Nawigacja

GĄSIOROWSKA EWA

Przedmiotowe ocenianie w edukacji wczesnoszkolnej

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE  W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

 1.Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na:

•        Diagnozowaniu i obserwacji postępów,

•        Obserwacji zachowania,

•        Formułowaniu oceny opisowej z zajęć edukacyjnych,

•         Formułowaniu oceny opisowej z zachowania,

2. Ocenianiu podlegają:

A) Umiejętności, których kształtowanie odbywa się przez cały okres nauczania:

1. Wypowiadanie się (sposób wypowiedzi swobodnych i tematycznych, poziom słownictwa, poprawność językowa pod względem logicznym, spójności i gramatycznym)

2. Czytanie:

- poziom techniczny (sposób czytania: głoskowanie, sylabizowanie, wyrazami, zdaniami: jakość czytania: poprawność, płynność, wyrazistość)

- czytanie ze zrozumieniem (poziom rozumienia tekstu)

3. Pisanie:

 - poziom graficzny (kształt i wielkość liter, prawidłowość łączenia, estetyka pracy)

 - pisanie samodzielnych prac (zdania, opis, opowiadanie, sprawozdanie, itp.)

 - pisanie z pamięci i ze słuchu (znajomość zasad ortograficznych i gramatycznych)

4. Technika rachunkowa (zakres liczbowy, sposób obliczenia: na konkretach, w pamięci, poprawność, tempo)

5 . Rozwiązywanie, układanie i przekształcanie zadań tekstowych (rodzaj rozwiązywanych zadań: proste, złożone, sposób rozwiązywania: w postaci jednego działania, kilku działań, kilku działań w jednym zapisie)

6. Sprawdziany (częściowe posumowanie stopnia opanowania wiedzy i umiejętności)

7. Wiedza o otaczającym świecie (umiejętność dokonywania obserwacji i wyciągania z niej wniosków, znajomość treści społecznych, przyrodniczych, komunikacyjnych)

8. Aktywność artystyczno - techniczna (znajomość melodii i tekstu piosenki, znajomość poznanych nut i ich wartości, podejście twórcze i właściwa kompozycja prac plastyczno -technicznych, estetyka pracy i różnorodność stosowanych technik)

9. Aktywność fizyczno- ruchowa (poziom sprawności ruchowej, współdziałanie w grach i

zabawach zespołowych, dyscyplina podczas zajęć)

10. Prace domowe (sumienność, rytmiczność i staranność wykonywania prac)

B)  poziom rozwoju społeczno- emocjonalnego wyrażonego w aspektach oceny zachowania:

kultura osobista

obowiązkowość, dokładność

relacje z rówieśnikami

zaangażowanie, inicjatywa

słuchanie, wypełnianie poleceń

C) umiejętności z języka obcego:

1. rozumienie czytanego tekstu

2. mówienie, zakres słownictwa

3. czytanie

4. pisanie

D) wiedza z zakresu religii

3. Osiągnięcia ucznia nauczyciel odnotowuje:

•        w zeszytach i kartach pracy

•        w dzienniku lekcyjnym

•        w arkuszach ocen

•        na świadectwie szkolnym

4.  Wyróżnia się ocenianie:

1. bieżące

2. śródroczne

3. roczne

5. Przy ocenianiu nauczyciel uwzględnia możliwości intelektualne ucznia. Dostosowuje

wymagania edukacyjne w stosunku do uczniów, u których stwierdzono trudności w uczeniu

się lub deficyty rozwojowe uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym

wynikającym z programu nauczania.

6.

Bieżące osiągnięcia ucznia w nauce ocenia się:

- w formie ustnej

- w formie pisemnej

za pomocą punktów od 1-6  wyrażonych w skali:

 6pkt. - uczeń otrzymuje gdy:

biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych na określonym poziomie nauczania

potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach

proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje zadania wykraczające poza program nauczania

 5pkt. - samodzielnie i prawidłowo stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie

typowe zadania teoretyczne i praktyczne, sam zauważa i koryguje własne błędy

wykonuje zadania dodatkowe

4 pkt.- uczeń prawidłowo stosuje wiadomości, rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne, popełnia błędy, które po wskazaniu potrafi samodzielnie poprawić, czyni postępy

3pkt.- przy pomocy nauczyciela rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne o średnim

stopniu trudności, ma braki, które nie przekreślają możliwości uzyskania lepszych wyników

czyni niewielkie postępy

2 pkt.- uczeń, w znikomym zakresie opanował podstawowe wiadomości i umiejętności, ma duże, trudności w rozwiązywaniu (wykonywaniu)prostych zadań i poleceń, z pomocą nauczyciela potrafi rozwiązać (wykonać) zadania teoretyczne lub, praktyczne o niewielkim stopniu trudności, braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności nie przekreślają możliwości uzyskaniu, przez ucznia podstawowej wiedzy w ciągu dalszej nauki

1 pkt uczeń otrzymuje gdy: nawet przy pomocy nauczyciela nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o elementarnym stopniu trudności, nie podejmuje pracy nawet z pomocą i przy zachęcie nauczyciela, braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy

Oceny ( tu: punkty)są poprawiane podczas wspólnej, przeprowadzonej przez nauczyciela, poprawy prac klasowych.

Jeżeli uczeń ponownie nie poprawi  danej oceny  to: ocenę ( tu: punkty)1 i 2 ze sprawdzianów i kartkówek uczeń może poprawić w ciągu dwóch tygodni umawiając się z nauczycielem przedmiotu.

V. Bieżące zachowanie ucznia ocenia się:

w formie ustnej

w formie pisemnej

7.  Do oceniania bieżącego służą:

prace pisemne- ważniejsze samodzielne prace pisemne uczniów, sprawdziany,

testy- gromadzone są w koszulkach i umieszczane w klasowych teczkach ucznia

 dziennik lekcyjny, w którym nauczyciele uczący zespół klasowy na bieżąco

odnotowują postępy edukacyjne i rozwojowe uczniów

teczki uczniowskie- uczniowie gromadzą w nich swoje prace: karty

pracy, swobodne teksty, zadania z różnych dziedzin edukacji, wytwory pracy

własnej itp.: są one udostępniane rodzicom (prawnym opiekunom) na

zebraniach i spotkaniach z wychowawcą

8. Bieżąca ocena opisowa może być wyrażona w formie słownej i pisemnej:

A) Podczas zajęć uczeń otrzymuje potwierdzenie tego, co poprawnie wykonał, co

osiągnął, w czym jest dobry, oraz co poprawić, co udoskonalić, nad czym

popracować. Potwierdzenie to, otrzymuje w formie ustnej: w trakcie

wykonywania zadania, bądź tuż po jego wykonaniu w formie pisemnej notatki

wpisanej do zeszytu lub przyjętej skali oceniania (punkty)

B) W sprawdzianach, w których zadania są punktowane stosuje się następujące

progi procentowe przyjętej skali oceniania:

100 % + zadanie dodatkowe - 6 pkt.

100- 90 % - 5 pkt.

89-75 % -  4 pkt.

74- 51 % - 3 pkt.

50- 31 % - 2 pkt.

30- 0 % -  1 pkt.

C) Pisanie z pamięci i ze słuchu, poprawność ortograficzne oceniana jest wg

następujących zasad:

- 0 błędów - 6 pkt.

- 1 błąd - 5 pkt.

- 2- 3 błędy -  4 pkt.

- 4- 5 błędów - 3 pkt.

- 6- 7 błędów - 2 pkt.

- powyżej 7 błędów stosuje się zapis – 1 i komentarz słowny

* Uczeń posiadający informacje o obniżeniu poziomu wymagań edukacyjnych otrzymuje

ocenę wg punktacji indywidualnej, ustalonej przez nauczyciela.

 

D) Brak pracy domowej odnotowuje się w dzienniku - „. Częsty brak prac domowych, nieprzygotowań do zajęć (np. brak zeszytu, książki, przyborów szkolnych, materiałów do pracy) zaznacza się w dzienniku lekcyjnym.

3. O bieżących postępach ucznia w zdobywaniu wiedzy i umiejętności oraz rozwoju społeczno- emocjonalnym rodzice (prawni opiekunowie) informowani są za pomocą:

-wpisów do dziennika elektronicznego

- bieżących wpisów do zeszytach

- spotkaniach z wychowawcą

9.  Na podstawie bieżącej obserwacji uczeń otrzymuje ocenę opisowa:

a) śródroczną

b) roczną

 

10.  W ocenianiu śródrocznym  zawiera się  informacje dotyczące postępów w edukacji i rozwoju społeczno- emocjonalnym,  zalecenia i wskazówki do dalszej pracy.

11. W ocenianiu rocznym, na etapie promowania ocena zawiera wartość informacyjną.

Jest to podsumowanie rzeczywistych osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku

szkolnym  oraz oceny zachowania,  obie są ocenami opisowymi.

12. Ocena roczna wyrażona jest pisemnie na świadectwie szkolnym na koniec każdego roku szkolnego i wpisana do arkusza ocen

 

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 2 im.mjr.H.Dobrzańskiego pseud."Hubal" w Biskupcu ul.Mickiewicza 8
    UL.MICKIEWICZA 8
    11-300 BISKUPIEC
  • 89 715 25 49

Galeria zdjęć