nadużycia alkoholu.

 · zapoznać się z symptomami zachowania dealerów środków odurzających.

 · prowadzić regularnie zajęcia z zakresu zagrożenia zdrowia środkami niebezpiecznymi.

· realizować projekty edukacyjne z uczniami o współczesnych zagrożeniach.

· prowadzić cykliczne szkolenia dla rodziców o zagrożeniach zdrowia dzieci.

· prowadzić ciągłą obserwację uczniów w kontekście ich zdrowia i bezpieczeństwa.

 · poznać nazwy instytucji pomocowych zajmujących się uzależnieniami –POLICJA, MOPS, SĄD RODZINNY, KURATOR SĄDOWY, PCPR w zależności od potrzeb

 

 

 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK WYSTĄPIENIA KRADZIEŻY LUB WYMUSZEŃ PIENIĘDZY LUB PRZRDMIOTÓW WARTOŚCIOWYCH

CEL  Celem procedury jest określenie sposobu postępowania na wypadek stwierdzenia w szkole przypadku kradzieży lub wymuszenia pieniędzy lub przedmiotów wartościowych, dokonanego przez ucznia.

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA ZARZĄDZANIE

Za uruchomienie i anulowanie procedury oraz kierowanie koniecznymi działaniami odpowiadają kolejno: dyrektor placówki, w przypadku jego nieobecności wicedyrektor, a w przypadku jego nieobecności pedagog szkolny.

SPOSÓB DZIAŁANIA

1. Kradzież lub wymuszenie przedmiotu znacznej wartości:

 § Działania mające na celu powstrzymanie i niwelowanie tego zjawiska winny zostać podjęte bezzwłocznie

§ Osoba, która wykryła kradzież, winna bezzwłocznie powiadomić dyrektora szkoły

§ Należy przekazać sprawcę czynu (o ile jest znany i przebywa na terenie szkoły) pod opiekę pedagoga szkolnego lub dyrektora szkoły

§ Należy zabezpieczyć dowody przestępstwa tj. przedmiotów pochodzących z kradzieży lub wymuszenia i przekazanie ich Policji

 § Należy zażądać, aby uczeń przekazał skradzioną rzecz, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni we własnej odzieży oraz przekazał inne przedmioty budzących podejrzenie co do ich związku z poszukiwaną rzeczą - w obecności innej osoby, np. wychowawcy klasy, pedagoga szkolnego,  dyrektora lub innego pracownika szkoły (należy pamiętać, że pracownik szkoły nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży ani teczki ucznia. Może to zrobić tylko Policja)

 § We współpracy z pedagogiem szkolnym należy ustalić okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia

 § Pedagog szkolny winien wezwać rodziców (opiekunów prawnych) sprawcy i przeprowadzić rozmowy z uczniem w ich obecności. Należy sporządzić notatkę z tej rozmowy podpisaną przez rodziców

§ Należy powiadomić Policję.

§ sprawca winien dokonać zadośćuczynienia poszkodowanemu w kradzieży

 

2. Otrzymanie przez ucznia prawomocnego wyroku ukończenia postępowania karnego

 § Po otrzymaniu zawiadomienia z sądu o prawomocnym ukończeniu postępowania karnego wobec ucznia dyrektor szkoły niezwłocznie na posiedzeniu Rady Pedagogicznej winien przedstawić treść zawiadomienia.

§ Rada Pedagogiczna może podjąć decyzję o skreśleniu ucznia z listy uczniów.

§ Następnie dyrektor szkoły powiadamia o decyzji Rady Pedagogicznej rodziców.

§ Dyrektor - na podstawie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego oraz po uzyskaniu opinii samorządu uczniowskiego - wydaje decyzję o skreśleniu ucznia z listy uczniów szkoły.

OBOWIĄZKI  PRACOWNIKÓW

§ Zapoznanie się z czynnościami realizowanymi w trakcie uruchamiania procedury

§ Wzięcie udziału w treningach i szkoleniach z zakresu stosowania procedury

 § Posiadanie - dostępnych w każdej chwili – numerów telefonów osób odpowiedzialnych za uruchomienie procedury

§ Posiadanie wiedzy o swoich zadaniach na wypadek uruchomienia procedury

§ Stosowanie się do poleceń osoby zarządzającej procedurą.

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POPEŁNIENIA PRZEZ UCZNIA CZYNU KARALNEGO

CEL: Zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego w szkole na wypadek popełnienia przez ucznia czynu karalnego oraz udzielenie pomocy uczniowi – sprawcy czynu karalnego.

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA ZARZĄDZANIE

Dyrektor lub wicedyrektor szkoły, osoba wyznaczona w przypadku nieobecności w/w.

PODSTAWY URUCHOMIENIA DZIAŁAŃ

Przypadek dotyczy czynów zabronionych przez ustawę o postępowaniu w sprawach nieletnich rozumianych jako przestępstwo, przestępstwo skarbowe albo wykroczenie określone w artykułach:

 § art. 50a – posiadanie noża, maczety lub innego podobnie niebezpiecznego przedmiotu w miejscu publicznym, art. 51 – zakłócenie spokoju lub porządku publicznego,

§ art. 69 – umyślne niszczenie, uszkadzanie, usuwanie znaków,

§ art. 74 – niszczenie, uszkadzanie, usuwanie znaków ostrzegawczych,

§ art. 76 – rzucanie przedmiotami w pojazd mechaniczny,

§ art. 85 – samowolne ustawianie, niszczenie, uszkadzanie znaków,

§ art. 87 – prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu,

§ art. 119 – kradzież lub przywłaszczenie,

§ art. 122 – paserstwo czyli nabycie mienia, wiedząc o tym, że pochodzi ono z kradzieży,

§ art. 124 – niszczenie lub uszkadzanie cudzej rzeczy,

§ art. 133 – spekulacja biletami, tzw. konik,

 § art. 143 – utrudnianie lub uniemożliwianie korzystania z urządzeń użytku publicznego.

SPOSÓB DZIAŁANIA

Osoba będąca świadkiem dostrzegła zagrożenie zobowiązania jest do powiadomienia pedagoga  szkolnego.

 § pedagog szkolny odpowiada za ustalenie okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia

§ W przypadku, gdy sprawca jest znany i przebywa na terenie szkoły, wyznaczone przez niego osoby winny zatrzymać i przekazać go dyrektorowi szkoły lub pedagogowi szkolnemu pod opiekę.

 § pedagog szkolny  winien powiadomić rodziców ucznia o zaistniałym przypadku.

§ Dyrektor szkoły jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Policji w przypadku, gdy sprawa jest poważna (np. rozbój, uszkodzenie ciała, itp.) lub w przypadku, gdy nieletni sprawca nie jest uczniem szkoły i jego tożsamość jest nieznana. Do jego obowiązków należy także zabezpieczenie ewentualnych dowodów lub przedmiotów pochodzących z przestępstwa i przekazanie ich Policji.

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK UCZNIA BĘDĄCEGO OFIARĄ CZYNU KARALNEGO

CEL: Zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego w szkole na wypadek zidentyfikowania w szkole ucznia będącego ofiarą czynu karalnego ucznia oraz udzielenie pomocy uczniowi - ofierze czynu karalnego.

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA ZARZĄDZANIE

Dyrektor lub wicedyrektor szkoły, pedagog szkolny. W przypadku ich nieobecności – osoba przez nich upoważniona

PODSTAWY URUCHOMIENIA DZIAŁAŃ

Sytuacja, w której uczeń stał się ofiarą czynu karalnego zabronionego przez ustawę o postępowaniu w sprawach nieletnich.

SPOSÓB DZIAŁANIA

§ Osoba będąca świadkiem, która dostrzegła zagrożenie, winna udzielić ofierze czynu karalnego pierwszej pomocy (przedmedycznej), bądź zapewnić jej udzielenie poprzez wezwanie lekarza, w przypadku kiedy ofiara doznała obrażeń. Następnie świadek powinien powiadomić o sytuacji dyrektora szkoły/pedagoga szkolnego.

 § Obowiązkiem dyrektora szkoły/pedagoga szkolnego jest niezwłoczne powiadomienie rodziców ucznia - ofiary czynu karalnego.

 § Następnie dyrektor szkoły winien niezwłocznie wezwać Policję, szczególnie w przypadku, kiedy istnieje konieczność profesjonalnego zabezpieczenia śladów przestępstwa, ustalenia okoliczności i ewentualnych świadków zdarzenia.

 § W dalszej kolejności ofiara czynu karalnego powinna otrzymać pomoc, wsparcie psychologiczne.

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA  W PRZYPADKU PODEJRZENIA PODŁOZENIA NA TERENIE SZKOŁY ŁADUNKU WYBUCHOWEGO LUB PODEJRZANEGO PAKUNKU

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA URUCHOMIENIE PROCEDURY

Dyrektor szkoły lub wicedyrektor

 

 

Otrzymanie informacji o podłożenie ładunku

Stwierdzenie podejrzanego pakunku

 

Prowadząc rozmowę z osobą informującą o podłożeniu ładunku wybuchowego, zapamiętaj jak największą ilość szczegółów

Odizoluj miejsce znajdowania się podejrzanego pakunku

Zapisz natychmiast wszystkie uzyskane lub zapamiętane informacje

Nie dotykaj, nie otwieraj i nie przesuwaj podejrzanego pakunku

Poinformuj niezwłocznie o otrzymaniu zgłoszenia osobę odpowiedzialną za uruchomienie procedury

Okryj pakunek w przypadku stwierdzenia wydobywania się z niego innej substancji (tylko jeżeli czas na to pozwala)

Po usłyszeniu sygnału o podłożeniu ładunku wybuchowego rozpocznij ewakuację zgodnie z planem ewakuacji

Poinformuj o stwierdzeniu pakunku osobę odpowiedzialną za uruchomienie procedury

Nie używaj telefonu komórkowego

Po usłyszeniu sygnału o podłożeniu ładunku wybuchowego rozpocznij ewakuację zgodnie z planem ewakuacji

Sprawdź, jeżeli możesz, czy w klasie pozostały przedmioty, które nie należą do jej wyposażenia

Nie używaj telefonu komórkowego

Bezwzględnie wykonuj polecenia osoby kierującej sytuacją kryzysową lub funkcjonariuszy służb

Bezwzględnie wykonuj polecenia osoby kierującej sytuacją kryzysową lub funkcjonariuszy służb

W miejscu ewakuacji policz wszystkie dzieci i poinformuj osobę odpowiedzialną za kierowanie działaniami kryzysowymi

W miejscu ewakuacji policz wszystkie dzieci i poinformuj osobę odpowiedzialną za kierowanie działaniami kryzysowymi

Poinformuj rodziców o miejscu odbioru dzieci i drodze dojazdu

Poinformuj rodziców o miejscu odbioru dzieci i drodze dojazdu

Sposób prowadzenia ewakuacji

Ewakuację można przeprowadzić tylko na wyraźną komendę administratora budynku (wyznaczonej osoby odpowiedzialnej za uruchomienie procedury) lub sił interweniujących i zgodnie z ich wskazówkami

Sposób postępowania z uczniami z SPE

Nauczyciele odpowiedzialni za opiekę na osobami niepełnosprawnymi dbają o zachowanie się przez dzieci zgodnie z potrzebami danej sytuacji. W przypadku konieczności ewakuacji zapewniają pomoc zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami

Zarządzanie na wypadek sytuacji kryzysowej

Czynnościami realizowanymi w trakcie procedury kieruje dyrektor placówki, wicedyrektor lub osoba przez niego wyznaczona.

Obowiązki pracowników

§Zapoznać się z czynnościami realizowanymi w trakcie uruchamiania procedury

§Stosować się do poleceń osoby zarządzającej sytuacja kryzysową.

§Znać miejsce ewakuacji

§Znać swoje zadania na wypadek uruchamiania procedury

§Mieć zapisane numery telefonów osób odpowiedzialnych za uruchomienie  procedury

 

TELEFONY ALARMOWE

 

Policja 997

Telefon alarmowy 112

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 2 im.mjr.H.Dobrzańskiego pseud."Hubal" w Biskupcu ul.Mickiewicza 8
    UL.MICKIEWICZA 8
    11-300 BISKUPIEC
  • 89 715 25 49

Galeria zdjęć