Nawigacja

Projekt informatyczny

Regulamin

 

 

 

REGULAMIN PROJEKTU

„SP 2 w Biskupcu- czas zacząć działać!”

 

§ 1

 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w Projekcie SP 2 w Biskupcu- czas zacząć działać!realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014 - 2020, Osi priorytetowej RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki, Działania RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałania RPWM.02.02.01 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe.
 2. Wnioskodawcą Projektu jest Gmina Biskupiec.
 3. Działania realizowane są na terenie Gminy Biskupiec na rzecz Uczestników Projektu spełniających warunki uczestnictwa.
 4. Projekt realizowany jest od 01.08.2020 r. do 31.12.2021 r.

 

§ 2

                                                         Założenia Projektu

Celem projektu jest:

- zwiększenie poziomu kompetencji cyfrowych oraz zwiększenie świadomości na temat bezpieczeństwa w "sieci" uczniów SP2 w Biskupcu 90(40K/50M) poprzez realizację zajęć kształtujących i rozwijających kompetencje cyfrowe, w tym z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego zagrożeń z użyciem TIK,

- zwiększenie umiejętności i wiedzy n-li (18 - 16K/2M) w zakresie kompetencji cyfrowych, w tym w zakresie korzystania z narzędzi TIK do przygotowania i prowadzenia zajęć poprzez realizację krótkich form doskonalenia zawodowego (kursy, szkolenia),

- doposażenie SP2 w Biskupcu w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania, w wyniku wsparcia projektowego w okresie od 01.08.2020r. do 31.07.2021r.

Planuje się, iż w Projekcie łącznie wezmą udział  108 osoby: uczniowie, nauczyciele    i rodzice/opiekunowie.

 1. Planowane wsparcie kierowane jest do 90 uczniów klas V-VIII uczących się w Szkole Podstawowej nr 2 w Biskupcu, 18 nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 2  w Biskupcu.
 2. Zaplanowane w Projekcie działania obejmują:
 1. Szkolenia dla  nauczycieli w zakresie E-nauczyciel.
 2. Szkolenia dla  nauczycieli w zakresie obsługi tablic interaktywnych/monitorów interaktywnych.
 3. Szkolenia dla  nauczycieli w zakresie obsługi drukarki 3D i druku 3D.
 4. Szkolenia dla  nauczycieli w zakresie robotyki.
 5. Szkolenia dla uczniów w zakresie bezpieczeństwa w sieci.
 6. Szkolenia dla uczniów w zakresie robotyki.
 7. Szkolenia dla uczniów w zakresie fotografii cyfrowej.

 

 1. Planuje się, iż zajęcia będą odbywały się na terenie szkoły jak również i poza.

 

 

 

§ 3

Zasady rekrutacji

 1. Rekrutację uczestników Projektu prowadzić będą Komisje Rekrutacyjne (koordynator projektu, asystent koordynatora) przy współudziale nauczycieli ze szkoły.
 2. Wszyscy uczniowie będą mieli równy dostęp do uczestnictwa w Projekcie niezależnie od płci, niepełnosprawności czy pochodzenia. W trakcie realizacji Projektu przestrzegane będą zasady równości szans kobiet i mężczyzn.
 3. Planuje się, iż rekrutacja odbędzie się zgodnie z harmonogramem Projektu.
 4. Rekrutacja uczestników do Projektu odbywać się będzie zgodnie z zasadą równych szans w dostępie do udziału w zajęciach realizowanych w ramach Projektu.
 5. Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy:
 1. Nauczyciel pracujący w Szkole Podstawowej nr 2 w Biskupcu (na zasadzie dobrowolności):
 • złożenie przez kandydata wypełnionego arkusza rekrutacyjnego, oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych oraz oświadczenia o dodatkowych informacjach o uczestniku.
 • Kryterium premiujące dla nauczyciela:

- Stopień awansu zawodowego: stażysta 4 pkt, kontraktowy 3 pkt, mianowany 2 pkt, dyplomowany 1 pkt.

- Niepełny etat w SP2-TAK: 1 pkt. NIE: 0pkt

- czy nauczyciel skorzystał z dowolnego doskonalenia zaw. w SP2 w roku szk. 2019/20: TAK-0pkt, NIE-5pkt

- Płeć: M-10pkt, K-5 pkt.

 • Stworzenie listy osób zrekrutowanych oraz listy rezerwowej.

 

 1. Uczeń z klasy V-VII Szkoły Podstawowej nr 2 w Biskupcu (na zasadzie dobrowolności):
 • złożenie wypełnionego arkusza rekrutacyjnego (podpisanego przez rodzica/opiekuna prawnego- uczeń niepełnoletni), oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych oraz oświadczenia o dodatkowych informacjach o uczestniku.
 • Kryterium premiujące dla ucznia:

- Obszar zamieszkania: wiejski-3 pkt,miejski-1pkt

- Korzystający z pomocy materialnej - 1pkt

- Zachowanie (poprawne 1pkt,dobre- 2 pkt, bardzo dobre 3pkt,wzorowe 4pkt)

- Uczniowie z SPE- 10 pkt

 • stworzenie listy osób zrekrutowanych oraz listy rezerwowej.
 1. Osoby wyłonione do udziału w projekcie podpiszą deklarację uczestnictwa, zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku. Za uczestnika projektu – ucznia w/w dokumenty podpisze rodzic/opiekun prawny.
 2. Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w sekretariacie szkoły.
 3. Dokumenty rekrutacyjne będą dostępne na stronie internetowej oraz w sekretariacie szkoły jak i u nauczycieli przedmiotów przyrodniczych/ wychowawców klas.
 4. Istnieje Możliwość odwołania się od decyzji do Koordynatora Projektu.

 

§ 4

                                     Uprawnienia i obowiązki uczestników Projektu

  1. Każdy uczestników Projektu ma prawo do:
 1. udziału w zajęciach gwarantowanych przez program,
 2. zgłaszania uwag i oceny zajęć,
 3. otrzymania materiałów i pomocy dydaktycznych do zajęć,
 4. korzystania z materiałów dydaktycznych, sprzętu zakupionego do realizacji zajęć w ramach projektu.
  1. Każdy uczestnik Projektu zobowiązany jest do:

a) złożenia dokumentów potwierdzających uczestnictwo w Projekcie,

b) obecności na zajęciach,

c) przedstawiania pisemnego usprawiedliwienia potwierdzonego przez rodzica lub opiekuna prawnego – w przypadku nieobecności na zajęciach,

d) wypełnienia ankiet oceniających oraz innych dokumentów służących bezpośrednio monitoringowi, kontroli i ewaluacji Projektu.

  1. Udział uczestników Projektu w zajęciach jest nieodpłatny.

                                                               

§ 5

                                 Zasady rezygnacji z udziału w Projekcie

 1. Uczestnik Projektu ma prawo do rezygnacji z udziału w Projekcie, gdy rezygnacja zostanie zgłoszona do Biura Projektu na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć – pod warunkiem złożenia pisemnej rezygnacji.
 2. W trakcie realizacji zajęć rezygnacja uczestników Projektu z udziału
  w Projekcie jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych zdarzeniem losowym lub chorobą i wymaga usprawiedliwienia w formie pisemnego oświadczenia
  o przyczynie rezygnacji.
 3. W przypadku nieusprawiedliwionych nieobecności przekraczających więcej niż 20% zrealizowanych zajęć, realizator projektu ma prawo usunąć uczestnika
  z grupy.
 4. W celu zapewnienia ciągłej i pełnej obsady grup, Realizator Projektu przewiduje utworzenie listy rezerwowych uczestników.
 5. W przypadku rezygnacji uczestnika zajęć lub usunięcia z Projektu jego miejsce zajmuje pierwsza osoba z listy rezerwowej.
 6. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo skreślenia uczestników Projektu
  z listy osób biorących udział w zajęciach realizowanych w ramach Projektu  w przypadku naruszenia przez niego niniejszego regulaminu. 
 7. W przypadku rezygnacji lub skreślenia uczestnika Projektu z udziału
  w Projekcie, Realizator Projektu może żądać od niego zwrotu przekazanych materiałów dydaktycznych, pozostających w nienaruszonym stanie.

 

                                                       § 6

                                      Zasady monitoringu i kontroli

 1. Uczestnicy Projektu podlegają procesowi monitoringu i ewaluacji.
 2. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do udzielania informacji na temat realizacji Projektu osobom zaangażowanym w realizację Projektu jak również osobom i instytucjom zewnętrznym upoważnionym do przeprowadzania kontroli Projektu.

 

§ 7

Postanowienia końcowe

 1. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do przestrzegania i stosowania postanowień niniejszego regulaminu.
 2. Kwestie nie uregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzygane są przez Koordynatora Projektu w porozumieniu z opiekunem Projektu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 3. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.
 4. Aktualna treść niniejszego regulaminu jest dostępna w  Biurze Projektu.Aneks_do_regulaminu_projektu(2).pdf

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 2 im.mjr.H.Dobrzańskiego pseud."Hubal" w Biskupcu ul.Mickiewicza 8
  UL.MICKIEWICZA 8
  11-300 BISKUPIEC
 • 89 715 25 49

Galeria zdjęć