Nawigacja

ORZECHOWSKA IWONA

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ
1.Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na:
• Diagnozowaniu i obserwacji postępów,
• Obserwacji zachowania,
• Formułowaniu oceny opisowej z zajęć edukacyjnych,
• Formułowaniu oceny opisowej z zachowania,
2. Ocenianiu polegają:
A) Umiejętności, których kształtowanie odbywa się przez cały okres nauczania:
1. Wypowiadanie się (sposób wypowiedzi swobodnych i tematycznych, poziom słownictwa, poprawność językowa pod względem logicznym, spójności i gramatycznym)
2. Czytanie:
- poziom techniczny (sposób czytania: głoskowanie, sylabizowanie, wyrazami, zdaniami: jakość czytania: poprawność, płynność, wyrazistość)
- czytanie ze zrozumieniem (poziom rozumienia tekstu)
3. Pisanie:
- poziom graficzny (kształt i wielkość liter, prawidłowość łączenia, estetyka pracy)
- pisanie samodzielnych prac (zdania, opis, opowiadanie, sprawozdanie, itp.)
- pisanie z pamięci i ze słuchu (znajomość zasad ortograficznych i gramatycznych)
4. Technika rachunkowa (zakres liczbowy, sposób obliczenia: na konkretach, w pamięci, poprawność, tempo)
5 . Rozwiązywanie, układanie i przekształcanie zadań tekstowych (rodzaj rozwiązywanych zadań: proste, złożone, sposób rozwiązywania: w postaci jednego działania, kilku działań, kilku działań w jednym zapisie)
6. Sprawdziany (częściowe posumowanie stopnia opanowania wiedzy i umiejętności)
7. Wiedza o otaczającym świecie (umiejętność dokonywania obserwacji i wyciągania z niej wniosków, znajomość treści społecznych, przyrodniczych, komunikacyjnych)
8. Aktywność artystyczno - techniczna (znajomość melodii i tekstu piosenki, znajomość poznanych nut i ich wartości, podejście twórcze i właściwa kompozycja prac plastyczno -technicznych, estetyka pracy i różnorodność stosowanych technik)
9. Aktywność fizyczno- ruchowa (poziom sprawności ruchowej, współdziałanie w grach i
zabawach zespołowych, dyscyplina podczas zajęć)
10. Prace domowe (sumienność, rytmiczność i staranność wykonywania prac)
B) poziom rozwoju społeczno- emocjonalnego wyrażonego w aspektach oceny zachowania:
kultura osobista
obowiązkowość, dokładność
relacje z rówieśnikami
zaangażowanie, inicjatywa
słuchanie, wypełnianie poleceń
C) umiejętności z języka obcego:
1. rozumienie czytanego tekstu
2. mówienie, zakres słownictwa
3. czytanie
4. pisanie
D) wiedza z zakresu religii
3. Osiągnięcia ucznia nauczyciel odnotowuje:
• w zeszytach i kartach pracy
• w dzienniku lekcyjnym
• w arkuszach ocen
• na świadectwie szkolnym
4. Wyróżnia się ocenianie:
1. bieżące
2. śródroczne
3. roczne
5. Przy ocenianiu nauczyciel uwzględnia możliwości intelektualne ucznia. Dostosowuje
wymagania edukacyjne w stosunku do uczniów, u których stwierdzono trudności w uczeniu
się lub deficyty rozwojowe uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym
wynikającym z programu nauczania.
6.
Bieżące osiągnięcia ucznia w nauce ocenia się:
- w formie ustnej
- w formie pisemnej
za pomocą punktów od 1-6 wyrażonych w skali:
6pkt. - uczeń otrzymuje gdy:
biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych na określonym poziomie nauczania
potrafi zastosować posiadana wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w
nowych sytuacjach
proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje zadania wykraczające poza program
nauczania
5pkt. - samodzielnie i prawidłowo stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie
typowe zadania teoretyczne i praktyczne, sam zauważa i koryguje własne błędy
wykonuje zadania dodatkowe
4 pkt.- uczeń prawidłowo stosuje wiadomości, rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne, popełnia błędy, które po wskazaniu potrafi samodzielnie poprawić, czyni postępy
3pkt.- przy pomocy nauczyciela rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne o średnim
stopniu trudności, ma braki, które nie przekreślają możliwości uzyskania lepszych wyników
czyni niewielkie postępy
2 pkt.- uczeń, w znikomym zakresie opanował podstawowe wiadomości i umiejętności, ma duże, trudności w rozwiązywaniu (wykonywaniu)prostych zadań i poleceń, z pomocą nauczyciela potrafi rozwiązać (wykonać) zadania teoretyczne lub, praktyczne o niewielkim stopniu trudności, braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności nie przekreślają możliwości uzyskaniu, przez ucznia podstawowej wiedzy w ciągu dalszej nauki
1 pkt uczeń otrzymuje gdy: nawet przy pomocy nauczyciela nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o elementarnym stopniu trudności, nie podejmuje pracy nawet z pomocą i przy zachęcie nauczyciela, braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy
Oceny ( tu: punkty)są poprawiane podczas wspólnej, przeprowadzonej przez nauczyciela, poprawy prac klasowych.
Jeżeli uczeń ponownie nie poprawi danej oceny to: ocenę ( tu: punkty)1 i 2 ze sprawdzianów i kartkówek uczeń może poprawić w ciągu dwóch tygodni umawiając się z nauczycielem przedmiotu.
V. Bieżące zachowanie ucznia ocenia się:
w formie ustnej
w formie pisemnej
7. Do oceniania bieżącego służą:
prace pisemne- ważniejsze samodzielne prace pisemne uczniów, sprawdziany,
testy- gromadzone są w koszulkach i umieszczane w klasowych teczkach ucznia
dziennik lekcyjny, w którym nauczyciele uczący zespół klasowy na bieżąco
odnotowują postępy edukacyjne i rozwojowe uczniów
teczki uczniowskie- uczniowie gromadzą w nich swoje prace: karty
pracy, swobodne teksty, zadania z różnych dziedzin edukacji, wytwory pracy
własnej itp.: są one udostępniane rodzicom (prawnym opiekunom) na
zebraniach i spotkaniach z wychowawcą
8. Bieżąca ocena opisowa może być wyrażona w formie słownej i pisemnej:
A) Podczas zajęć uczeń otrzymuje potwierdzenie tego, co poprawnie wykonał, co
osiągnął, w czym jest dobry, oraz co poprawić, co udoskonalić, nad czym
popracować. Potwierdzenie to, otrzymuje w formie ustnej: w trakcie
wykonywania zadania, bądź tuż po jego wykonaniu w formie pisemnej notatki
wpisanej do zeszytu lub przyjętej skali oceniania (punkty)
B) W sprawdzianach, w których zadania są punktowane stosuje się następujące
progi procentowe przyjętej skali oceniania:
100 % + zadanie dodatkowe - 6 pkt.
100- 90 % - 5 pkt.
89-75 % - 4 pkt.
74- 51 % - 3 pkt.
50- 31 % - 2 pkt.
30- 0 % - 1 pkt.
C) Pisanie z pamięci i ze słuchu, poprawność ortograficzne oceniana jest wg
następujących zasad:
- 0 błędów - 6 pkt.
- 1 błąd - 5 pkt.
- 2- 3 błędy - 4 pkt.
- 4- 5 błędów - 3 pkt.
- 6- 7 błędów - 2 pkt.
- powyżej 7 błędów stosuje się zapis – 1 i komentarz słowny
* Uczeń posiadający informacje o obniżeniu poziomu wymagań edukacyjnych otrzymuje
ocenę wg punktacji indywidualnej, ustalonej przez nauczyciela.
D) Brak pracy domowej odnotowuje się w dzienniku - „. Częsty brak prac domowych, nieprzygotowań do zajęć (np. brak zeszytu, książki, przyborów szkolnych, materiałów do pracy) zaznacza się w dzienniku lekcyjnym.
3. O bieżących postępach ucznia w zdobywaniu wiedzy i umiejętności oraz rozwoju społeczno- emocjonalnym rodzice (prawni opiekunowie) informowani są za pomocą:
-wpisów do dziennika elektronicznego
- bieżących wpisów do zeszytach
- spotkaniach z wychowawcą
9. Na podstawie bieżącej obserwacji uczeń otrzymuje ocenę opisowa:
a) śródroczną
b) roczną
10. W ocenianiu śródrocznym zawiera się informacje dotyczące postępów w edukacji i rozwoju społeczno- emocjonalnym, zalecenia i wskazówki do dalszej pracy.
11. W ocenianiu rocznym, na etapie promowania ocena zawiera wartość informacyjną.
Jest to podsumowanie rzeczywistych osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku
szkolnym oraz oceny zachowania, obie są ocenami opisowymi.
12. Ocena roczna wyrażona jest pisemnie na świadectwie szkolnym na koniec każdego roku szkolnego i wpisana do arkusza ocen

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 2 im.mjr.H.Dobrzańskiego pseud."Hubal" w Biskupcu ul.Mickiewicza 8
    UL.MICKIEWICZA 8
    11-300 BISKUPIEC
  • 89 715 25 49

Galeria zdjęć