Nawigacja

STS

STATUT

STATUT

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§1

 1. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „Dwójeczka” zwane dalej ,,Stowarzyszeniem’’ działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
 2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.
 3. Stowarzyszenie może używać skrótu STS „Dwójeczka” .

 

§2

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.

 

§3

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

 

§4

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Biskupiec.

 

§5

Stowarzyszenie, po jego zarejestrowaniu, nabywa osobowość prawną.

 

§6

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudnić pracowników.

 

§7

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci oraz może posiadać godło ustanowione w zgodzie z obowiązującymi przepisami.

 

§8

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

 

Rozdział II

Cele i formy działania

 

§9

Stowarzyszenie zostaje powołane celem zainteresowania społecznego sprawami oświaty i wychowania, podnoszenie kultury pedagogicznej społeczeństwa wyrównywania szans edukacyjnych, a także organizowanie obywatelskiej aktywności w dziedzinie edukacji młodego pokolenia.

 

§10

Celem Stowarzyszenia jest wspomaganie funkcjonowania i rozwoju Szkoły Podstawowej nr 2 w Biskupcu, a przede wszystkim działalność na rzecz jej uczniów, nauczycieli, rodziców i innych środowisk gminy Biskupiec.

 

§11

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1)      Promowanie lokalnych inicjatyw w zakresie rozwoju kultury, kultywowanie tradycji i        

      ochrona  dziedzictwa kulturowego miejscowości.

2)      Organizowanie imprez kulturalnych i społeczno-wychowawczych.

3)      Organizowanie imprez sportowych, aktywizowanie i zachęcanie młodzieży do zajęć 

sportowo-rekreacyjnych.

4)      Organizowanie pozaszkolnych form kształcenia.

5)      Organizowanie prelekcji, odczytów, sympozjów, klubów dyskusyjnych mających na celu

podnoszenie kultury życia publicznego.

6)      Podjęcie współpracy z samorządem lokalnym.

7)      Rozwinięcie infrastruktury Szkoły Podstawowej nr 2 w Biskupcu.

8)      Współudział w przygotowaniu obchodów uroczystości okolicznościowych.

9)      Integracja społeczności Gminy Biskupiec wokół lokalnych programów rozwoju.

10)  Inspirowanie i prowadzenie działań na rzecz ochrony środowiska, kształtowanie

świadomości ekologicznej i mieszkańców obszarów wiejskich.

11)  Współpraca i wymiana doświadczeń z innymi organizacjami o zbieżnych celach i

zadaniach.                                                    

12)  Organizowanie imprez kulturalnych, wspieranie zespołów i grup artystycznych.

13)  Wspieranie organizowania drużyn, sekcji sportowych, a także imprez sportowych.

14)  Tworzenie, uczestnictwo w programach służących walce z bezrobociem.

15)  Rozbudowa bazy kulturalno – rekreacyjno – sportowo - edukacyjnej.

16)  Promocję zdrowego trybu życia, organizowanie programów profilaktycznych, które będą miały na celu wykrywanie i zapobieganie najbardziej powszechnym schorzeniom i dolegliwościom wśród różnych grup społecznych. Współpraca ze służbą zdrowia w zakresie dokonywania bezpłatnych badań lekarskich.

17)  Organizowanie obozów, wycieczek, kolonii, rajdów turystycznych i krajoznawczych, powoływanie i wspieranie podmiotów, które za swój cel mają poznawanie naszego regionu, kraju, świata. Uczestnictwo i współpraca w programach wymiany młodzieży z innymi regionami Polski oraz krajami UE.

 

§12

Cały uzyskany dochód Stowarzyszenia przeznaczony jest na działalność, o której mowa w §9 i §10 niniejszego statutu.

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§13

1.      Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

2.      Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

 

§14

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1)      członków zwyczajnych,

2)      członków wspierających,

3)      członków honorowych.

 

§15

1.      Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, mieszkająca lub zatrudniona w Gminie Biskupiec, która ukończyła 16 lat oraz rodzic dziecka uczęszczającego do szkoły;

2.      Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna i prawna zainteresowania

działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub intelektualną. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

3.      Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na

podstawie pisemnej deklaracji.

 

 

§16

 1. Członek zwyczajny ma prawo do:

1)      czynnego i biernego prawa wyborczego;

2)      zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia;

3)      zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków.

 

 1. Członek zwyczajny zobowiązany jest do:

1)      aktywnego realizowania celów statutowych Stowarzyszenia;

2)      przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;

3)      regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.

 

§17

       1.  Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada inne

prawa członka zwyczajnego.

       2.  Członek wspierający posiada obowiązki określone w §16 ust. 2 pkt 1-3.

 

§18

1.  Za zasługi Stowarzyszenia, Walne Zebranie na wniosek Zarządu może przyznać honorowe

członkostwo w Stowarzyszeniu.

 2. Członek honorowy posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego, z wyjątkiem

            obowiązku określonego w § 16 ust. 2 pkt 3.

 

§19

1.      Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1)      dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie

Zarządowi;

2)      śmierci członka Stowarzyszenia lub utraty osobowości prawnej przez członka

wspierającego;

3)      skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą

składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający jeden rok;

4)      wykluczenia z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz        

      Stowarzyszenia, działanie na szkodę Stowarzyszenia.

2.      Osoba skreślona lub wykluczona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania

Członków za pośrednictwem Zarządu w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.

3.      W przypadku określonym w ust.  1 pkt 3 i 4, orzeka Zarząd podając przyczyny skreślenia

lub wykluczenia.

4.      Osoba skreślona lub wykluczona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania

Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.

5.      Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady

określone w ust. 4.

 

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

 

§20

Władzami Stowarzyszenia są:

1)      Walne Zebranie Członków;

2)      Zarząd;

3)      Komisja Rewizyjna.

 

Walne Zebranie Członków

 

§21

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

1)      z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

2)      z głosem doradczym    – członkowie wspierający i członkowie honorowi.

 

§22

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Walne Sprawozdawczo – Wyborcze Zebranie  Członków zwołuje się raz na 3 lata.

3. Walne Zebranie Członków odbywa się raz w roku.

4. Walne Zebranie Członków rozpoczyna się  w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków.

3. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

4. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący,

    sekretarz, członkowie w liczbie 3.

5. Prezydium Walnego Zebrania wybierane jest w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością

    obecnych na Zebraniu Członków Stowarzyszenia.

6. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków.

7. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia

    członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.

8. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością

    głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków w pierwszym terminie

   i bez określenia wymaganej liczby członków w drugim terminie wyznaczanym w tym samym

   dniu 30 minut późnej, niż pierwszy termin.

 

§23

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

1)      uchwalenie statutu i jego zmian,

2)      uchwalenie regulaminów władz Stowarzyszenia,

3)      wybór Prezesa Stowarzyszenia.

4)      wybór i odwołanie członków władz Stowarzyszenia,

5)      rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

6)      ustalanie wysokości składek członkowskich,

7)      podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego,

8)      podejmowanie decyzji w sprawie wysokości kwoty zaciągania zobowiązań w imieniu

Stowarzyszenia przez Zarząd,

9)      podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

10)  inne, wynikające z niniejszego statutu i przepisów prawa,

 

§24

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:

1)      z własnej inicjatywy,

2)      na żądanie Komisji Rewizyjnej,

3)      na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych.

2. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu 30 dni

    od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonych w ust. 1 pkt 2 i 3.

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których

    zostało zwołane.

 

Zarząd

 

§25

1. W okresie między Walnymi Zebraniami Członków Zarząd kieruje całokształtem działalności   

    Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz

    i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków Stowarzyszenia.

2. Zarząd składa się z 5 członków. Na pierwszym po wyborach posiedzeniu Zarząd wybiera

    ze swego grona  Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika.

3. Prezes Stowarzyszenia jest członkiem Zarządu obligatoryjnie.

4. W przypadku ustąpienia w trakcie kadencji członków Zarządu, Zarządowi przysługuje  prawo   

    kooptacji, jednakże liczba dokooptowanych w ciągu całej kadencji nie może przekroczyć 1/3  

    liczby członków pochodzących z wyboru.

5. Do obowiązków Prezesa stowarzyszenia należy:

             -  reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz,

             -  kierowanie pracami Zarządu,

6. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.

7. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności        

    co najmniej 3 członków, w tym Prezesa.

 

§26

1. Do zakresu działania Zarządu należy:

1)      realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,

2)      ustalenie budżetu Stowarzyszenia,

3)      sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

4)      podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia

do kwoty określonej przez Walne Zebranie Członków,

5)      zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

6)      podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków,

7)      składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków,

8)      uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,

9)      zawiadomienie sądu rejestrowego o zmianie statutu,

10)  ustalanie wysokości wynagrodzeń za pracę.

11)  podejmowanie uchwał w sprawach niezastrzeżonych dla Walnego Zebrania Członków.

 

Komisja rewizyjna

 

§27

1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli

    nad jego działalnością.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków. Na pierwszym swoim posiedzeniu wybiera 

    Przewodniczącego, który kieruje jej pracami.

3. W przypadku ustąpienia w trakcie kadencji członków Komisji Rewizyjnej, Komisji przysługuje  prawo   

    kooptacji, jednakże liczba dokooptowanych w ciągu całej kadencji nie może przekroczyć 1/3  

    liczby członków pochodzących z wyboru.

 

§28

1. Komisja Rewizyjna w zakresie wykonywanej kontroli wewnętrznej nie podlega Zarządowi.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej:

1)      nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa,

powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

            2)  nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

 

§29

1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

1)      kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,

2)      występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,

3)      prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie

stwierdzenia nie wywiązania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także

prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,

4)      zwołanie Walnego Zebrania Członków w przypadku nie zwołania go przez Zarząd w

terminie ustalonym statutem,

5)      składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udziale (lub odmowę udzielenia)

absolutorium władzom Stowarzyszenia,

6)      składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków

Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie własnego regulaminu. Uchwały Komisji Rewizyjnej

    podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

 

§30

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia pisemnych

    lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

 

Rozdział V

Majątek i fundusze

 

§31

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

 

§32

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia:

1)      składki członkowskie,

2)      darowizny, zapisy i spadki,

3)      wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia (dochody z własnej działalności,

dochody z majątku Stowarzyszenia),

4)      dotacje i inne środki z funduszy pomocowych krajowych i zagranicznych.

2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi

    przepisami.

§33

Prowadzona przez Stowarzyszenie działalność bezwzględnie nie obejmuje:

1)      udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w

stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi

pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związanie z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,

zwanych dalej ,,osobami bliskimi”,

2)      przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów

lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób

trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na

preferencyjnych warunkach,

3)      wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów

lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób

trzecich, chyba że wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu

Stowarzyszenia,

4)      zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których

uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy

oraz ich osób bliskich.

 

 

§34

Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych i niemajątkowych Stowarzyszenia, zawiązywania umów i udzielanie pełnomocnictw wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu.

 

 

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 

§35

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia

    przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy

    obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób

    przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia nie uregulowanych w

    statucie, mają zastosowanie odpowiednie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia

    1989r. prawo o stowarzyszeniach ( Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.)

 

 

 

 

Statut został uchwalony przez Zebranie Założycielskie w  dniu  6 marca 2007r.

 

 

     Komitet Założycielski:

 

1.      Janusz Szczawiński

 

2.      Barbara Szpulak

 

3.      Marzena Wieczorek

 

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 2 im.mjr.H.Dobrzańskiego pseud."Hubal" w Biskupcu ul.Mickiewicza 8
  UL.MICKIEWICZA 8
  11-300 BISKUPIEC
 • 89 715 25 49

Galeria zdjęć