Nawigacja

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Szkoły Podstawowej nr 2 w Biskupcu im. mjr. Henryka Dobrzańskiego

pseud. „Hubal”

 

 

WSTĘP DEKLARACJI

 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Biskupcu im. mjr. Henryka Dobrzańskiego pseud. „Hubal”  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://sp2biskupiec.edupage.org

 

Dane teleadresowe jednostki:

Szkoła Podstawowa nr 2 w Biskupcu im. mjr. Henryka Dobrzańskiego pseud. „Hubal”

ul. Mickiewicza 8

11 - 300 Biskupiec

Tel. 89 715 25 49

Tel. do świetlicy 794 131 202

e-mail: sp2@biskupiec.pl

strona internetowa: https://sp2biskupiec.edupage.org

BIP: http://www.zasp.biskupiec.bip.gmina.pl/

Koordynator do spraw dostępności

 

Koordynator do spraw dostępności w Gminie Biskupiec - Magdalena Karpińska –

tel. 89 715-01-27
Koordynator do spraw dostępności w Szkole Podstawowej nr 2 w Biskupcu im. mjr. Henryka Dobrzańskiego pseud. „Hubal” – Agnieszka Didjurgeit – tel. 89 715 25 49

 

PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI

 

PLAN_DZIALANIA_NA_RZECZ_POPRAWY_ZAPEWNIENIA_DOSTEPNOSCI_OSOBOM_ZE_SZCZEGOOLNYMI_POTRZEBAMI-1.pdf

DATA PUBLIKACJI I AKTUALIZACJI

Data pierwszej publikacji strony internetowej: 20 września 2007r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 22 września 2020r.

 

 

 

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI, A USTAWĄ

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

    • nie wszystkie znaczące elementy animowane lub dźwiękowe posiadają odpowiedni opis (tytuł) wyjaśniający co przedstawiają lub czego dotyczą,

    • nie ma ostrzeżeń przed otwarciem nowego okna/zakładki w przeglądarce,

    • linki prowadzące do dokumentów do pobrania nie zawierają informacji o ich języku, formacie oraz rozmiarze,

    • wyróżnienie wizualne linków nie jest utrzymane,

    • nie wszystkie multimedialne elementy wizualne zawierające ścieżkę dźwiękową posiadają poprawnie sformułowane napisy dla niesłyszących

    • zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości, bo zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,

    • zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji,

    • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.

    • strona nie spełnia wytycznych dotyczących dostępności stron internetowych WCAG 2.1

    • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,

    • część plików nie jest dostępnych cyfrowo.

 

Wyłączenia:
filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

 

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI I METODA OCENY DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 22. 09. 2020r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe:

serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe,

na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest p. Marta Pawłowska.  Kontaktować można się za pośrednictwem poczty e-mail  sp2@biskupiec.pl, a także dzwoniąc na numer telefonu (89) 715 25 49. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Procedura wnioskowo-skargowa:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich
https://www.rpo.gov.pl/

 

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

 

Adres szkoły:

Szkoła Podstawowa nr 2 w Biskupcu im. mjr. Henryka Dobrzańskiego pseud. „Hubal”

ul. Mickiewicza 8

11-300 Biskupiec

 

Szkoła mieści się w trzech budynkach: głównym, tzw. B, które połączone są łącznikiem oraz w oddzielnym budynku, tzw. „Domek”, gdzie mieści się oddział „0”.

 

Do  budynku szkoły prowadzą 3 wejścia:

 

 • główne wejście, prowadzą do niego schody.
 • wejście z budynku „B” ,  znajduje się tam podjazd dla wózków.
 • wejście przy sali gimnastycznej, gdzie również znajduje się podjazd dla wózków.

 

Wejścia są ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły.

 

Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściach  są pracownicy obsługi - panie woźne.

 

 1. BUDYNEK GŁÓWNY

 

 1. Parter - znajdują się tam:

 

 • sekretariat
 • gabinet dyrektora
 • sale lekcyjne
 • toalety: damska i męska, w tym jedna dostosowana dla osób niepełnosprawnych
 • toaleta dla pracowników szkoły
 • sala gimnastyczna
 • szatnie damska i męska wraz z toaletami

 

 1. Pierwsze piętro - znajdują się tam:

 

 • pokój nauczycielski
 • gabinet wicedyrektora
 • gabinet pedagoga szkolnego i logopedy
 • gabinet pielęgniarki
 • sale lekcyjne.

 

 

 1. Drugie piętro - znajdują się tam:
 • biblioteka szkolna
 • sale lekcyjne.

 

 1. BUDYNEK B

 

 1. Wysoki parter – znajduje się tam:

 

 • stołówka, do której trzeba wejść po schodach.

 

 1. Pierwsze piętro – znajdują się tam:

 

 • świetlica szkolna
 • dwie toalety (żadna z toalet nie jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową).

 

 1. Drugie piętro – znajdują się tam:

 

 • sale lekcyjne
 • dwie toalety (żadna z toalet nie jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową).

 

 1. DOMEK – znajdują się tam:

 

 • dwie sale
 • toaleta, która nie jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

 

 

W budynkach brak dostosowań dla osób niepełnosprawnych: nie ma wind, nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku może wejść osoba z psem asystującym.

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 2 im.mjr.H.Dobrzańskiego pseud."Hubal" w Biskupcu ul.Mickiewicza 8
  UL.MICKIEWICZA 8
  11-300 BISKUPIEC
 • 89 715 25 49

Galeria zdjęć