Nawigacja

 • Sukcesy, sukcesy

  W sobotę 21 maja nasze uczennice Klaudia Węgielewska i Maria Kędzierska brały udział w I Konkursie Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej zorganizowanym w Szkole Muzycznej w Biskupcu.

  Klaudia w kategorii klas 7-8 zajęła I miejsce.

  Marysia w kategorii klas 4-6 zajęła III miejsce.

  Uczennice do konkursu przygotowała p. Anna Mikołajczak.

  Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 • Zajęcia czytelnicze

  Zajęcia czytelnicze

  W minionym tygodniu ulicami naszego miasta przeszedł po raz kolejny Marsz Godności zorganizowany przez Polskie Stowarzyszenie Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Biskupcu, w którym udział wzięło także kilka klas z naszej szkoły. W tym roku biskupieckie Stowarzyszenie obchodzi swoje 30 - lecie. Wydarzenia te stały się inspiracją do przeprowadzenia zajęć czytelniczych w oddziale 0 opartych na książce Moniki Krajewskiej Mój młodszy brat. Wspaniała opowieść została przeczytana dzieciom przez panią logopedę oraz wolontariuszki z klasy Va: Marysię Kędzierską, Julię Strzałkowską oraz Alexandrę Grubecką. Historia chłopca z zespołem Downa stała się podstawą do dyskusji na temat osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, które żyją i funkcjonują obok nas. Dzieci z oddziału 0 wspaniale wypowiadały się na temat osób z niepełnosprawnością, z którymi kroczyły w Marszu Godności oraz zapamiętały, że nigdy nie wolno wyśmiewać się czy krytykować czyjejś odmienności, a warto nieść uśmiech, życzliwość, a jeśli trzeba to także pomoc.

 • Pierwsza wizyta w szkolnej bibliotece

  Pierwsza wizyta w szkolnej bibliotece

  Dnia 16.05.2022r grupa „0” odwiedziła po raz pierwszy naszą szkolną bibliotekę. Dzieci zapoznały się z pracą i działalnością biblioteki. Oglądały zbiory książek. Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się wystawa pięknych, nowych książek, które zostaną zakupione do biblioteki z projektu Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.

  Dopełnieniem wizyty w szkolnej bibliotece była wycieczka do księgarni.

 • Egzamin ósmoklasisty

  EGZAMIN ÓSMOKLASISTY – ogólne wytyczne

  Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

  24.05.2021r – egzamin z języka polskiego (120 minut,  dostosowania 180 min)

  25.05.2021r. – egzamin z matematyki (100 minut, dostosowania 150 min)

  26.05.2011r. – egzamin z języka obcego nowożytnego (90 minut, dostosowania 135 minut)

  Ósmoklasiści przychodzą na egzaminy na godz. 8.30.

  Na egzamin należy przynieść legitymację szkolną lub inny dowód tożsamości. Uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎ Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych – zabronione jest wnoszenie na salę egzaminacyjną telefonów komórkowych i smartwatch’y. Uczniowie mogą mieć ze sobą małą butelkę. Butelka wody powinna stać na podłodze przy nodze stolika.

  Podczas egzaminu z każdego przedmiotu każdy zdający siedzi przy osobnym stoliku.

  Na stoliku mogą znajdować się wyłącznie arkusze egzaminacyjne,  materiały i przybory pomocnicze wskazane w komunikacie dyrektora CKE oraz – w przypadku uczniów chorych lub niepełnosprawnych – leki i inne  pomoce konieczne ze względu na chorobę lub niepełnosprawność.

  Nauczyciel losuje numery stolików, przy których uczniowie będą pracować. Uczniowie rozpoczynają pracę z arkuszem po otrzymaniu polecenia nauczyciela. Uczeń ma obowiązek samodzielnie rozwiązywać zadania zawarte w arkuszu egzaminacyjnym.

  W czasie egzaminu uczniowie nie opuszczają sali. W uzasadnionych przypadkach uczniowie udają się do toalety pod opieką innego nauczyciela. Potrzebę wyjścia uczeń sygnalizuje przez podniesienie ręki.

  Po rozdaniu arkuszy uczniowie spóźnieni nie zostają wpuszczeni do sali.

  Jeżeli uczeń skończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to przez podniesienie ręki, zamyka arkusz i odkłada go na brzeg stolika.

  Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

  Jeżeli uczeń zakłócałby przebieg egzaminu, przewodniczący przerywa mu pracę i unieważnia egzamin.

  Egzamin można również unieważnić, gdy uczeń:

  1. rozwiązuje zadania egzaminacyjne niesamodzielnie,

  2. wniósł na salę egzaminacyjną jakiekolwiek urządzenie telekomunikacyjne lub korzysta z takiego urządzenia na sali egzaminacyjnej,

  3. wniósł na salę egzaminacyjną materiały lub przybory niewymienione w komunikacie dyrektora CKE o materiałach i przyborach pomocniczych ,

  Uczeń, któremu unieważniono egzamin, pisze go w terminie czerwcowym.

  Po rozdaniu arkuszy uczniowie:

  – zapoznają się z instrukcją zamieszczoną na pierwszej stronie arkusza

  – sprawdzają kompletność arkusza tj. czy zawiera zeszyt zadań oraz kartę odpowiedzi

  – czy zeszyt zadań zawiera wszystkie kolejno ponumerowane strony

  – czy nr pesel na naklejkach jest prawidłowy

  – NIE WOLNO PODPISYWAĆ SIĘ NA ARKUSZU!

  – wpisują kody i umieszczają dwie naklejki przygotowane przez OKE w wyznaczonych miejscach arkusza egzaminacyjnego.

  Na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina zdającym o konieczności zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi.

  Przewodniczący zespołu nadzorującego po upływie czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym:

  1. informuje zdających o zakończeniu pracy

  2. wyznacza dodatkowy czas (5 minut) na sprawdzenie poprawności przeniesienia przez uczniów odpowiedzi na kartę odpowiedzi (dotyczy zdających, którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie)

  3. poleca członkom zespołu nadzorującego kontrolę czynności wykonywanych przez uczniów

  4. poleca po upływie dodatkowego czasu zamknięcie arkuszy i odłożenie ich na brzeg stolika.

  Uczeń lub jego rodzice mają prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej tego ucznia, w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, w ciągu 6 miesięcy od dnia wydania przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczenia/informacji o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

  Wyniki i zaświadczenia

  Wstępne informacje o wynikach egzaminów szkoła może otrzymać 1 lipca po południu (o dokładnej godzinie poinformujemy bliżej terminu). Uczeń pobiera hasło do platformy z wynikami z sekretariatu szkoły i sam sprawdza sobie indywidualny wynik.

  W dniu 8 lipca w szkole każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach egzaminu ósmoklasisty. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu.

  Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń ‎zdobył za zadania z danego przedmiotu.

  Wynik centylowy to odsetek liczby ósmoklasistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy ‎uzyskali z egzaminu z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż zdający.

  Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.‎

   

 • Konkurs biologiczno – plastyczny

  Konkurs biologiczno – plastyczny

  Zakładka Edukacyjna do książki w kwiaty malowana – kwiaty lasu    – kwitnące drzewa, krzewy i rośliny runa.

      Uczniowie klasy 4a, 4b i 5a postanowili wziąć udział w konkursie i przygotowali niecodzienną zakładkę do książki, która przedstawia roślinę kwitnącą w lesie oraz jej krótki opis na odwrocie zakładki. Początki były rudne…Uczniowie najpierw musieli wybrać odpowiednią roślinę i oczywiście ją narysować. A to wszystko bez pomocy komputera, drukarki…tylko praca „ręczna”. Efekt był niesamowity!  Część prac została wysłana do WMODN W Elblągu. Zdjęcia z różnych etapów pracy znajdują się w galerii.

  Joanna Kaliszuk

 • Zebranie członków Rady Rodziców

  Zebranie członków Rady Rodziców

  Zapraszamy na zebranie członków Rady Rodziców we wtorek 24 maja br. na godz. 17.00 do sali nr 16.

 • Konkurs języka angielskiego

  Konkurs języka angielskiego

   Na początku maja w naszej szkole odbył się Rejonowy Konkurs Języka Angielskiego dla klas 2-3, pod patronatem wydawnictwa Macmillan, w ramach corocznego Macmillan Primary School Tournament. Wzięło w nim udział 6 szkół z naszego regionu. Konkurs trwał 45 minut i składał się z pytań zamkniętych i otwartych. Uczniowie musieli wykazać się dużą wiedzą językową. Naszą szkołę reprezentowali Robert Grubecki z kl. 3a oraz Jan Deptuła z kl. 3b, którzy stanęli ex aeqou na pierwszym stopniu podium. Serdecznie gratulujemy.

  Kilka dni później odbył się podobny konkurs w SP 3 w Biskupcu, dla klas 4-5. Wzięli w nim udział uczniowie aż z 8 szkół naszego rejonu. Naszą szkołę godnie reprezentowali Julia Świder z kl 5a oraz Paweł Jankowski z klasy 5b. Wiedza i umiejętności, którymi musieli wykazać się uczestnicy stały na bardzo wysokim poziomie. Miło nam poinformować, że oboje naszych uczniów spisało się bardzo dobrze, a Paweł otarł się o podium zajmując 4 miejsce. Gratulujemy!!!

 • Warsztaty z ratownikami

  Warsztaty z ratownikami

  18 maja w naszej szkole od rana był aktywny. Realizowaliśmy kolejne zadanie w ramach obchodów 75-lecia szkoły.

  Uczniowie mieli przyjemność uczestniczyć w warsztatach z pierwszej pomocy, które zostały nam zaprezentowane przez Life Support.

  Uczniowie dowiedzieli się o zasadach przeprowadzania pierwszej pomocy, mogli przeprowadzić reanimację na fantomie, obejrzeć zawartość plecaka medycznego a nawet przekonać się ile on waży.

  Dziękujemy Panom Jackowi Smolisowi i Jarosławowi Lemańczykowi za pouczające spotkania.

 • Udział w Marszu Godności

  Reprezentacja naszej szkoły uczestniczyła w uroczystych obchodach Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz 30-lecia Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Biskupcu.

 • Szkolny Konkurs Recytatorski

  Szkolny Konkurs Recytatorski

  16 maja 2022r. odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski klas I – III „Poezja uczy, bawi, wzrusza…” w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Po wstępnych eliminacjach, 14 uczniów recytowało wiersze znanych poetów, mierząc się z tremą i emocjami.
  Jury w składzie: pani dyrektor, Agnieszka Łokuciewska, pani dyrektor Marta Pawłowska i pani bibliotekarka Grażyna Wojczuk, wybrało zwycięzców: I miejsce – Igor Hubacz (kl. IIIa), II miejsce – Marta Bukowska i Milena Rodziewicz (klasa III b) III miejsce- Antoni Przystupa (klasa I a).  
  Dziękujemy serdecznie paniom: Marcie Pawłowskiej za pomoc w przygotowaniu dyplomów, Grażynie Wojczuk za zorganizowanie nagród i wsparcie oraz Katarzynie Konstanciuk za cudowną dekorację.
  Do zobaczenia za rok! Zapraszamy do galerii zdjęć.

  I. Orzechowska
  E. Pakoca

 • Dalsze losy Kajko i Kokosza

  Dalsze losy Kajko i Kokosza

  Uczniowie klasy 4a postanowili wcielić się w rolę autora i stworzyć komiks „Dalsze losy Kajko i Kokosza”.

  Stworzono czteroosobowe grupy, podzielono się zadaniami, każdy opracowywał swoje zagadnienie.

  Dzieci wykazały się dużą pomysłowością i udowodniły, że potrafią tworzyć jak Janusz Christa.

  W trakcie pracy uczniowie korzystali z komiksu „Kajko i Kokosz. Szkoła latania”.

  Na koniec grupy przedstawiły efekty swojej pracy.

  E. Januszko

 • Zabawa ,,Z książką mi do twarzy”

  Zabawa ,,Z książką mi do twarzy”

  Podsumowaniem  Tygodnia Bibliotek i Bibliotekarzy była zabawa ,,Z książką mi do twarzy”.

  Z wystawy książek, proponowanych do zakupu z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, uczniowie wybierali tę, która powinna znaleźć się w szkolnej bibliotece.

  Zdjęcia z propozycjami w albumie fotograficznym

  Nauczyciel bibliotekarz

  Grażyna Wojczuk

 • ,,GDYBY NIE ONI, NIE BYŁBYM TU…”

       W ramach naszych działań kształtujących postawy patriotyczne młodego pokolenia, rozbudzaniu zainteresowania historią Polski i wzmacnianiu więzi międzypokoleniowych zapraszamy wszystkich uczniów  do udziału w projekcie pt. ,,Gdyby nie Oni,  nie byłbym tu…”

       Jest to projekt, który polega na wykonaniu pracy plastycznej samodzielnie lub przy pomocy rodziców i dziadków (format A3, A4 – technika dowolna).  

   Tematyka prac:

  - Historia Polski od czasów jej powstania

  - Niepodległość

  - Wielkie bitwy

  - Symbole Polski

  - Żołnierze Wyklęci

  - Polscy żołnierze na frontach całego świata

  - Swoje wyobrażenia na temat Polski – mojej Ojczyzny

      Prace (podpisane: imię i nazwisko dziecka, klasa) proszę dostarczyć do biblioteki szkolnej do 17 czerwca 2022r.

  Ocena prac:

  - zgodność z tematem

  - estetyka wykonania

  Wręczenie nagród 21.06. – 22.06.2022r.

   

  Zespół do spraw certyfikatu  Szkoła Wierna Dziedzictwu.

  Szczegółowe informacje w bibliotece szkolnej.

 • Oddział 0 i kosmiczne zajęcia logopedyczne!

  Oddział 0 i kosmiczne zajęcia logopedyczne!

  W minionym tygodniu oddział 0 podróżował ze swoją panią Anią po kosmosie. Dzieci zbierały informacje o planetach, gwiazdach i lotach kosmicznych. Ich zainteresowanie i zapał podczas opowiadania o zajęciach rozpalił rakietę - pojawił się pomysł na kosmiczne zajęcia logopedyczne! Przewodnikiem i pomocą służyła nam jak zwykle książka wypożyczona w naszej bibliotece - tym razem Kicia Kocia w kosmosie. Rakieta wystartowała, a język pionizował się w górę - najpierw jak zwykle była rozgrzewka logopedyczna! Dzieci wykonały ćwiczenia z dużym zapałem! Kiedy już znaleźliśmy się w kosmosie konieczna była komunikacja i kontakt! - w związku z czym poznaliśmy miłych i sympatycznych kosmitów! Pokazywali nam jeszcze raz jak wykonać trudne ćwiczenia logopedyczne, a co więcej uczyli mówić w języku kosmitów. To kosssssmicznie trudna sprawa!
  Na koniec zagraliśmy w grę Słowa na orbicie, która uczy analizy i syntezy sylabowej, nakarmiliśmy kosmitów odpowiednimi przysmakami (z daną głoską w nagłosie, śródgłosie i wygłosie - nie można było się pomylić, bo strach pomyśleć jak wygląd niestrawność u kosmity!!!) i grając w kolejną grę - odpowiadając na zagadki wróciliśmy na Ziemię! To była nieziemska przygoda!

 • „Lecimy w Kosmos”

   „Lecimy w Kosmos”

  Oddział „0” w ostatnim czasie zgłębiał tajemnice kosmosu poprzez szereg aktywności.

  Podczas realizacji projektu dzieci utworzyły siatkę pojęć, która była punktem wyjścia do poszukiwania i gromadzenia informacji o kosmosie. Dzieci wykonały prace plastyczno-techniczne (konstruowały rakiety kosmiczne, wykonywały prace plastyczne z wykorzystaniem plasteliny), a także uczestniczyły w zabawach ruchowo- muzycznych i śpiewały piosenki.

  W czasie realizacji projektu zostały wykorzystane książki z księgozbioru biblioteki szkolnej: R.Butschakow „Kicia Kocia w kosmosie”, A.Głowińska „Dzieci Pana Astronoma”, „Nocą słońce nie świeci i inne pytania na temat kosmosu i pór roku” z serii: Ciekawe dlaczego –Rzeczpospolita. Wykorzystano również pozycję książkową  ze zbioru dziecka pt. „Ziemia, poznaj jej sekrety i tajemnice”.

   A. Kotecka

 • Klasowe konkursy recytatorskie

  Klasowe konkursy recytatorskie

  W. Szymborska, Cz. Miłosz, K. K. Baczyński …

  To tylko niektóre nazwiska poetów, których utwory recytowali uczniowie klas ósmych w KLASOWYCH KONKURSACH RECYTATORSKICH.

  Nauczycielka języka polskiego p. Beata Głowacka brała przede wszystkim pod uwagę dobór utworu i jego pamięciowe opanowanie, interpretację tekstu poetyckiego, a także ogólny wyraz artystyczny.

  Uczniowie, którzy najlepiej zadeklamowali wybrany przez siebie utwór, reprezentować będą swoją klasę w SZKOLNYM KONKURSIE RECYTATORSKIM.

 • Zajęcia z zawodnikami AZS Olsztyn

  W dniu dzisiejszym na sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Biskupcu, klasa 8b ćwiczyła elementy siatkówki z zawodnikami AZS Olsztyn. Zajęcia przebiegały w życzliwej, przyjaznej atmosferze. Siatkarze z Olsztyna byli wyrozumiali i z uśmiechem reagowali na błędy uczniów. Na parkiecie przypominali i demonstrowali prawidłową postawę do odbicia piłki sposobem oburącz górnym i dolnym. Pod ich fachowym okiem nasi uczniowie doskonalili rozgrywanie piłki na trzy zakończone atakiem - zbiciem piłki w pole przeciwnika.
  Lekcja z siatkarzami AZS Olsztyn, to kolejna przygoda naszych uczniów ze sportem. Warto uczyć się od najlepszych, a takimi są bez wątpienia siatkarze z Olsztyna.
  Dziękujemy za zaproszenie i lekcje profesjonalnej siatkówki.

 • W jaki sposób Pinokio stał się chłopcem? Lekcja w klasie 4b.

  W jaki sposób Pinokio stał się chłopcem? Lekcja w klasie 4b.

  Uczniowie rozwiązywali problem przedstawiony w temacie pracując w czteroosobowych grupach. Wykonywanie zadań w grupach sprzyja zaangażowaniu całej klasy w uczenie się. Pracując w grupach, uczniowie mają znacznie więcej okazji do wypowiadania się, podejmowania inicjatyw i dokonywania wyborów.

  Praca w grupach na lekcjach ma duże walory kształtujące i wychowawcze. Lekcja, na której stosowana jest praca w zespołach zmienia niejako rolę samego nauczyciela, bowiem nie jest on osobą przekazującą wiedzę, ale osobą koordynującą działania uczniów oraz pomocnikiem w ich nauce.

  Uczniowie wybrali lidera, który kierował pracą grupy i dbał, by członkowie zespołu przestrzegali dyscypliny pracy. Nie było to łatwe zadanie, ponieważ pracy w grupie towarzyszą różnorodne emocje, uczniowie nie zawsze potrafią się ze sobą dogadać, czasami się obrażają, nie umieją  dochodzić do kompromisu, ale po to jest właśnie praca zespołowa…

  Efektem lekcji były 4 plakaty, na których uczniowie przedstawili sylwetki bohatera jako pajacyka i chłopca i wypisali, jakie działania doprowadziły do tego, że Pinokio został prawdziwym chłopcem. Uczniowie rozwiązując problem, korzystali z książki- „Pinokio, wyszukiwali odpowiednie fragmenty, wskazywali  działania bohatera, które zmieniły jego charakter. Na koniec każda grupa zaprezentowała reszcie klasy swoje plakaty.

  U. Radomska

 • 11.05.22r.- PRÓBNY EGZAMIN

  11 maja odbył się pierwszy próbny egzamin ósmoklasisty pisany przez uczniów klas siódmych w obecności ich rodziców. Nauczyciele w trosce o przyszłe wyniki uczniów postanowili uświadomić siódmoklasistom i ich rodzicom, na czym polega pisanie takiego egzaminu,  jak wygląda arkusz egzaminacyjny, jak są sformułowane  pytania, w jaki sposób należy rozporządzać czasem, w jaki sposób koduje się prace, jak ograniczyć stres towarzyszący takiemu wyzwaniu.

  Rodzice wraz z dziećmi zajęli miejsca w sali gimnastycznej i po wstępnych objaśnieniach rozpoczęli potyczkę z zadaniami egzaminacyjnymi. Wychowawcy wyjaśniali pojawiające się trudności, wskazywali sposób kodowania odpowiedzi.  

  Po skończonej pracy można było sprawdzić zadania zamknięte. Wszyscy uczniowie wykazali ogromne zaangażowanie w pracę, niemal słychać było, jak pracują ich szare komórki. Emocje udzieliły się również niektórym rodzicom, którzy podzielili się tymi informacjami w rozmowie po skończonym egzaminie.

  Dziękujemy rodzicom za dobrą frekwencję i zrozumienie.

  Mamy nadzieję, że w przyszłym roku szkolnym każdy z uczniów osiągnie sukces na miarę swoich możliwości.

 • Plastuś w klasie pierwszej

  Plastuś w klasie pierwszej

  Co to jest kałamarz czy skuwka? Po co dzieciom scyzoryk w piórniku? Uczniowie klas pierwszych poznali Plastusia, bohatera lektury Marii Kownackiej. Dowiedzieli się jak wyglądało szkolne życie w czasach ich pradziadków. Tworzyli obrazki z atramentowych kleksów, lepili Plastusia z plasteliny. Ciekawie było w dawnej szkole, ale dzisiaj jest chyba znacznie łatwiej?

  D. Garbino

strona:

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 2 im.mjr.H.Dobrzańskiego pseud."Hubal" w Biskupcu ul.Mickiewicza 8
  UL.MICKIEWICZA 8
  11-300 BISKUPIEC
 • 89 715 25 49

Galeria zdjęć